diumenge, 15 de juny de 2014

La qualitat en el servei educatiu

Els usuaris de qualsevol servei valoren la qualitat com l’atribut més important. Ara bé la definició de qualitat pot sorgir com un dubte que tregui valor a aquesta afirmació.

A l’educació determinar què és qualitat també és molt complicat donat que cadascú de nosaltres pot posar l’accent en un lloc diferent: qualitat de l’ensenyament, dels aprenentatges, dels serveis i activitats complementàries, de l’orientació, l’acompanyament, instal·lacions i equipaments, atenció a les famílies, taxes d’aprovats, clima escolar, notorietat, formació contínua, metodologies d’èxit, ús de les TIC, inserció, experimentació, publicacions dels professorat, taxes d’accés a d’altres estudis, coparticipació de les famílies, impacte en l’entorn, eficàcia de la comunicació, ... i així fins a d’altres molts aspectes que un centre educatiu ha de abordar en el seu dia a dia.

Tot l’anterior és correcte però resulta més senzill valorar la qualitat d’un centre a l’analitzar el grau d’assoliment de la seva missió i visió. En aquest cas podem tenir diferències en com els centres valoren la seva qualitat donada l’autonomia que tenen en definir aquests conceptes.

Com que al final el servei educatiu es realitza, efectivament, per a uns grups d’interès, és lògic pensar que la percepció que tinguin aquestes persones del servei proporcionat també tindrà un valor notable a l’hora de mesurar la qualitat que ofereix un centre educatiu contextualitzat en el seu entorn socioeconòmic.

Tenim doncs un altre problema en el moment de determinar la qualitat d’un centre educatiu: variables quantitatives, qualitatives, objectives i subjectives. I a més, cada subjecte valora unes més que unes altres. Serà fàcil posar-se d’acord en: què és qualitat educativa?

Mentrestant els agents implicats es posen d’acord en determinar la fórmula de la qualitat a l’ensenyament, els centres podem seguir avançant en gestionar el millor possible els recursos del sistema que tenim i els que podem aconseguir, assumint les nostres funcions i responsabilitats, i fent retiment de comptes dels nostres resultats, de tal manera que la qualitat real sigui la base que sustenti i millori la qualitat percebuda.

Per una raó evident, pot ser possible, o no, realitzar un servei educatiu de qualitat en una escola ben gestionada i organitzada, però segur que NO serà possible proporcionar qualitat educativa, a tot el seu alumnat, en un centre mal gestionat.

dissabte, 7 de juny de 2014

Full d'excel per a fer el seguiment del Pla Estratègic del centre educatiu

En el següent enllaç trobareu un full d'excel per tal de fer el seguiment del Pla Estratègic del centre. De fet aquesta eina us pot servir per a fer la diagnosi del centre amb la matriu DAFO, definir els objectius estratègics, determinar la ponderació de cada objectiu en el pla, definir fins a cinc plans anuals, etc. també disposeu d'un model de fitxa de seguiment d'activitats. Tot l'anterior mantenint la monitorització constant del Pla Estratègic en el full resum anual.


diumenge, 1 de juny de 2014

La palanca de la Qualitat

Treballar per processos és la millor solució que tenim per tal de garantir millores significatives en la gestió de les organitzacions. El motiu fonamental és l’orientació d’aquests a la satisfacció de les persones, parts interessades o altres processos que reben els resultats; la sistemàtica de realització i de control caracteritzada per l’assignació de la propietat del procés i la col·lecció d’indicadors de seguiment i resultats, entre d’altres.
Tot i l’anterior, aquestes tècniques de gestió de processos són d’un cert control reactiu. La combinació amb altres eines de disseny de processos pretén garantir l’errada abans que es produeixi, augmentant la satisfacció dels clients del processos i la reducció dels costos de no qualitat.
Algunes de les eines que tenim són la QFD, l’AMFE i el disseny d’experiments.
La llei de la palanca de la qualitat ens diu que si treballem en la millora del servei obtindrem guanys d’1 a 1, si treballem en la millora del procés multipliquem x10 els resultats obtinguts, però si actuem en la fase de disseny els beneficis es multipliquen per 100.