dissabte, 17 d’octubre de 2015

ISO 9001:2015 aplicada a centres educatius, Punt 10 Millora

10 MILLORA


10.1 Generalitats

L'organització ha de determinar, seleccionar i implementar les accions i oportunitats de millora necessàries per tal de complir amb els requisits del client i millorar la seva satisfacció.
Aquestes inclouran:
a) la millora de productes i serveis per satisfer les necessitats, així com per fer front a les necessitats i expectatives de futur;
b) corregir, prevenir o reduir els efectes no desitjats;
c) millorar el rendiment i l'eficàcia del sistema de gestió de qualitat.
NOTA:  Exemples de millora poden incloure la correcció, acció correctiva, la millora contínua, la innovació i els canvis disruptius en l’organització.


Contextualització en els centres educatius:

Les millores del sistema han d’estar orientades a satisfer, i excel·lir, les necessitats i expectatives de les parts interessades en el present i futur (concepte de sostenibilitat).
La direcció liderarà els canvis, corregirà els efectes no desitjats, diagnosticarà els riscos i actuarà en conseqüència.
La direcció encetarà la millora del sistema, la innovació i la transformació del centre distribuint els lideratges a tots els processos i àrees de treball del centre, fins empoderar  a totes les persones de l’organització.

El que proposàvem a l’anterior guia de la ISO que resulta vigent és:

§   La millora del centre està determinada, per la millora del seu sistema de gestió i l’alineament i compromís de les persones.
§   Aprofitar la informació que proporciona el sistema de gestió per a determinar les causes que conduiran a millorar els resultats.
§   Crear equips de millora.
§   Establir i consensuar canvis en la política, la definició de nous objectius i les estratègies per assolir-los.
§   Afavorir la creativitat,  la innovació, la gestió de la informació i el coneixement, l’assignació de responsabilitats i el retiment de comptes.
§   Proporcionar els recursos necessaris per al desplegament excel·lent dels processos.
§   Fomentar el lideratge  distribuït en tots els processos del centre.
§   Afavorir l’empoderament de les persones com a responsables de la seva funció-tasca i d’ells mateixos.

10.2 No conformitats i accions correctives

10.2.1  Quan es produeix una no conformitat, incloent qualsevol derivada, per exemple, de les queixes; l'organització ha de:

a) reaccionar a la no conformitat i, si escau:
1) prendre mesures per controlar-la i corregir-la;
2) fer front a les conseqüències;
b) avaluar la necessitat d'adoptar mesures per eliminar la/les causa/es de la no conformitat, per tal que no torni a passar o es produeixen en altres llocs, a traves de:
1) la revisió i l'anàlisi de la no conformitat;
2) determinar les causes de la no conformitat;
3) determinar si existeixen no conformitats similars, o existeix la possibilitat que es podrien produir;
c) implementar qualsevol acció necessària;
d) revisar l'eficàcia de les mesures correctives adoptades;
e) si escau, actualitzar els riscos i oportunitats que  es determinats durant la planificació;
f) realitzar els canvis en el sistema de gestió de la qualitat, si escau.
Les accions correctives han de ser apropiades d’acord amb els efectes de les no conformitats trobades.

Contextualització en els centres educatius:

La resposta del sistema de gestió de qualitat a una conformitat ha de ser, si és possible, preventiva; és a dir, el sistema hauria d’evidenciar la seva eficàcia en detectar possibles causes potencials de provocar una no conformitat (riscos), i actuar de manera proactiva.
Quan l’anterior no és possible, cal resoldre les no conformitats de manera eficaç, controlant les causes i actuant per tal que no es tornin a produir, evidenciant doncs l’eficàcia de les solucions implementades.
L’anterior pot requerir canvis en el sistema de gestió de qualitat, aquest ha de ser prou flexible per assumir els canvis com a exemple de millora contínua.

El que proposàvem a l’anterior guia de la ISO que resulta vigent és:

§   Elaborar un procediment documentat. El procediment ha de possibilitar que s’investiguin les causes de les no conformitats, per tal de trobar solucions que resolguin efectivament el problema.
§   Assegurar a través de  la responsabilitat del Coordinador/a de qualitat, que la no conformitat resolta manté l’eficàcia en el futur.
§   Disposar d’un sistema documental eficient per gestionar i mantenir evidències de les no conformitats i les accions correctives realitzades, sense que suposi una sobrecàrrega de feina per als responsables allunyada dels beneficis que suposa.
§   Establir, quan hi ha una no conformitat oberta, comunicació amb les persones del centre per tal  que coneguin on s’estan produint accions no conformes i, en la mesura del possible, evitin repetir-les mentrestant és resol el problema.
§   Resoldre l’abans possible les no conformitats per tal de no generar un servei no conforme d’acord amb el planificat.
§   Quan les no conformitats són complexes, el centre es pot plantejar la creació d’un equip de millora, un canvi disruptiu, un canvi en l’organització  o una disminució de l’impacte.

10.2.2  L'organització conservarà informació documentada com a evidència de:

a) la naturalesa de les no conformitats i de qualsevol acció presa posteriorment;
b) els resultats de qualsevol acció correctiva.

Contextualització en els centres educatius:

Cal disposar d’informació i registres sobre les no conformitats detectades i les accions que se’n derivin fins a la comprovació final de l’eficàcia de les solucions implementades.

10.3 Millora contínua

L'organització ha de millorar contínuament la idoneïtat, adequació i eficàcia del sistema de gestió de qualitat.
L'organització ha de tenir en compte els resultats de l'anàlisi i l'avaluació, i les sortides de la revisió per la direcció, per tal de determinar si hi ha necessitats o oportunitats que s’hauran d’abordar com a part de la millora contínua.

Contextualització en els centres educatius:

El centre ha d’assegurar l’aplicació sistemàtica de la metodologia de la millora contínua –PDCA- en l’estratègia, els processos i activitats.
El coneixement i aplicació del que estableix aquest norma és un conjunt d’orientacions i requisits que poden subministrar al centre prou solidesa per assolir altes fites de qualitat en el servei i satisfacció dels seus grups d’interès.

La millora contínua és un estat transitori cap a l’excel·lència i no un final en si mateix. Els nous temps ens porten noves fites de qualitat; els sistemes de gestió de qualitat ens preparen per tal de poder assolir fites cada vegada més elevades.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada