dissabte, 28 de novembre de 2015

Model e2cat, eix 6 de resultats

Eix 6 resultats

Fins ara s’han establert els criteris que segueixen els centres que s’orienten a l’excel·lència, com defineixen la seva estratègia, l’estil o models de lideratge que incorporen, com s’organitza el centre i es gestionen els recursos, com es relaciona amb l’entorn i els grups d’interès, com planifiquen disseny i desenvolupen el procés d’ensenyament i aprenentatge,  etc. L’eix dels Resultats té una naturalesa diferent als cinc anteriors però no es pot comprendre, ni té cap sentit entendre’l, per separat de la resta d’eixos. 
Els resultats que assoleix un centre excel·lent, tot i ser la conseqüència del compliment dels criteris establerts a la resta d’eixos, ha de tenir un abast en tots els seus grups d’interès.  Per mesurar aquest impacte, de manera evident, els centres excel·lents utilitzen indicadors de resultats que mesuren l’assoliment dels seus processos, els objectius estratègics i anuals. L’anàlisi d’aquests indicadors és la base per a l’establiment dels plans de millora que han d’ajudar a redefinir l’enfocament que cal donar als altres eixos. Els indicadors han de recollir informació tant del rendiment (resultat del procés, activitat o recurs) com de la percepció de la qualitat del servei proporcionat (què opinen els grups d’interès).
Un centre excel·lent estableix els indicadors necessaris i suficients per fer el seguiment contínuament i reorientar les accions desplegades quan aquestes no donen el resultat esperat. Els centres mesuren, analitzen i avaluen els seus resultats finals. Un centre excel·lent utilitza el resultats de l’avaluació com a eina de millora, per a prendre decisions de futur i per informar a la resta dels grups d’interès.
Les fonts d’obtenció dels indicadors de centre es troben normalment en:
§  El sistema de seguiment del Pla estratègic.
§  Els indicadors dels processos del centre.
El centre excel·lent disposa d’un sistema de seguiment i avaluació dels objectius anuals  (operatius) i de les activitats corresponents, per tal d’assegurar el control del seguiment del Pla Estratègic i disposar d’informació per a l’anàlisi i reorientació de l’estratègia, si escau, mitjançant els quals controla:
§  El grau d’implantació de les diferents accions del pla estratègic.
§  L’impacte d’aquestes accions sobre els resultats del centre.
§  La contribució de les diferents activitats programades a l’assoliment dels objectius operatius.
§  Els indicadors dels objectius operatius anuals.
§  La contribució de l’objectiu operatiu anual a l’assoliment de l’objectiu estratègic del Pla.
En aquest eix s’indiquen la distribució dels indicadors més importants d’un centre educatiu i les orientacions corresponents per l’anàlisi de les dades obtingudes amb la finalitat de que l’aprenentatge sigui útil per a la millora contínua, la innovació i l’excel·lència en els resultats educatius i acadèmics.Apartat 6.1.1: resultats pla estratègic

El Pla estratègic recull les línies d’acció que vol desenvolupar el centre excel·lent per a projectar-se cap al futur i desenvolupar la seva missió.
Una bona manera de gestionar la informació dels resultats del centre és utilitzant els Quadres de Control i Informació, els quals han de presentar els resultats segmentats i ordenats per procés, àrea, departament; i també agregats a nivell global quan sigui necessari.
El quadre de control i informació ha d’informar sobre els principals indicadors estratègics del centre que, entre d’altres, poden ser:
§  Indicadors del compromís del centre respecte del planificat, per exemple:
§  Currículum impartit.
§  Hores impartides.
§  Activitats realitzades.
§  Èxit d’inserció laboral.
§  Èxit de continuació en els estudis.
§  Satisfacció sobre el servei proporcionat.
§  Satisfacció sobre el Pla d’acció tutorial.
§  Índex d’actualitzacions anuals de les programacions didàctiques.
§  Índex de compliment de la carta de serveis/compromís.
§  Índex de compliment del retiment de comptes a la web del centre.
§  Índex d’alumnat que accedeix als estudis universitaris triats en primer lloc.
§  Índex d’hores perdudes de classe.
§  Índex d’hores de classe realitzades per professorat no titular de la matèria.
§  Altres.
§  Indicadors d’èxit educatiu, per exemple:
§  Alumnat que supera el curs.
§  Alumnat que  es titula.
§  Índex d’abandonaments en els estudis post-obligatoris.
§  Índex d’aprovats a la selectivitat.
§  Índex d’assoliment de competències bàsiques.
§  Altres.
§  Índex d’acompliment i de creixement dels d'objectius estratègics i anuals, per exemple:
§  Índex acumulat de realització de les activitats previstes.
§  Índex d’assoliment dels objectius estratègics.
§  Índex de processos que superen els criteris d’acceptació.
§  Indicadors relatius a la valoració del centre:
§  Satisfacció amb les instal·lacions, la formació rebuda, valoració del professorat, de les instal·lacions, els equipaments, la informació, els serveis del centre, etc.
§  Indicadors d’aliances amb empreses, per exemple:
§  Nombre de convenis signats amb empreses i organitzacions.
§  Nombre d’innovacions transferides entre centre i organització.
§  Valorització i monitorització anual de l’aportat per les aliances.
§  Índex de valor monetari sobre el conjunt del pressupost.
§  Satisfacció de les aliances amb el centre.
§  Nombre d’activitats conjuntes endegades.
§  Indicador dels projectes d’innovació, per exemple:
§  Nombre de projectes endegats.
§  Índex de productes/serveis innovadors respecte de projectes endegats.
§  Satisfacció del professorat respecte del treball per Projectes d’Innovació.
§  Monetització o posada en valor dels intangibles aportats pels projectes d’Innovació.
§  Indicador de noves activitats educatives incorporades al centre.
§  Índex d’activitats didàctiques noves incorporades sobre el total.
§  Satisfacció sobre les noves activitats didàctiques incorporades.
§  Indicadors sobre la cohesió social, per exemple:
§  Abandonaments en quart d’ESO.
§  Índex d’alumnes absentistes.
§  Grau de dispersió de les notes.
§  Índex d’expedients disciplinaris sancionadors sobre el total d’alumnat.
§  Índex d’alumnat que finalitzen els cursos professionalitzadors del PQPI.
§  Indicadors sobre la millora de la confiança dels grups d’interès, per exemple:
§  Satisfacció dels diferents grups d’interès (alumnat, famílies, professorat, empreses, etc.).
§  Índex de preinscripcions sobre l’oferta del centre.
§  Índex de queixes, no conformitats, etc.
§  Cartes de reconeixement, agraïment, “me gusta”, retwits, etc.
§  Índex de respostes de l’alumnat i famílies que recomanarien el centre.
§  Altres indicadors relacionats, per exemple:
§  Satisfacció sobre l’FCT.
§  Suport de la comunitat educativa al Pla Estratègic.
§  Suport de la comunitat educativa al Projecte Educatiu.

§  Altres.


Apartat 6.1.2: resultats claus del centre

Els indicadors clau del centre fan referència a aquelles dades relacionades amb els processos claus i que van més enllà de la temporalitat del Pla Estratègic.
Donen informació de com el centre està aconseguint els objectius en l’activitat que justifica la raó del centre, és a dir el procés d’ensenyament i aprenentatge i els procediments que l’asseguren.
El quadre de control i informació també ha d’informar sobre els principals indicadors claus del centre, en molts casos seran coincidents amb els estratègics.
Aquests indicadors, entre altres, poden ser:
§  Indicadors de percepció de l’alumnat:
§  Satisfacció envers el servei, la formació, els espais, l’atenció, la informació, la tutoria, el professorat, queixes, etc.
§  Indicadors de percepció de les famílies:
§  Satisfacció envers el servei, la informació, l’atenció, les comunicacions, el professorat, els processos de preinscripció i matrícula, queixes, etc.
§  Indicadors de satisfacció del professorat.
§  Índex de satisfacció respecte a la qualitat de la docència impartida.
§  Indicadors de formació del professorat.
§  Nombre de Projectes d’Innovació desplegats.
§  Indicadors d’èxit educatiu.
§  Indicadors d'èxit d'inserció laboral.
§  Compliment del Pla Estratègic.
§  Indicadors en relació a les empreses:
§  Indicadors de satisfacció amb els canals d’informació i comunicació al centre.
§  Indicadors de resultats de les aliances del centre amb entitats i empreses.
§  Indicadors sobre el coneixement de l’alumnat.
§  Indicadors sobre el servei proporcionat pel tutor/a d’FCT.
§  Indicadors econòmics:
§  Pressupost.
§  Inversions.
§  Despesa per alumne/a.
§  Indicadors de processos:
§  Índex de compliment dels criteris d’acceptació de processos.
§  Resultats d’avaluacions i auditories.
§  Indicadors de reconeixement extern:
§  Nombre de premis, concursos, publicacions, aparició en notícies, etc.
§  Nombre de certificacions externes assolides: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, escoles verdes, EMAS, RSC, GRI, EFQM, E2Cat, etc.
§  Indicadors d’aliances.
§  Indicadors de tecnologia.
§  Valoracions del Consell Escolar del centre.
§  Reconeixements externs.
§  Altres.

Apartat 6.2.1: resultats de procés

El centre excel·lent dissenyen, gestionen, milloren i innoven en els seus processos com a camí de generació de valor en allò que és d’interès per a les parts interessades.
La caracterització dels processos passa per l’assignació de responsables que controlen i rendeixen comptes dels seus resultats, els quals utilitzen un conjunt d’indicadors per al seu seguiment.
Aquests indicadors, entre altres, poden ser:
§  Indicadors relatius a la demanda de serveis del centre: preinscripció dels cursos, proves d’accés, assessoraments, reconeixements, cursos a mida, orientació, visites, demanda d’alumnes en pràctiques, espais, equips, etc.
§  Indicadors de d’informació i comunicació al centre.
§  Indicadors d'èxit del procés de difusió i matriculació.
§  Indicadors de capacitat del centre de fidelitzar l'alumne.
§  Indicadors d’èxit educatiu.
§  Bones pràctiques detectades i publicades.
§  Indicadors de gestió: equipaments, edifici, TIC, responsabilitat social corporativa, prevenció de riscos laborals, emergències, gestió ambiental, manteniment, neteja, organització etc.
§  Indicadors de satisfacció.
§  Indicadors de conflictivitat de l'alumnat al centre
§  Adequació dels coneixements i competències de l’alumne al curs o etapa que inicia.
§  Indicadors d’estratègia.
§  Borsa de treball.
§  Accions de benchmarking.
§  Accions d’internacionalització.
§  Visites a la web, me gusta, retwits, participació als fòrums, etc.
§  D’altres.

Apartat 6.2.2: resultats de la gestió de persones

El recurs més valuós del centre són les persones que hi treballen. L’organització està enfocada a apoderar el personal per tal que passi de fer unes tasques a ser coresponsables dels processos i de l’èxit educatiu de l’alumnat.
Per això cal establir una estratègia i lideratge distribuït, i uns recursos que possibilitin un procés educatiu excel·lent.
Per tal que aquest objectiu sigui possible es realitzen un seguit d’accions interrelacionades i complexes. Aquestes accions s’han de realitzar d’acord amb uns estàndards de qualitat que necessiten d’indicadors de seguiment per assegurar el seu desplegament correctament, i en cas contrari poder intervenir-hi abans que finalitzi l’execució del procés.
Els indicadors, per tal que compleixin amb la seva funció, han de respondre a què necessitem mesurar, per què, per a què, quan, com, etc. i en el cas de les persones, obligatòriament, ha de combinar-se informació de dos tipus:
§  De percepció: es refereix a la percepció que té l’equip humà sobre el nostre centre (comunicació, lideratge, instal·lacions, recursos, entorn de treball, etc.).
§  De rendiment: són mesures internes que ens permeten supervisar, entendre, predir i millorar el nostre rendiment i anticipar-nos a la percepció del nostre equip humà.
D’aquests dos tipus d’indicadors oferim alguns exemples:
§  Indicadors relatius a la satisfacció del professorat amb la feina feta, la definició de responsabilitats, metodologies de treball, de desenvolupament de la seva carrera professional al centre, ambient del centre, de treballar en el centre, de fidelitat al centre, de coresponsabilitat, amb l’equipament, l’organització, el suport de la direcció, el suport dels càrrecs de coordinació, el reconeixement rebut, etc.
§  Indicadors de satisfacció amb els canals d’informació i comunicació al centre.
§  Satisfacció del PAS, i d’altres col·lectius, si escau.
§  Indicadors d'èxit dels cursos impartits.
§  índex d’eficàcia i eficiència de l’acció formativa realitzada
§  índex d’eficàcia i eficiència de l’acció formativa rebuda.
§  Índex d’hores de formació rebuda.
§  Nombre de professors liderant o implicats de forma directa en projectes d’innovació.
§  Índex d’assignació dels perfils professionals necessaris, a les persones del centre.
§  Valoració sobre l’acollida.
§  Satisfacció sobre la participació en equips de millora, temps per a innovació, etc.
§  Publicacions que realitza el professorat, premis i reconeixements que rep, etc.
§  Absentisme del professorat.
§  Hores de classe no impartides pel professor/a titular de la matèria.
§  Puntualitat i absentisme laboral.
§  D’altres.


Apartat 6.2.3: resultats econòmics i sostenibilitat

Els recursos són una peça fonamental en el desplegament del servei educatiu que realitza el centre. Els espais, infraestructures, equips, materials, pressupost, etc. necessiten d’una gestió eficaç, eficient i sostenible en el temps, per donar suport al procés clau d’ensenyament i aprenentatge.
Aquesta gestió necessita d’elements de control, en forma d’indicadors, per assegurar que s’assoliran els objectius determinats finalment.
Aquests indicadors, entre altres, poden ser:
§  Indicadors d'implicació social en el centre (activitats amb l'entorn immediat, festes, activitats esportives, projectes socials, de cooperació,...).
§  Indicadors sobre grups de treball externs en els quals participa el centre (recerca, cambres de comerç, sindicats, grups de treball,...).
§  Indicadors de reconeixement social del centre (premis rebuts per alumnes i professors del centre, presència en mitjans de comunicació, nombre de visites de benchmarking rebuts d'altres centres o organitzacions).
§  Indicadors d'innovació del centre.
§  Indicadors de gestió ambiental del centre: per exemple consums de subministraments (paper, electricitat, aigua...). Control de productes perillosos, control de residus, etc.
§  Impacte en l’entorn del centre (soroll, vehicles aparcats, embussos a les entrades i sortides, conflictes, etc.).
§  Resultats d’auditories ambientals, de seguretat, de qualitat, etc.
§  Indicadors de gestió econòmica.
§  Ingressos generats per activitats del centre.
§  Proporció del pressupost dedicada a inversió i innovació.
§  Ràtios (PCs, PDIs, tauletes, pressupost, etc.) per alumne/a.
§  Indicadors d'ús eficient de recursos i inversions.
§  Publicitat i retiments de comptes del centre.
§  Activitats de formació, sensibilització de RSC envers l’alumnat, professorat i societat.
§  Nombre de llibres reutilitzats.
§  Compliment de la carta de serveis/compromís.
§  Índex de pressupost dedicat al manteniment per alumne/a.
§  Índex de resolucions positives de conflictes resolts per mediació.
§  Índex d’ús de la biblioteca, pistes esportives, aules d’informàtica, tallers, laboratoris, etc.
§  Índex d’emprenedors/es sis mesos desprès d’acabar els estudis postobligatoris.
§  Projectes de cooperació que realitza el centre.
§  Intercanvis amb centres d’altres països.
§  Baixes per accident o relacionades amb l’ambient de treball.´
§  Valoració sobre l’ambient de treball.dissabte, 21 de novembre de 2015

Model e2Cat, Subeix 5.4: ACCIÓ TUTORIAL I ORIENTACIÓ

Els centres implanten el pla d’acció tutorial i d’orientació  dissenyat per a cadascun dels ensenyaments que imparteixen i el concreten mitjançant activitats eficaces i temporitzades.
La funció tutorial ha de disposar d’eines de gestió eficients per conservar la informació més rellevant de l’alumnat del centre, així com de registres on deixar constància del resultat de les reunions amb l’alumnat i les seves famílies. El tutor/a coordina l’equip docent i vetlla per l’assoliment dels objectius previstos per a cada alumne i per al grup.
El centres excel·lents despleguen accions d’informació i orientació d’acord amb els criteris i objectius establerts que abasten els aspectes personals, culturals i socioeconòmics.
Els centres d’excel·lència dissenyen plans d’acció tutorial que complementen la formació integral de l’alumnat; desenvolupen aspectes que ajuden a millorar i optimitzar el temps d’estudi i el temps de lleure.
El Pla d’acció tutorial respon al Projecte Educatiu i és una eina important per assegurar que s’assoleixen els valors determinats pel centre. Per això cal realitzar activitats que facilitin que l’alumnat els integri com a propis.
L’orientació de l’alumnat és un element clau del seu èxit posterior.
Els centres excel·lents desenvolupen mecanismes eficaços per al coneixement i la millora de la inserció laboral del seus alumnes, i estableixen aliances per a garantir que s’aconsegueix el màxim valor social i laboral.
El tutor o tutora és el professional que vetlla per la correcta evolució de l’alumnat en el centre i per tant el responsable últim del seu èxit educatiu.Acció tutorial i orientació: Aspectes per analitzar i reflexionar

§  Els centres excel·lents dissenyen plans d’acció tutorial per a cadascun dels cursos i etapes per tal de donar resposta al definit al Projecte Educatiu.
§  Els Plans d’acció tutorial es dissenyen, planifiquen, despleguen, controlen, s’avaluen i es milloren contínuament.
§  La tutoria de grup cal que tingui en compte introduir activitats per desenvolupar aspectes individuals i de grup.
§  L’orientació de l’alumnat és un tema central de la tutoria de l’alumnat, abasta l’orientació acadèmica, personal, professional i laboral.
§  El centre pot recórrer a especialistes externs per acomplir amb el que proposa el Pla d’acció tutoria, com per exemple: tècnics i professionals en actiu, tècnics en orientació acadèmica, psicòlegs, etc.
§  Les visites a empreses i organitzacions, convenientment preparades, poden ser d’utilitat alhora de realitzar l’orientació.
§  El centre ha de valorar la oportunitat d’introduir a la tutoria temes reaccionats amb el desenvolupament de la intel·ligència emocional, l’autoconeixement i la gestió de la individualitat enfront al que succeeix en els diferents entorns en què l’alumnat interactua.
§  La tutoria individualitzada ha d’ajudar a que l’alumnat faci accions d’autoavaluació de la seva actuació al centre, potenciant l’autoconeixement, la presa de decisions i l’èxit educatiu.

Acció tutorial i orientació: exemples d’actuacions

§  Definir en el Projecte Educatiu els objectius de cada Pla d’acció tutorial,  el temps disponible i el retiment de comptes sobre els resultats assolits.
§  Nomenar responsables de coordinar el PAT en els diferents nivells i etapes, dissenyar i distribuir els materials necessaris per realitzar les sessions de tutoria. Preparar els qüestionaris d’autoavaluació de l’alumnat i analitzar, conjuntament amb els tutors, els qüestionaris de satisfacció de l’alumnat envers la tutoria.
§  Implementar plans d’acollida caracteritzats per cursos i etapes.
§  Dissenyar i implementar les accions de presentació del centre, les assignatures, el professorat, els recursos disponibles i els referents a tenir en compte (NOFC) davant de problemes i conflictes.
§  Acompanyar a l’alumnat en el procés educatiu, ajudar-lo a reconèixer la seva situació respecte de l’aprofitament del curs i ajudar-lo a treure el màxim profit personal i acadèmic de l’ensenyament al centre.
§  Realitzar l’enquesta d’acollida, analitzar els resultats i donar retroalimentació al més aviat possible (abans de sis setmanes desprès de l’inici de curs) .
§  Desplegar activitats de tutoria utilitzant diversitat de metodologies: entrevista, estudi de casos, jocs de rol, qüestionaris, sociogrames, treball en grup i cooperatiu, etc.
§  Dissenyar el pla de formació de centre incloent formació específica per als tutors.
§  Dissenyar les activitats de tutoria sobre hàbits i tècniques d’estudi, quan abans millor.
§  Ensenyar a l’alumnat com s’ha d’actuar en reunions de grup i assembles: convocatòries, gestionar les paraules, aprendre a exposar les idees, respectar als altres, arribar a acords i respectar-los, aixecar actes, assumir responsabilitats, fer el seguiment dels acords, etc.
§  Treballar les exposicions orals i les presentacions en grup en les activitats de tutoria.
§  Definir els continguts i responsabilitats de les reunions d’equips docents i juntes d’avaluació, el seguiment dels acords i el retiment de comptes dels resultats.
§  Establir sistemes de gestió que, de manera eficient, aportin informació sobre l’alumnat de forma ubiqua al professorat i adaptada als criteris d’accés que es determini en funció de la responsabilitat adquirida, respectant el previst en la Llei de protecció de dades de caràcter personal.
§  Organitzar visites, reunions d’exalumnes, o entrevistes personals, posteriors a la sortida de l’alumnat del centre per contrastar l’orientació realitzada i la seva eficàcia.
§  Fer el seguiment acadèmic i laboral dels exalumnes, almenys en els primers sis mesos desprès de sortir del centre. Retroalimentar aquesta informació als diferents responsables dels processos del centre.
§  Organitzar i realitzar activitats dins o fora del centre, per tal d’assolir objectius acadèmics, culturals, artístics, esportius, professionals, relacionals, etc. que enforteixin el caràcter de l’alumnat, la interrelació i dinàmica del grup, o també la interrelació amb l’alumnat d’altres grups.
§  Orientar en les activitats extraescolars i complementàries en funció dels interessos i necessitats individuals de l’alumnat.

§  Avaluar el Pla d’acció tutorial desplegat. Incloure l’opinió de l’alumnat i de l’equip docent.