divendres, 12 de juny de 2015

Model e2cat, eix 3: Gestió de Recursos. Subeix 3.1 Recursos econòmics

GESTIÓ DE RECURSOS

Tot i la importància dels recursos tangibles, l’actiu fonamental dels centres són les persones que hi treballen, ja que són les que generen i són dipositàries del coneixement i dels valors que els acompanyen; tot i això també és cert que la nostra tasca es desenvolupa en un entorn físic que la condiciona en gran mesura i per això s’ha de gestionar.
En aquests moments estem immersos en el que s’anomena la societat de la informació i el coneixement. Els nostres centres educatius sempre han estat un exemple paradigmàtic d’acumulació del coneixement. Ara, gran part d’aquest coneixement acumulat, es troba disponible a través de la Xarxa d’Internet, per això cal assegurar la disponibilitat d’aquests recursos intangibles a través de l’eficiència de la connectivitat i la usabilitat dels equips, de tal manera que pugui ser una eina d’ús en el procés d’ensenyament i aprenentatge a disposició del professorat i de l’alumnat de forma permanent, ubiqua i de qualitat.
Els centres excel·lents han de recollir i compartir la informació per tal de generar coneixement de totes les persones que integren el centre i maximitzar, per tant, l’aprenentatge de tota la institució; cercant i aprofitant les oportunitats d’innovació i millora contínua que afegeixen valor. Els centres educatius es plantegen de manera sistemàtica com optimitzar els seus cicles d’adquisició, transmissió i difusió del coneixement.
Els centres excel·lents desenvolupen una estratègia per a la gestió i optimització dels actius (edificis, instal·lacions i infraestructures, materials i equipaments, etc.) i el seu manteniment, d’acord amb el Projecte del centre.
Aquests centres dissenyen una estratègia de gestió de la tecnologia que dóna suport a tots els processos de l’organització.
Per últim el centre ha de fer ús dels recursos de manera intel·ligent i sostenible en el temps.APARTAT 3.1: RECURSOS ECONÒMICS


Les organitzacions excel·lents elaboren el seu pressupost i planifiquen les seves inversions tenint en compte les necessitats que han identificat prèviament. En tot moment, garanteixen que tant el pressupost com la política d’inversions es troben recollides al pla estratègic per tal d’assolir el previst  al Projecte educatiu. 
Aquests centres prioritzen les seves inversions en base a criteris de factibilitat, rendibilitat (tenint en compte els aspectes tangibles i intangibles), cost, ús esperat i impacte en la formació de l’alumnat.  A més, són capaços de generar recursos econòmics per millorar les seves instal·lacions i o adquirir nous actius.
Tot el sistema de gestió econòmica del centre dóna resposta al que s’ha planificat a la política pressupostària, aquest  model es basa en una gestió de recursos que a més de desenvolupar l’estratègia, és especialment respectuós amb el medi ambient i sensible a les opinions i iniciatives dels grups d’interès.
La gestió econòmica respon a processos estratègics, operatius i de control; els quals garanteixen l’assoliment d’objectius, l’equitat de les assignacions, la fiabilitat de les operacions, la transparència informativa, i el retiment de comptes.


RECURSOS ECONÒMICS: ASPECTES PER ANALITZAR I REFLEXIONAR

Els recursos econòmics han de donar suport a l’estratègia per assolir la missió i visió determinada al Projecte de centre, per tant donen resposta tant al curt com el llarg termini de les operacions econòmiques del centre.
El pressupost ha de combinar les partides necessàries per a les despeses corrents i les inversions, per exemple en innovació, projectes, edifici i d’estalvi de despesa (energia, subministraments, etc.) en el mig i llarg termini.
En el capítol d’inversions ha de tenir un pes important el destinat a innovació de processos, gestió, projectes, tecnologia, simulació per a l’aprenentatge, etc.
Les inversions han de mirar el llarg termini, ser sostenibles i tenir en compte els aspectes ambientals i de seguretat.
Els recursos han de garantir l’eficàcia dels processos, especialment el d’ensenyament i aprenentatge.
En l’ús adequat dels recursos cobra especial importància la transparència, les bones pràctiques de gestió i el retiment de comptes.
Cal tenir en compte que les aliances i relacions amb d’altres organitzacions poden incrementar els recursos disponibles.
Els centres públics han d’organitzar la gestió dels seus recursos assegurant l’equitat i igualtat d’oportunitats entre el seu alumnat en el present sense comprometre’l en el futur (principi de sostenibilitat).
La informació sobre recursos disponibles, beques, ajuts d’AMPAS i altres institucions pot ser clau en l’assegurament de l’equitat.
En l’anàlisi de cost-benefici, cal tenir en compte els beneficis intangibles de les inversions.
El centre s’ha de plantejar calcular els costos de la qualitat i de la no qualitat a l’efecte de trobar un punt òptim d’inversions.

RECURSOS ECONÒMICS: EXEMPLES D’ACTUACIONS

Elaborar per a cada departament, àrea i coordinació propostes raonades de despesa i inversió, a curt, mig i llarg termini.
Incorporar a les memòries dels departaments, àrees i coordinacions la justificació d’ús, manteniment i millora dels espais i equipaments en el present i futur; les noves necessitats, els seus inventaris, i les necessitats raonades de despesa i inversió.
Assegurar l’eficàcia de les despeses a través del control de compres i proveïdors.
Controlar la idoneïtat de la contractació dels subministraments.
Reduir despeses innecessàries és una forma d’augmentar la disponibilitat de recursos.
Centralitzar les compres de materials comuns, fins i tot establint aliances amb d’altres centres.
Controlar sistemàticament les desviacions pressupostàries i la relació entre el pressupostat i el realment comprat.
Establir polítiques de control de la despesa i energia, per exemple assignant responsabilitats en la neteja, control de llums, pèrdues de calor, control de consum d’aigua, etc.
Treballar la coresponsabilitat en el control de la despesa amb l’alumnat.
Obrir línies específiques de queixes i suggeriments per al tema dels recursos.
Establir fórmules consensuades i transparents en el repartiment del pressupost.
Delegar la coresponsabilitat de la despesa en els responsables d’àrees i departaments mantenint el control i supervisió centralitzat.
Utilitzar programari eficient per al control pressupostari, de tal manera que asseguri la transparència i el retiment de comptes periòdic.
Participar del benchmarking i transferència de bones pràctiques amb d’altres centres educatius.
Establir metodologies d’anàlisi de cost-benefici,  auditories, i formació als responsables de partides econòmiques per assegurar que la política es desplega a totes les àrees del pressupost.
Disposar d’una política de pagaments a proveïdors que asseguri el compliment normatiu i el millor preu possible en les compres. Quan s’escaigui, s’avaluarà als proveïdors sense descartar la realització d’auditories de tercera part, que evidenciïn el compliment dels processos interns dels proveïdors d’acord amb la política de responsabilitat social aprovada pel centre educatiu.
Mantenir vigilància normativa sobre la gestió dels recursos i el seu compliment.
Informar periòdicament al Claustre i Consell Escolar sobre el desplegament del pressupost. 
Rendir comptes periòdicament del balanç pressupostari, del tancament de l’exercici, dels criteris d’elaboració del nou pressupost i dels detall de les partides.
Crear un consell econòmic on estiguin representats tots els centres de cost del centre.
Controlar mitjançant indicadors el pressupost dedicat a despesa corrent i inversions.
Assegurar la rendibilitat dels comptes econòmics, les instal·lacions i equips del centre.
Animar la presentació de suggeriments per fer més eficient el capítol de despeses i reconèixer les oportunitats de millora aportades.Jornada de Cloenda 2015 del PQiMC

El dijous 11 de juny, hem celebrat la Jornada de Cloenda del Projecte de Qualitat i Millora Contínua.
L'acte dirigit pel director general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, ha comptat amb la presència de la Honorable consellera d'Ensenyament, la Sra. Irene Rigau i altres autoritats locals i del Departament d'Ensenyament.


Ha estat en aquesta última part, en la que hem celebrat l'assoliment de més de 100 acreditacions ISO 9001 dels centres educatius del PQiMC.
Els centres pioners de les Xarxes de qualitat, han rebut un diploma commemoratiu en reconeixement del seu impuls i compromís amb la qualitat a l'ensenyament.

Recull fotogràfic de la Jornada

Sala de premsadiumenge, 7 de juny de 2015

Model e2cat, eix 2 de gestió de persones, subeix 2.4: reconeixement

Apartat 2.4: reconeixement


Els centres excel·lents defineixen un sistema per al reconeixement de les persones que es mostren especialment implicades en la millora de l’organització, realitzen activitats singulars, aconsegueixen resultats excel·lents, etc. Aquest reconeixement té difusió pública més enllà dels membres del centre i es revisa de forma continuada per a garantir la seva equitat. 
Aquest sistema de reconeixement té en compte, entre d’altres:
 Els elements que fan que els seus professionals siguin exitosos.
 Les actuacions professionals que contribueixin a la visió del centre.
 Les actuacions que afavoreixen la innovació.
 Les actuacions que afavoreixen l’augment o millora de recursos per al centre
 La implicació i compromís en el projecte de centre. 
RECONEIXEMENT: ASPECTES PER ANALITZAR I REFLEXIONAR


Es reconeixen i valoren els esforços destinats a la millora de la qualitat realitzats per les persones (agraïments personals, reconeixements públics, acreditacions, etc.).
El centre desplega els mecanismes per reconèixer la tasca dels seus professionals en funció de la seva capacitat i l’alineació amb la cultura del centre. Aquests mecanismes poden ser diversos: 
     el lliurament periòdic de premis, actes de reconeixement dins el centre, així com davant     els grups d’interès que es considerin oportuns, comunicats de reconeixement, etc.
     l’entrega de materials, equips, ...
     la participació en projectes, estades, beques, ...
La comunitat educativa valora les accions de reconeixement de les persones i considera que estan regides pels principis d’equitat i justícia. Els mecanismes de reconeixement aconsegueixen activar la motivació de les persones i millorar el seu rendiment en benefici del projecte educatiu del centre.
Els centres excel·lents revisen la satisfacció de l’equip humà a través de la política de reconeixement del personal, introduint-hi millores com a conseqüència d’aquest anàlisi.
Cal conèixer que motiva al personal i també què o quines accions poden desmotivar-lo (seguretat, retribucions, recursos, salut, ...) per evitar, de manera no intencionada, que això pugui passar.
En ocasions simplement escoltar i donar les gràcies pot ser una forma potent de reconeixement, n’hi ha d’altres opcions que són intangibles però molt efectives.

RECONEIXEMENT: EXEMPLES D’ACTUACIONS

Reconèixer i valorar els esforços destinats a la millora de la qualitat realitzats per les persones (agraïments personals, públics, acreditacions, etc.).
Fer públiques les valoracions positives, i personalment les valoracions negatives. Aquestes han de ser concretes, enfocades a la millora de les realitzacions i fugint de les critiques personals.
Fer retroalimentacions, per part de l’equip de direcció i coordinació, quan el personal realitza esforços i assoleix resultats excel·lents.
Celebrar els reptes i objectius assolits quan s’escaigui i de forma proporcional a la fita assolida.
Possibilitar que les retribucions i beneficis laborals estiguin en coherència amb  polítiques de personal alineades amb l’estratègia de l’organització; aquestes han de ser transparents i sotmeses al principi d’equitat.
Reconèixer quan un equip o persona assoleix els objectius definits, incorpora metodologies d’èxit, aconsegueix un conveni o acord per al centre, etc.
Crear equips per millorar l’ambient de treball, inclòs l’ordre, la neteja i  la millora dels espais i organització.
Reconèixer les bones idees i iniciatives.
Advertir, corregir o sancionar, les accions contràries a l’establert en les normes reglamentàries d’aplicació al personal del centre.
Comunicar a les instàncies superiors quan el personal ha realitzat i/o assolit fites excel·lents o excepcionals.