diumenge, 31 de maig de 2015

Documents suport e2cat 2015

Presentació del PQiMC a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya (maig 2015)


Model d'excel·lència en la gestió e2Cat: EIX 2 GESTIÓ DE PERSONES, Participació

Eix 2 gestió de persones

Subeix 2.3: PARTICIPACIÓ


Els centres excel·lents desenvolupen un model de lideratge democràtic i distribuït. Per aquest motiu es planifiquen mesures eficients de participació del personal en els processos de presa de decisions i en la gestió del centre.

La planificació de les activitats de participació d’un centre excel·lent busca enfortir la legitimitat en la presa de decisions de l’organització. Aquesta participació s’estructura a través del Claustre de professorat del centre, els mecanismes de representació del personal d’administració i serveis, i a ser possible amb reunions de coordinació interdepartamentals.

Per tal de garantir l’èxit del lideratge distribuït es deleguen responsabilitats a les persones en tots els nivells i processos, es defineix un sistema d’objectius i indicadors per fer el seguiment i valoració de l’eficàcia de cada un dels grups i persones apoderats.

Els centres excel·lents analitzen la satisfacció del seu personal amb la seva participació més enllà de les tasques pròpies de la seva activitat. Es planifiquen noves vies de participació i la seva millora per donar una resposta adequada a les expectatives del personal.

El centre afavoreix la realització d’activitats, la difusió d’idees, la investigació, l’experimentació i l’assumpció de responsabilitats.

Participació: Aspectes per analitzar i reflexionar

§  El fet de sumar més persones de l’organització alineades activament en la coresponsabilitat en assolir la missió i la visió ha de ser un objectiu estratègic per al centre.
§  Les fórmules per a la participació de les persones han de ser eficients donat el poc temps disponible, i alhora democràtiques per garantir que tothom pot participar.
§  A banda de les solucions clàssiques de participació (reunions, equips de millora, etc.) el centre excel·lent busca altres possibilitats que siguin més eficaces, com per exemple: reunions focus-group, entrevistes personals, fòrums telemàtics, autoavaluacions entre iguals, treballs interdisciplinaris, projectes específics, etc.
§  Cal conèixer quines són les aficions i competències de les persones més enllà de les matèries curriculars que imparteixen, i preguntar si les volen desplegar al centre quan s’escaigui.
§  Cal fomentar participació en accions de bé comú, celebracions, actes culturals, esportives, interacció amb l’entorn, activitats amb les famílies, etc.
§  L’assignació d’horaris, càrrecs i complements ha de ser transparent i estar associada a funcions i responsabilitats.
§  El centre ha de potenciar la participació de les diferents parts implicades, per tant també: l’alumnat, les famílies, empreses, professorat jubilat, etc.
§  En la mesura del possible el centre afavorirà l’associacionisme, la participació i el voluntariat, de tots els seus grups d’interès.
§  Les persones del centre han de rebre retroalimentació de la seva actuació.

Participació: exemples d’actuacions

§  Fomentar i donar suport a la participació individual i d’equips, en la millora del centre.
§  Fomentar la implicació del personal a les reunions, xerrades i actes realitzats dins i fora del centre.
§  Possibilitar que les persones realitzin accions de millora, presentin els resultats al Claustre i s’avaluï la seva efectivitat.
§  Crear grups de treball envers els temes de seguretat i higiene en el treball, el medi ambient, aspectes de salut o socials que impliquin a les persones del centre.
§  Proporcionar o promoure beneficis individuals i socials quan aquests siguin possibles i equitatius.
§  Reconèixer a qui desenvolupa accions més enllà del que seria la seva responsabilitat.
§  Mantenir memòria i compensar tant immediatament com en un altre moment (o curs) a qui ha fet un esforç superior per necessitats del servei o bé per iniciativa personal.
§  Dissenyar plans de comunicació que assegurin la participació.
§  Avaluar i actualitzar els canals de comunicació a través d’enquestes al personal, o d’altres mecanismes.
§  Fomentar un ambient de confiança i col·laboració entre el personal que asseguri la llibertat d’expressió, participació i presa de decisions; per exemple creant butlletins de notícies, fòrums de debat, reunions amb temes oberts, moments de brainstorming o generació d’idees, etc.
§  Dissenyar plans de formació i desenvolupament personal consensuats.
§  Possibilitar i incentivar la mobilitat interna (o externa) i l’intercanvi d’experiències.
§  Crear un sistema de detecció, visualització i reconeixement de bones pràctiques educatives i de gestió de l’aula.
§  Crear grups o comissions de caràcter flexible i obert, per exemple de mediació, activitats complementàries, activitats transversals, tallers per al personal, grups de teatre, música, exposicions d’art, tertúlies, conferències, etc.
§  Implementar panells de comunicació (digitals o analògics) per al personal: anuncis, compartir pis, sortides, bons d’intercanvis, etc.
§  Possibilitar que el personal pugui fer ús de les instal·lacions del centre per difondre a la societat accions i opinions que encaixin amb el Projecte del centre.
§  Afavorir que els resultats dels aprenentatges es puguin fer públics en el centre, o a la societat, a través de conferències, xerrades, exposicions, etc.
§  Possibilitar que els diferents grups d’interès: alumnat, famílies, empresaris, institucions, puguin fer ús del centre per difondre accions o activitats que estiguin alineades amb els valors del centre.
§  Incentivar la participació dels diferents grups d’interès en les eleccions als diferents òrgans de gestió del centre, per exemple el Consell Escolar, el Consell de delegats, etc.

q-Campus 2015

Ja està oberta la inscripció als cursos de gestió de la qualitat del q-campus'15.

  CodiActivitat
 Inscripció oberta0004360600Introducció a la gestió de la qualitat
Taller. ICE Universitat de Barcelona (Barcelona). Del dilluns 29/6/2015 al 29/6/2015 de 9:00 a 14:00
 Inscripció oberta0004370600Gestió de centre i de la qualitat amb i-Educació
Taller. ICE Universitat de Barcelona (Barcelona). Del dilluns 29/6/2015 al 29/6/2015 de 9:00 a 14:00
 Inscripció oberta0004380600La gestió de la direcció estratègica del centre educatiu
Taller. ICE Universitat de Barcelona (Barcelona). Del dilluns 29/6/2015 al 29/6/2015 de 9:00 a 14:00
 Inscripció oberta0004390600Disseny d'enquestes i gestió dels indicadors del sistema de gestió de la Qualitat
Taller. ICE Universitat de Barcelona (Barcelona). Del dilluns 29/6/2015 al 29/6/2015 de 9:00 a 14:00
 Inscripció oberta0004400600Les eines bàsiques de la gestió de la qualitat
Taller. ICE Universitat de Barcelona (Barcelona). Del dimarts 30/6/2015 al 30/6/2015 de 9:00 a 14:00
 Inscripció oberta0004410600Gestió informatitzada de la qualitat i dels processos educatius amb ISOTools
Taller. ICE Universitat de Barcelona (Barcelona). Del dimarts 30/6/2015 al 30/6/2015 de 9:00 a 14:00
 Inscripció oberta0004420600Auditories del sistema de gestió de la qualitat
Taller. ICE Universitat de Barcelona (Barcelona). Del dimarts 30/6/2015 al 30/6/2015 de 9:00 a 14:00
 Inscripció oberta0004430600Integració al sistema de la gestió ambiental (basada en ISO 14001)
Taller. ICE Universitat de Barcelona (Barcelona). Del dimarts 30/6/2015 al 30/6/2015 de 9:00 a 14:00
 Inscripció oberta0004440600Introducció a la norma ISO 9001
Taller. ICE Universitat de Barcelona (Barcelona). Del dimecres 1/7/2015 al 1/7/2015 de 9:00 a 14:00
 Inscripció oberta0004450600GEISoft. Programari lliure de gestió de centre i d'alumnat
Taller. ICE Universitat de Barcelona (Barcelona). Del dimecres 1/7/2015 al 1/7/2015 de 9:00 a 14:00
 Inscripció oberta0004460600Introducció a la norma ISO 9001:2015 (previsió de canvis vs 2008)
Taller. ICE Universitat de Barcelona (Barcelona). Del dimecres 1/7/2015 al 1/7/2015 de 9:00 a 14:00
 Inscripció oberta0004470600Eines per a la gestió del temps
Taller. ICE Universitat de Barcelona (Barcelona). Del dimecres 1/7/2015 al 1/7/2015 de 9:00 a 14:00
 Inscripció oberta0004480600La gestió del centre per processos
Taller. ICE Universitat de Barcelona (Barcelona). Del dijous 2/7/2015 al 2/7/2015 de 9:00 a 14:00
 Inscripció oberta0004490600Gestió del centre amb clickedu i Qualiteasy
Taller. ICE Universitat de Barcelona (Barcelona). Del dijous 2/7/2015 al 2/7/2015 de 9:00 a 14:00
 Inscripció oberta0004500600Directrius per a l'auditoria d'un SGQ segons la norma 19011
Taller. ICE Universitat de Barcelona (Barcelona). Del dijous 2/7/2015 al 2/7/2015 de 9:00 a 14:00
 Inscripció oberta0004510600La implementació de models de gestió de l'excel·lència en el centre
Taller. ICE Universitat de Barcelona (Barcelona). Del dijous 2/7/2015 al 2/7/2015 de 9:00 a 14:00
 Inscripció oberta0004520600Revisió del sistema de gestió
Taller. ICE Universitat de Barcelona (Barcelona). Del divendres 3/7/2015 al 3/7/2015 de 9:00 a 14:00
 Inscripció oberta0004530600Gestió estadística de la qualitat i realització de gràfics amb Excel
Taller. ICE Universitat de Barcelona (Barcelona). Del divendres 3/7/2015 al 3/7/2015 de 9:00 a 14:00
 Inscripció oberta0004540600Gestió amb Exagon
Taller. ICE Universitat de Barcelona (Barcelona). Del divendres 3/7/2015 al 3/7/2015 de 9:00 a 14:00
 Inscripció oberta0004550600Sistema de gestió integrat de la prevenció i la qualitat: norma OHSAS 18001 vs norma ISO9001
Taller. ICE Universitat de Barcelona (Barcelona). Del divendres 3/7/2015 al 3/7/2015 de 9:00 a 14:00

Generalitat de Catalunya
Departament d'Ensenyament
Pla de formació permanent 

divendres, 22 de maig de 2015

Model d'excel·lència en la gestió e2Cat: EIX 2 GESTIÓ DE PERSONES

Eix 2 gestió de persones

Subeix 2.2: Alineament

Els centres d’excel·lència tenen definida una política de gestió i direcció de persones a partir de la informació procedent dels indicadors de l’organització, la qual és coherent amb el Projecte Educatiu i el desplegament dels seus valors. En aquesta política cal desenvolupar les estratègies de l’organització per alinear les persones amb la missió i la visió, els valors i la cultura, així com amb els objectius estratègics del centre.
De la mateixa manera, els centres han de definir quines estratègies faran servir per alinear i motivar els interessos individuals de les persones que formen part de l’organització amb els interessos del centre: implicació en el lideratge i la coresponsabilitat, en l’estratègia, la conciliació d’interessos familiars i laborals, la implicació de les persones en activitats educatives i complementàries on es desenvolupen els valors del centre, etc.
Les persones reben informació precisa sobre les àrees de millora i els punts forts del seu treball i coneixen les implicacions derivades d’un bon o mal acompliment. Els membres de les organitzacions excel·lents entenen que l’avaluació de l’acompliment no és una eina de fiscalització, sinó un mecanisme per dur a terme la gestió eficaç del seu potencial i per al reconeixement del valor real aportat per les persones. Després de tot el procés es realitzen els canvis necessaris per garantir que els diferents llocs de treball del centre estan orientats per a la consecució dels objectius previstos d’acord amb els valors acordats i definits al Projecte del centre.

ALINEAMENT: ASPECTES PER ANALITZAR I REFLEXIONAR

El centre ha de reconèixer i valorar els esforços i compromisos del seu personal quan aquest crea i innova en els processos, la gestió, i especialment en l’ensenyament i aprenentatge de l’alumnat.
Cal afavorir que les persones mantinguin una actitud proactiva i positiva envers el reptes que apareixen, que siguin portantveus compromesos del centre en qualsevol lloc i situació, assumint la responsabilitat davant de tercers quan no és possible que ho facin els responsables del centre.
El centre ha d’assegurar una comunicació eficaç per tal que cap membre de l’organització quedi sense accés als canals d’informació i pugui participar-hi.
En els moments clau de disseny d’estratègies, autoavaluacions, etc. cal assegurar que les persones poden participar, proporcionant idees, suggeriments, participant en grups de treball, etc.
Una idea que pot resumir aquest apartat és, per exemple, que participar en les auditories per evidenciar que les coses es fan d’acord amb el planificat, ha de ser vist més com un valor positiu de compromís amb l’organització que no pas com un aspecte negatiu de la feina.
Cal assegurar que el professorat pot opinar sobre les persones que mantenen posicions de comandament o coordinació, i que aquesta opinió es té en compte.
Cal assegurar que l’alumnat pot opinar sobre el servei que proporciona el centre en general i el professorat en particular.

ALINEAMENT: EXEMPLES D’ACTUACIONS

Explicar clarament, i assegurar-se que s’entén, el concepte d’alineament i el que s’espera de cadascuna de les persones del centre.
Interrelacionar les persones i les tasques a desenvolupar  amb criteris d’eficàcia i eficiència.
Alinear els objectius personals i d’equips per tal que s’aconsegueixi el major potencial de creixement possible per a cada una de les persones del centre educatiu.
Empoderar a les persones del centre per augmentar la coresponsabilitat, l’autonomia, i l’eficiència de l’organització.
Motivar la creació i la innovació en totes les àrees del centre per tal d’aconseguir la satisfacció de les persones i l’excel·lència en els resultats.
Reconèixer públicament en el centre la participació del personal, tant individualment com en grup, en la millora contínua, la innovació i la realització de bones pràctiques.
Garantir la imparcialitat i la igualtat d’oportunitats en tots els aspectes relacionats amb el desenvolupament professional.
Ajudar a les persones a aconseguir els objectius que tenen establerts, a millorar el seu compliment i com s’avaluen els seus resultats.
Desenvolupar, avaluar i millorar la comunicació entre tots els nivells del centre; i  garantir que aquesta és eficaç.
Fomentar un clima de confiança, solidaritat i desenvolupament personal entre el personal.
Desplegar accions adreçades a garantir el coneixement per part de tot el personal dels valors, la cultura i els objectius del centre, així com de la seva organització.
Planificar procediments d’acollida per assegurar la integració en el centre del personal de nova incorporació, tan en l’inici de curs com al llarg del mateix.
Assegurar el coneixement de les metodologies i tecnologies necessàries per desplegar els objectius educatius del centre, els de comunicació interna i els aspectes relatius a la prevenció de riscos i la salut laboral.
Realitzar trobades amb tots els professionals, per a una correcta comunicació dels objectius del Projecte educatiu, del Pla Estratègic i de la resta plans de millora, amb l’objectiu d’aconseguir que totes les persones del centre entenguin i coneguin quin és el seu paper per a l’assoliment d’aquests objectius.
Registrar els resultats de les reunions en actes, les quals reflecteixen què es farà, qui i quan. Aquestes actes estaran disponibles per a les persones a les qual els hi afecten les accions i acords presos.
Explicar els resultats de les enquestes, auditories, autoavaluacions, plans, projectes, i en general els resultats estratègics del centre; es garantirà que tota aquest informació estigui disponible per a tota l’organització, i que les persones tinguin la possibilitat de dir la seva opinió i es tingui en compte.
Equilibrar la realització d'activitats professionals amb d’altres accions que animin el coneixement personal i  interpersonal, dins i fora del centre.
Promoure i possibilitar el treball entre grups heterogenis, multidisciplinaris, dins dels departaments i/o interdepartamentals, per desplegar projectes innovadors o bé d’equips de millora. Aquests disposen de recursos, implementen solucions i rendeixen comptes a la comunitat educativa dels resultats.
Possibilitar que els interessos personals i professionals, aptituds i potencial de les persones de l’organització  es puguin visualitzar al centre (llibres, articles, aficions, creacions, opinions, posicionaments, etc.). 

Auditoria per processos: ISO 9001

dissabte, 16 de maig de 2015

Com implementar un SGQ al procés d'assessorament i reconeixement?

Model d'excel·lència en la gestió e2Cat: EIX 2 GESTIÓ DE PERSONES

Eix 2 gestió de persones

En aquest criteri s’avalua com el centre educatiu aprofita tot el ple potencial del seu personal creant una cultura que anima a la participació en la consecució d’objectius i millores que beneficien a totes les parts implicades.
L'autoavaluació haurà de mostrar com s’assoleixen les competències i es desenvolupen les capacitats de l’alumnat, la qual cosa permet augmentar l’equitat, millorar les condicions de treball i alhora assolir reptes cada vegada més ambiciosos.
El centre desplega accions relacionades amb el benestar de les persones i l’assoliment d’una comunicació eficaç.
Quan s’assoleixen o excedeixen els resultats determinats es valora i reconeix el treball i l’esforç realitzat. Es busca permanentment com motivar a les persones.
Les persones del centre es tenen en compte alhora de determinar nous objectius i fites.

El centre, per desplegar la missió i assolir la visió, necessita del compromís actiu del seu personal, per això incentiva el treball en equip, la cooperació, l’autonomia, l’apoderament i la rendició de comptes assumint la seva pròpia responsabilitat.

Subeix 2.1: formació i competència

Els centres d’excel·lència identifiquen quines són les tasques i activitats que ha de dur a terme el seu equip humà, dins i fora del procés d’ensenyament aprenentatge, i les competències clau que ha de desenvolupar per poder dur-les a terme. Per fer això analitzen el perfil professional requerit (formació reglada, no reglada, experiència i competències, ...) per exercir els llocs de treball de l’organització. La informació rellevant per a definir els perfils ve donada per la pròpia normativa educativa, la missió, visió, valors i objectius del centre, la definició de l’activitat recollida al sistema de qualitat i de la identificació de pràctiques innovadores en l’àmbit educatiu.
Malgrat les dificultats dels centres educatius per reclutar i seleccionar els seus recursos humans, especialment els públics, els centres que s’orienten a l’excel·lència intenten que tots els seus professionals disposin del coneixement i competències més adients per desenvolupar el seu treball.
Els centres excel·lents defineixen itineraris professionals per al desenvolupament de les persones del centre, d’acord a les línies estratègiques i els interessos professionals de cada persona. Fruit d’aquest anàlisi, els centres dissenyen un pla per desenvolupar les capacitats del seu equip humà. El Pla té per objectiu millorar les competències clau per exercir amb èxit les funcions atribuïdes i afavorir el desenvolupament professional. Aquest pla de formació i desenvolupament pot estar integrat pel:
 • Pla de formació per al personal docent, d’administració i serveis.
 • Estades de professorat en empreses i/o en altres centres.
 • Benchmarking amb d'altres centres educatius i organitzacions excel·lents.
 • Participació en projectes d’innovació, transferència de coneixement, investigació, etc.
 • D’altres que se considerin.

Formació i competència: Aspectes per analitzar i reflexionar

 • S’han determinat les competències corresponents a cada perfil professional i la formació associada per assolir-les.
 • S’han determinat clarament les funcions i responsabilitats per a cada persona, inclosos els objectius i la relació amb el Pla Estratègic del centre.
 • El centre proporciona els recursos necessaris per tal que les persones acompleixen amb la seva missió.
 • El centre permet que les persones despleguin projectes d’innovació i/o s’integrin o dissenyin nous projectes alineats amb l’estratègia.
 • Els centres excel·lents avaluen l’eficàcia i eficiència del pla de formació. Es realitzen anàlisi de context i diagnòstics de futur, i es dissenyen nous plans de formació.
 • El centre afavoreix la realització de memòries anuals dels departaments i coordinacions, en les que les persones avaluen la formació realitzada i determinen la formació necessària en el futur.
 • Es manté una actitud proactiva al dissenyar accions formatives per als requisits curriculars i de gestió previstos per al futur.

Formació i competència: exemples d’actuacions

 • Implementar plans de formació, analitzar els punts forts i febles que es detecten en la seva posada en pràctica i, alhora, realitzar modificacions del pla quan sigui necessari.
 • Preguntar al personal si la formació ha estat correcta i quina és la que considera que millor s’ajustaria per assolir els  perfils professional i les competències que el centre ha definit.
 • Mantenir registre d’inventari de la formació i el coneixement acumulat en el centre i fer-lo públic per a l’ús i enriquiment de les persones.
 • Certificar i comunicar per escrit la participació en la formació, projectes de millora i innovació. 
 • Planificar i preparar les successions en els càrrecs estratègics d’organització i coordinació.
 • Establir sistemes de garanteixin que l’ensenyament es realitza de forma competent, avaluar els resultats i proposar les millores adients.
 • Desplegar sistemes que afavoreixen la transmissió de coneixement entre iguals, per exemple: incentivar i motivar, avaluar i reconèixer.
 • Realitzar formació interna i externa extensiva a tot el personal.
 • Formar al personal en eines TIC i anglès, entre d’altres; ja que és estratègica per al centre donat el caràcter instrumental que ha adquirit en la societat actual, i la importància creixent per al futur.
 • Desenvolupar accions de formació en lideratge i habilitats directives entre el personal amb responsabilitats de gestió de persones.
 • Incorporar en les metodologies de formació noves fórmules a més de les tradicionals,  tal com l’e-learning i el blended-learning (formació semi-presencial o combinada), les estades en empreses, l’auto-formació, la formació entre iguals, la realització de projectes, investigació, etc.
 • Disposar de radars per conèixer i implementar la formació necessària d’acord amb els avenços científics i tecnològics que es produeixen.
 • Tenir en compte els coneixements i competències racionals i emocionals, especialment important en aquell personal que te assignades tasques de tutoria i mediació.
 • Informar i formar a les persones del centre l’abans possible, sobre el Projecte de centre, les instal·lacions i recursos amb els que compten i el que s’espera d’ells, per tal de realitzar la seva missió educativa i/o de gestió de la manera més eficaç i eficient possible. Preveure nova formació i/o actualització quan les condicions inicials hagin canviat.
 • Animar, potenciar i recompensar la formació contínua del professorat i PAS.
 • Ajudar a les persones del centre a establir els seus propis objectius i com aquests s’han assolit.
 • Inventariar i fer pública la formació disponible en el centre, per tal d’augmentar les transferències d’informació i coneixement entre el personal.
 • Compartir experiències d’aula amb altres companys, del mateix centre o d’altres, és una fórmula d’èxit per millorar la funció docent.diumenge, 10 de maig de 2015

Curs d'actualització d'avaluadors e2cat (2015)

Model d'excel·lència en la gestió e2Cat: 1.4 Comunicació

Eix 1 Lideratge i Estratègia

Subeix 1.4 Comunicació

Els centres excel·lents analitzen les necessitats de comunicació de l’organització amb cadascun dels grups d’interès (interns i externs) per tal d’elaborar el seu pla de comunicació. A l’hora d’establir aquest pla, els centres adeqüen els canals emprats al col·lectiu al qual s’adreça el missatge i treballen per activar canals de comunicació efectius.
Els diferents lideratges de l’organització han d’assegurar una comunicació multidireccional que garanteixi el desplegament de les estratègies i l’alineament amb els valors de l’organització i la consecució dels objectius marcats.
La cultura del centre ha de perseguir l’assoliment d’una informació compartida, una gestió del coneixement i bones pràctiques transparent i disponible que sigui llavor de nous aprenentatges i millores.
La comunicació és bàsica per conèixer les necessitats i expectatives dels diferents grups d’interès, així com els canvis que es produeixen.
L’organització ha de ser perseverant en mantenir els canals de comunicació i assegurar que tots els grups d'interès disposen d'accés als canals de comunicació per fer sentir la seva veu.
La comunicació s’ha d'assegurar amb tots els grups d’interès. Especialment s’han de tenir en compte aquells que es troben, normalment, fora del centre.
El centre educatiu transmet missatges de moltes formes, per això ha de ser curós que la imatge corporativa que transmet (ordre, neteja, identificació, coherència, compromisos, resultats, ètica i estètica) sigui la que realment persegueix el centre.

Comunicació: aspectes per analitzar i reflexionar

 • Les persones amb funcions de lideratge dins d’un centre excel·lent tenen una relació directa amb els diferents grups d’interès, promouen la creació i el desenvolupament de canals de comunicació àgils, bidireccionals que garanteixen la seguretat de la informació. També s’impliquen especialment en l’acollida de l’alumnat i del professorat de nova incorporació al centre.
 • La comunicació cal potenciar-la sempre, especialment per aquelles persones que no hi són presencialment: FP semipresencialitat, dual, famílies, empreses, etc.
 • Les eines TIC especialment les xarxes socials i les 2.0 resulten molt eficients;  però mai poden substituir, completament, a canals més directes i personals.
 • La comunicació ha de permetre que el centre augmenti l’eficàcia dels serveis que proporciona a través del coneixement, la cooperació i el treball en equip.

Comunicació: exemples d’actuacions

 • Donada la importància que té aquest aspecte, el centre educatiu ha de plantejar-se la necessitat de disposar d'un Pla de comunicació.
 • Mantenir l’actualització de la web com a eina d’informació i comunicació amb les parts interessades que no estan al centre (famílies, empreses, alumnat no presencial, etc.). La videoconferència pot ser un element de comunicació a tenir en compte en aquests casos donada la seva facilitat i disponibilitat actual.
 • Utilitzar els fòrums (per exemple els del Moodle, en els quals les persones estan identificades) com a eina per recollir queixes, reconeixements i suggeriments.
 • Comunicar a través de calendaris (per exemple de google), o d’altres les activitats que desenvolupa el centre, quan i on, a qualsevol persona que tingui accés a Internet de forma sincrònica, independentment del mecanisme que utilitzi.
 • Comunicar a través de pantalles i monitors, instruments cada vegada més utilitzats en els centres per tal d'oferir informació actualitzada als diferents grups d’interès.
 • Planificar, en els Plans anuals, les reunions ordinàries que asseguren la comunicació clau del centre: avaluacions, equips docents, departaments, comissió pedagògica, Claustre, Consell Escolar, etc.
 • Utilitzar, per exemple, el correu electrònic per substituir o completar la informació que es dóna a través de calaixets, panells informatius, etc. S’ha de tenir en compte però, la formació del personal i la selecció de la informació que se comunica per tal que sigui eficaç. A més, cal valorar i tenir en compte la cultura de cada centre en l’ús dels diferents canals, tot i que s’ha de avançar cap a les més eficients.
 • Comunicar a les famílies les faltes d’assistència de l’alumnat, menor d’edat, d’etapes obligatòries amb la introducció d’eines TIC que ho facin eficient per reduir la despesa de temps esmerçat.
 • Definir i usar les eines digitals de la web 2.0 que poden ser útils en les comunicacions del centre i les famílies quan es fan activitats fora de l’organització.
 • Resoldre de forma telemàtica aquelles comunicacions d’informació i/o documentació que no aporten valor i són una despesa de temps en els seus clients (empreses, famílies, etc.).
 • Incloure preguntes a les enquestes per valorar la qualitat de les comunicacions i idoneïtat dels canals utilitzats.
 • Tenir en compte la possibilitat de crear espais per tal que el professorat comparteixi coneixements, bones pràctiques, etc.
 • Plantejar-se la realització de sessions de formació i/o encontre o difusió,  a famílies, exalumnat, trobades d’empresaris per sectors, jornades tecnològiques, xerrades d’interès per a la societat de l’entorn proper del centre, jornades de portes obertes, trobades amb exprofessorat, etc., d’interès per a les diferents parts interessades.
 • Desenvolupar accions per realitzar encontres entre professorat de diferents etapes educatives, projectes interdepartamentals, ...
 • Definir polítiques de portes obertes en el centre, portes/aules amb vidrieres, publicació d’actes de reunions, crear i distribuir butlletins de difusió d’informació, etc.

diumenge, 3 de maig de 2015

Model d'excel·lència en la gestió e2Cat: 1.3 Organització

Eix 1 Lideratge i Estratègia

Subeix 1.3 Organització


Els centres excel·lents disposen d’un organigrama conegut, democràtic i assumit per l’organització, que dóna compliment al plantejament institucional i els objectius de centre; alhora es garanteix que les funcions dels diferents càrrecs i coordinacions són coherents amb la normativa del Departament d’Ensenyament i que els seus objectius estan alineats amb els del conjunt del centre.
L’equip directiu revisa de forma sistemàtica que l’estructura de l’organització és eficaç, proporciona resposta a les necessitats dels grups d'interès als quals s'adreça; facilita la transmissió de la informació, la gestió diària del centre, la interacció entre els diferents equips i el desplegament de l’estratègia.
Els centres educatius fonamenten la seva activitat en el treball per processos, identificant quins són els de caràcter estratègic, clau i de suport tot establint indicadors per realitzar el seguiment i la seva avaluació. Els processos compten amb un responsable que lidera la seva execució, desenvolupament i seguiment, d’acord amb el cicle de millora continua.
L'organizatció combina els aspectes jeràrquics, funcionals, de processos i equips de millora adhoc, amb l'objectiu d'assegurar l'assoliment de la missió i la resposta a la millora contínua i la innovació.
Els centres excel·lents dissenyen un model pressupostari per donar compliment als seus objectius. Aquest es basa en donar resposta al seu pla estratègic, les innovacions; la millora dels equips, edifici i infraestructura, de tal manera que les despeses fixes es redueixin per deixar marge pressupostari a la millora i la innovació. El pressupost ha de fonamentar-se en un model de gestió de recursos respectuós amb el medi ambient i sensible a les opinions dels grups d’interès i a les necessitats de l’entorn i, per tant, sostenible.
Els centres aspiren a l'empoderament de les persones que hi treballen, assumint les missions dels seus processos, sent reponsables dels resultats i el retiment de comptes als diferents grups d'interès.

Organització: aspectes per analitzar i reflexionar

§  El centre proposa una organització que doni resposta eficaç i eficient a la gestió del servei, per això es redueixen els nivells organitzatius i es determinen clarament funcions i responsabilitats.
§  El centre incorpora la gestió per processos la qual cosa determina enfocar-se a satisfer necessitats i expectatives dels clients dels processos, proporcionar recursos, definir les actuacions, els procediments de treball, els objectius a assolir i la rendició de comptes.
§  Les actuacions són proactives i per tant dissenyades i planificades abans de la seva realització per assolir uns objectius predeterminats.
§  Els càrrecs i funcions són flexibles i poden canviar en funció del Projecte a desplegar.
§  L’organització del centre s’ha d’enfocar en desplegar plans en el llarg termini, els quals es concretaran en els Plans anuals.
§  El centre determina els perfils dels diferents càrrecs de gestió i assegura que es compleixen i actualitzen en base a la formació i experiència.
§  Cal establir sistemes d’avaluació i/o autoavaluació en els diferents nivells de l’organització per tal d’assegurar que aquesta és òptima per assolir l’estratègia.
§  Els diferents departaments i coordinacions determinen els seus plans, projectes i objectius alineats amb l’estratègia del centre.
§  El funcionament per equips docents és una cultura organitzativa que es pot estendre a la resta d’àrees del centre, donat que compleix amb un model organitzatiu centrat en assolir les necessitats i expectatives dels receptors del servei, gestionat com un procés, planificat i controlat, alhora que flexible, participatiu i democràtic.

Organització: exemples d’actuacions

§  Gestionar totes les àrees, departaments i coordinacions com a processos, de forma eficaç i eficient.
§  Dissenyar el processos amb l’objectiu de satisfer les necessitats i expectatives de qui rep el servei, amb la meta enfocada de proporcionar un valor per sobre de l’esperat.
§  Comprovar sistemàticament l’eficàcia i eficiència dels processos. Realitzar anàlisis periòdics per a la millora i la incorporació d’innovacions en els processos. Controlar els resultats i prendre decisions en base a un conjunt d’indicadors que combina mesures de percepció i altres sobre dades i fets.
§  Comunicar a la població objectiu, de manera eficaç, l’oferta de cursos i serveis que proporciona el centre. Senyalar els aspectes diferenciadors de l’oferta educativa i el valor que aporta als futurs estudiants. Desplegar accions de màrqueting per assegurar que les persones potencialment interessades disposen de suficient informació per prendre la decisió de inscriure’s o no en el centre.
§  Documentar les àrees sensibles mitjançant guies i manuals, i només quan es requereix una sistemàtica rígida que afecta als resultats dels processos claus es realitzen procediments o instruccions documentades.
§  Afavorir la creació d’equips de millora i el funcionament d’acord amb aquesta metodologia.
§  Assegurar l’ordre, neteja i funcionalitat de totes les àrees i serveis de funcionament.
§  Dissenyar mecanismes de priorització de les àrees de millora identificades, efectuar un seguiment de les accions resultants i  revisar la seva efectivitat.
§  Determinar sistemes de detecció de bones pràctiques, gestionar-les, fer-les públiques i  reconèixer-les com a tals.
§  Garantir que la distribució de tasques i la presa de decisions es duen a terme de manera transparent, per exemple amb criteris de confecció dels horaris aprovats pel Claustre, equilibri d’hores de reducció i responsabilitats assignades, etc.
§  Realitzar memòries anuals de rendició de comptes en els departaments i coordinacions,  i proposar nous objectius per al proper curs alineats amb l’estratègia del centre.
§  Realitzar enquestes, o utilitzar altres instruments, per conèixer l’adequació del servei que es proporciona a les necessitats i expectatives.
§  Elaborar, desplegar i avaluar accions de formació per millorar l’eficàcia i eficiència de la gestió de les persones i equips.
§  Assegurar que en l’organització, les persones disposen dels recursos i equips per realitzar les seves funcions i assolir els objectius, per exemple amb l’assignació en el pressupost, la disponibilitat d’espais i equipaments, els quals es recolliran degudament en l’inventari.
§  Incorporar a les normes d’organització i funcionament les funcions, responsabilitats, rendició de comptes i recursos amb els que compten els equips de millora i les coordinacions que es determinin.
§  Afavorir la ràpida integració del personal, per exemple sistematitzant plans d’acollida. En aquestes actuacions podem aprofitar per detectar les competències i interessos del professorat nouvingut relacionades amb les activitats previstes al Projecte de centre i associar-les.
§  Garantir que es visualitzen les activitats didàctiques d’èxit i es transfereixen, per exemple amb auditories, autoavaluacions, premis, aules compartides, etc.
§  Possibilitar una organització que pugui organitzar el seguiment i participació de les diferents parts implicades en el present i el futur, inclosa l participació d’exalumnat en activitats d’ensenyament i aprenentatge.
§  Dissenyar una organització flexible que asseguri la incorporació ràpida i eficaç de nous coneixements i metodologies d’ensenyament i aprenentatge, incloses les relacionades amb l’avaluació i l’autoavaluació.
§  Donar suport a l’organització amb eines digitals eficients per tal de reduir i optimitzar el temps de treball en tasques burocràtiques i augmentar el valor proporcionat per la gestió a la millora continua de centre educatiu ei els seus processos claus relacionats amb l’alumnat.
§ Afavorir una organizatció que afavoreixi i estimuli l'aprenentage de l'alumnat realitzant projectes, aprenentage servei dins i fora del centre, estades de mobilitat, així com d'altres metodologies d'ensenyament i aprenentatge que requereixin una organizatció singular.