diumenge, 31 de maig de 2015

Model d'excel·lència en la gestió e2Cat: EIX 2 GESTIÓ DE PERSONES, Participació

Eix 2 gestió de persones

Subeix 2.3: PARTICIPACIÓ


Els centres excel·lents desenvolupen un model de lideratge democràtic i distribuït. Per aquest motiu es planifiquen mesures eficients de participació del personal en els processos de presa de decisions i en la gestió del centre.

La planificació de les activitats de participació d’un centre excel·lent busca enfortir la legitimitat en la presa de decisions de l’organització. Aquesta participació s’estructura a través del Claustre de professorat del centre, els mecanismes de representació del personal d’administració i serveis, i a ser possible amb reunions de coordinació interdepartamentals.

Per tal de garantir l’èxit del lideratge distribuït es deleguen responsabilitats a les persones en tots els nivells i processos, es defineix un sistema d’objectius i indicadors per fer el seguiment i valoració de l’eficàcia de cada un dels grups i persones apoderats.

Els centres excel·lents analitzen la satisfacció del seu personal amb la seva participació més enllà de les tasques pròpies de la seva activitat. Es planifiquen noves vies de participació i la seva millora per donar una resposta adequada a les expectatives del personal.

El centre afavoreix la realització d’activitats, la difusió d’idees, la investigació, l’experimentació i l’assumpció de responsabilitats.

Participació: Aspectes per analitzar i reflexionar

§  El fet de sumar més persones de l’organització alineades activament en la coresponsabilitat en assolir la missió i la visió ha de ser un objectiu estratègic per al centre.
§  Les fórmules per a la participació de les persones han de ser eficients donat el poc temps disponible, i alhora democràtiques per garantir que tothom pot participar.
§  A banda de les solucions clàssiques de participació (reunions, equips de millora, etc.) el centre excel·lent busca altres possibilitats que siguin més eficaces, com per exemple: reunions focus-group, entrevistes personals, fòrums telemàtics, autoavaluacions entre iguals, treballs interdisciplinaris, projectes específics, etc.
§  Cal conèixer quines són les aficions i competències de les persones més enllà de les matèries curriculars que imparteixen, i preguntar si les volen desplegar al centre quan s’escaigui.
§  Cal fomentar participació en accions de bé comú, celebracions, actes culturals, esportives, interacció amb l’entorn, activitats amb les famílies, etc.
§  L’assignació d’horaris, càrrecs i complements ha de ser transparent i estar associada a funcions i responsabilitats.
§  El centre ha de potenciar la participació de les diferents parts implicades, per tant també: l’alumnat, les famílies, empreses, professorat jubilat, etc.
§  En la mesura del possible el centre afavorirà l’associacionisme, la participació i el voluntariat, de tots els seus grups d’interès.
§  Les persones del centre han de rebre retroalimentació de la seva actuació.

Participació: exemples d’actuacions

§  Fomentar i donar suport a la participació individual i d’equips, en la millora del centre.
§  Fomentar la implicació del personal a les reunions, xerrades i actes realitzats dins i fora del centre.
§  Possibilitar que les persones realitzin accions de millora, presentin els resultats al Claustre i s’avaluï la seva efectivitat.
§  Crear grups de treball envers els temes de seguretat i higiene en el treball, el medi ambient, aspectes de salut o socials que impliquin a les persones del centre.
§  Proporcionar o promoure beneficis individuals i socials quan aquests siguin possibles i equitatius.
§  Reconèixer a qui desenvolupa accions més enllà del que seria la seva responsabilitat.
§  Mantenir memòria i compensar tant immediatament com en un altre moment (o curs) a qui ha fet un esforç superior per necessitats del servei o bé per iniciativa personal.
§  Dissenyar plans de comunicació que assegurin la participació.
§  Avaluar i actualitzar els canals de comunicació a través d’enquestes al personal, o d’altres mecanismes.
§  Fomentar un ambient de confiança i col·laboració entre el personal que asseguri la llibertat d’expressió, participació i presa de decisions; per exemple creant butlletins de notícies, fòrums de debat, reunions amb temes oberts, moments de brainstorming o generació d’idees, etc.
§  Dissenyar plans de formació i desenvolupament personal consensuats.
§  Possibilitar i incentivar la mobilitat interna (o externa) i l’intercanvi d’experiències.
§  Crear un sistema de detecció, visualització i reconeixement de bones pràctiques educatives i de gestió de l’aula.
§  Crear grups o comissions de caràcter flexible i obert, per exemple de mediació, activitats complementàries, activitats transversals, tallers per al personal, grups de teatre, música, exposicions d’art, tertúlies, conferències, etc.
§  Implementar panells de comunicació (digitals o analògics) per al personal: anuncis, compartir pis, sortides, bons d’intercanvis, etc.
§  Possibilitar que el personal pugui fer ús de les instal·lacions del centre per difondre a la societat accions i opinions que encaixin amb el Projecte del centre.
§  Afavorir que els resultats dels aprenentatges es puguin fer públics en el centre, o a la societat, a través de conferències, xerrades, exposicions, etc.
§  Possibilitar que els diferents grups d’interès: alumnat, famílies, empresaris, institucions, puguin fer ús del centre per difondre accions o activitats que estiguin alineades amb els valors del centre.
§  Incentivar la participació dels diferents grups d’interès en les eleccions als diferents òrgans de gestió del centre, per exemple el Consell Escolar, el Consell de delegats, etc.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada