dissabte, 24 d’octubre de 2015

e2Cat: EIX 5 SERVEI D’ENSENYAMENT I APRENENTATGE

Els centres excel·lents han de proporcionar resposta a tot el que han definit i planificat d’acord amb la seva missió, visió i valors i els requeriments normatius establerts, especialment els curriculars, en el marc del seu Projecte Educatiu.
Això es concreta en el desenvolupament de l'organització escolar, la programació general anual de centre, les concrecions curriculars, les activitats didàctiques de les diferents programacions d’aula, l’acció tutorial i en el desenvolupament dels seus processos claus: acollida, acció tutorial, activitats d’aula (amb totes les seves variants), gestió de l’FCT, dual, procés d’avaluació i qualificació, etc.
Respecte de l’organització de les ofertes formatives, els centres excel·lents apliquen models innovadors que s’adapten a les necessitats canviants dels seus grups d’interès, i donen resposta a les expectatives explícites i implícites de les diferents parts implicades en l’ensenyament. En relació amb les programacions didàctiques i la gestió d’aula, els centres utilitzen metodologies didàctiques, pedagògiques i tecnològiques innovadores amb l’objectiu d’aconseguir incrementar la motivació de l’alumnat, el ple desenvolupament del seu potencial i la implicació en el seu propi aprenentatge.
Els centres excel·lents estan orientats a donar una resposta de qualitat al procés d’ensenyament i aprenentatge. Per això, cal controlar aquest procés i gestionar-lo adequadament, mitjançant la utilització d’indicadors que permeti al professorat en primer lloc, i desprès al centre, prendre decisions a partir de dades i fets. Els centres que avancen cap a l’excel·lència organitzen models de treball cooperatiu i harmonitzen col·lectivament els seus criteris i actuacions per garantir l’èxit educatiu de l’alumnat en cadascun dels nivells i matèries.
Els centres excel·lents adeqüen els processos educatius i formatius a les singularitats de cada etapa, i a la diversitat de necessitats i expectatives que tenen els diferents grups d’interès, interns i externs.
En els centres excel·lents l’èxit educatiu entès com la qualitat dels aprenentatges, la millora dels resultats educatius obtinguts per tot l’alumnat, en un entorn d’equitat i de cohesió social, que culminen amb l’adquisició de les competències previstes, és l’objectiu més important i la raó de ser del centre, la qual  està recollida de manera clara i explícita en el projecte educatiu i en el seu pla estratègic. Els centres excel·lents són innovadors en la prestació del servei educatiu.
El centre educatiu informa a l’alumnat (i famílies en les etapes obligatòries o quan l’alumnat és menor d’edat), sobre el què, com i quan, està previst d’assolir l’establert al Projecte de centre, així com els objectius d’aprenentatge de les concrecions curriculars de cada curs i etapa educativa abans de formalitzar la inscripció.
El centre s’assegura que els futurs alumnes i/o famílies coneixen l’oferta educativa que ofereix el centre, els compromisos que totes les parts han d’acomplir per tal que es desenvolupi el servei educatiu amb garanties d’èxit. Per això el centre excel·lent proposa una carta de compromís i/o de serveis, indicant els compromisos d’alumnat i família per una banda i del centre educatiu per una altra.
Els centres d’excel·lència s’ocupen que el seu l’alumnat no abandoni els estudis. Els objectius socials identifiquen aquest fet com un símptoma de fracàs, amb una incidència molt negativa en el futur dels ciutadans i del país, per això es persegueix com a objectiu prioritari que almenys el 90% de la població, assoleixi titulacions d’estudis postobligatoris.
Els centres treballen pel desenvolupament integral de l’alumnat i per tant aborden les dimensions individuals, socials i professionals. S’asseguren que alumnat té accés a la cultura i l’art en totes les seves diferents manifestacions. Es realitzen esforços per afavorir la creativitat, la innovació i la intel·lectualitat, i aquestes expressions resulten valors positius que es tenen en compte, es valoren i es potencien.
Per últim, els centres excel·lents estableixen sistemes d’avaluació interna i externa per tal de verificar que el procés d’ensenyament i aprenentatge es realitza d’acord amb el planificat i s’incorporen, permanentment, millores i innovacions que l’enriqueixen per tal d’augmentar el valor per a l’alumnat en particular i la societat en general.


Apartat 5.1: identificació de les necessitats educatives

Els centres excel·lents, mitjançant els equips docents i els diferents responsables pedagògics, identifiquen les expectatives, les necessitats i les capacitats dels seus alumnes i treballen per donar una resposta educativa de qualitat. Per fer això analitzen, d’acord amb els factors legals, socials, antropològics i ideològics, quins són els aprenentatges esperats al finalitzar la seva formació, per tal de construir un perfil de sortida que ha de concretar els diferents  sabers: saber ser, saber estar, saber i saber fer.
Determinant quan i com correspongui: 
§  Els diferents perfils i etapes educatives, així com quins són els mecanismes d’aprenentatge més eficaços per a cadascun dels alumnes del centre.
§  El nivell acadèmic inicial de cada alumne; analitzant, en funció del seu perfil,  les competències assolides i  les que resten per desenvolupar.
§  Com s’estableixen les aliances amb altres centres i entitats, i d’on prové l’alumnat, per tal d’analitzar les seves motivacions, necessitats, capacitats i actuar de la forma més eficaç.
§  Els coneixements i competències a desenvolupar per l’alumnat.
§  Com cal actuar sobre l’entorn socioeconòmic d’influència.
§  Com actuar a través de la contextualització temporal i significativa dels ensenyaments per tal d’augmentar la motivació de les persones.
§  Dissenyant els instruments idonis per vehicular els aprenentatges, com per exemple el Projecte Lingüístic, el Projecte TAC, l’impuls de la lectura, la digitalització de les aules, l’aprenentatge-servei, el currículum obert, els dispositius mòbils a l’aula, la gamificació, etc.
§  Desenvolupant i actualitzant el previst en el Projecte Educatiu i el Pla Estratègic.
Amb aquesta informació el centre revisa la concreció del disseny curricular i estableix els objectius pedagògics a assolir tant a nivell individual com de grup.



Identificació de les necessitats educatives: Aspectes per analitzar i reflexionar

§  El punt de partida dels ensenyaments a desplegar són els objectius definits a les lleis educatives i les concrecions dels currículums establerts i reglamentaris.
§  En la identificació de necessitats educatives és un element cabdal la informació provinent d’anteriors cicles educatius, la seva revisió, millora i actualització.
§  És del tot convenient conèixer el que fan d’altres centres, per la qual cosa l’eina del benchmarking és en aquest cas imprescindible.
§  Les necessitats educatives de l’alumnat tindran un referent en els coneixements previs necessaris a les posteriors etapes educatives, quan els estudis són propedèutics i no finalistes.
§  En el cas de l’alumnat de formació professional, l’actualització curricular pot no resultar suficientment àgil com per interpretar les necessitats de l’entorn socioeconòmic present i de futur, la qual cosa s’ha de tenir en compte per incorporar-los en les periòdiques revisions dels dissenys curriculars.
§  El procés d’acollida i l’avaluació inicial de l’alumnat serveix per identificar els seus coneixements previs,  les seves motivacions, els seus talents i la seva situació personal, per tal d’adaptar de forma individualitzada els serveis educatius que se li prestaran.
§  La retroalimentació de l’avaluació inicial pot ser un element significatiu en la millora de resultats posteriors. És important el treball col·laboratiu amb la família quan l’alumnat és menor d’edat.

Identificació de les necessitats educatives: exemples d’actuacions

§  Conèixer els currículums  i el desplegament que fan altres centres educatius.
§  Ser conscients dels aspectes del desenvolupament psicofisiològic-cognitiu de l’alumnat, i les diferències que ens podem trobar al grup classe.
§  Fer reunions de coordinació i traspàs d’informació entre professorat de diferents etapes i cicles.
§  Actualitzar els coneixements que s’impartiran a partir d’avaluacions prèvies i els canvis de l’entorn.
§  Realitzar avaluacions inicials i diagnòstics de les situacions individuals de l’alumnat, proporcionar retroalimentació i observar la correcta evolució, intervenint de manera ràpida i eficaç per tal de prevenir desajustos, quan correspongui.
§  Reconèixer les competències de l’alumnat en les matèries instrumentals i dissenyar un pla per assolir-les, si escau, per assegurar el correcte seguiment de les matèries d’estudi.
§  Observar si els aspectes emocionals, conductuals, personals o familiars s’han de tenir en compte en fer el disseny, i vigilar quan aquests, temporalment, afecten a l’alumnat per tal d’actuar en conseqüència.
§  Tenir en compte les valoracions del seguiment de l’FCT, i les enquestes realitzades per les empreses i alumnat.
§  Participar en reunions amb grups d’empresaris sectorials i escoltar les seves necessitats.
§  Preguntar a l’alumnat desprès de l’acollida, tenir en compte les seves aportacions i donar retroalimentació.
§  Aprofitar els cursos de formació per fer benchmarking entre el professorat (i formadors) de diferents centres.
§  Observar el creixement i/o canvis reflectits en l’entorn social, econòmic i cultural del centre.
§  Tenir en compte els resultats de les proves d’avaluació interna i externa.
§  Disposar de radars tecnològics, pedagògics i socioeconòmics, per tal de detectar i incorporar els canvis al Projecte Educatiu que correspongui.
§  Dissenyar una organització flexible per a la incorporació dels canvis, innovadora i de qualitat per l’assegurament del compliment del servei dissenyat de manera sostenible en el temps.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada