dissabte, 21 de novembre de 2015

Model e2Cat, Subeix 5.4: ACCIÓ TUTORIAL I ORIENTACIÓ

Els centres implanten el pla d’acció tutorial i d’orientació  dissenyat per a cadascun dels ensenyaments que imparteixen i el concreten mitjançant activitats eficaces i temporitzades.
La funció tutorial ha de disposar d’eines de gestió eficients per conservar la informació més rellevant de l’alumnat del centre, així com de registres on deixar constància del resultat de les reunions amb l’alumnat i les seves famílies. El tutor/a coordina l’equip docent i vetlla per l’assoliment dels objectius previstos per a cada alumne i per al grup.
El centres excel·lents despleguen accions d’informació i orientació d’acord amb els criteris i objectius establerts que abasten els aspectes personals, culturals i socioeconòmics.
Els centres d’excel·lència dissenyen plans d’acció tutorial que complementen la formació integral de l’alumnat; desenvolupen aspectes que ajuden a millorar i optimitzar el temps d’estudi i el temps de lleure.
El Pla d’acció tutorial respon al Projecte Educatiu i és una eina important per assegurar que s’assoleixen els valors determinats pel centre. Per això cal realitzar activitats que facilitin que l’alumnat els integri com a propis.
L’orientació de l’alumnat és un element clau del seu èxit posterior.
Els centres excel·lents desenvolupen mecanismes eficaços per al coneixement i la millora de la inserció laboral del seus alumnes, i estableixen aliances per a garantir que s’aconsegueix el màxim valor social i laboral.
El tutor o tutora és el professional que vetlla per la correcta evolució de l’alumnat en el centre i per tant el responsable últim del seu èxit educatiu.Acció tutorial i orientació: Aspectes per analitzar i reflexionar

§  Els centres excel·lents dissenyen plans d’acció tutorial per a cadascun dels cursos i etapes per tal de donar resposta al definit al Projecte Educatiu.
§  Els Plans d’acció tutorial es dissenyen, planifiquen, despleguen, controlen, s’avaluen i es milloren contínuament.
§  La tutoria de grup cal que tingui en compte introduir activitats per desenvolupar aspectes individuals i de grup.
§  L’orientació de l’alumnat és un tema central de la tutoria de l’alumnat, abasta l’orientació acadèmica, personal, professional i laboral.
§  El centre pot recórrer a especialistes externs per acomplir amb el que proposa el Pla d’acció tutoria, com per exemple: tècnics i professionals en actiu, tècnics en orientació acadèmica, psicòlegs, etc.
§  Les visites a empreses i organitzacions, convenientment preparades, poden ser d’utilitat alhora de realitzar l’orientació.
§  El centre ha de valorar la oportunitat d’introduir a la tutoria temes reaccionats amb el desenvolupament de la intel·ligència emocional, l’autoconeixement i la gestió de la individualitat enfront al que succeeix en els diferents entorns en què l’alumnat interactua.
§  La tutoria individualitzada ha d’ajudar a que l’alumnat faci accions d’autoavaluació de la seva actuació al centre, potenciant l’autoconeixement, la presa de decisions i l’èxit educatiu.

Acció tutorial i orientació: exemples d’actuacions

§  Definir en el Projecte Educatiu els objectius de cada Pla d’acció tutorial,  el temps disponible i el retiment de comptes sobre els resultats assolits.
§  Nomenar responsables de coordinar el PAT en els diferents nivells i etapes, dissenyar i distribuir els materials necessaris per realitzar les sessions de tutoria. Preparar els qüestionaris d’autoavaluació de l’alumnat i analitzar, conjuntament amb els tutors, els qüestionaris de satisfacció de l’alumnat envers la tutoria.
§  Implementar plans d’acollida caracteritzats per cursos i etapes.
§  Dissenyar i implementar les accions de presentació del centre, les assignatures, el professorat, els recursos disponibles i els referents a tenir en compte (NOFC) davant de problemes i conflictes.
§  Acompanyar a l’alumnat en el procés educatiu, ajudar-lo a reconèixer la seva situació respecte de l’aprofitament del curs i ajudar-lo a treure el màxim profit personal i acadèmic de l’ensenyament al centre.
§  Realitzar l’enquesta d’acollida, analitzar els resultats i donar retroalimentació al més aviat possible (abans de sis setmanes desprès de l’inici de curs) .
§  Desplegar activitats de tutoria utilitzant diversitat de metodologies: entrevista, estudi de casos, jocs de rol, qüestionaris, sociogrames, treball en grup i cooperatiu, etc.
§  Dissenyar el pla de formació de centre incloent formació específica per als tutors.
§  Dissenyar les activitats de tutoria sobre hàbits i tècniques d’estudi, quan abans millor.
§  Ensenyar a l’alumnat com s’ha d’actuar en reunions de grup i assembles: convocatòries, gestionar les paraules, aprendre a exposar les idees, respectar als altres, arribar a acords i respectar-los, aixecar actes, assumir responsabilitats, fer el seguiment dels acords, etc.
§  Treballar les exposicions orals i les presentacions en grup en les activitats de tutoria.
§  Definir els continguts i responsabilitats de les reunions d’equips docents i juntes d’avaluació, el seguiment dels acords i el retiment de comptes dels resultats.
§  Establir sistemes de gestió que, de manera eficient, aportin informació sobre l’alumnat de forma ubiqua al professorat i adaptada als criteris d’accés que es determini en funció de la responsabilitat adquirida, respectant el previst en la Llei de protecció de dades de caràcter personal.
§  Organitzar visites, reunions d’exalumnes, o entrevistes personals, posteriors a la sortida de l’alumnat del centre per contrastar l’orientació realitzada i la seva eficàcia.
§  Fer el seguiment acadèmic i laboral dels exalumnes, almenys en els primers sis mesos desprès de sortir del centre. Retroalimentar aquesta informació als diferents responsables dels processos del centre.
§  Organitzar i realitzar activitats dins o fora del centre, per tal d’assolir objectius acadèmics, culturals, artístics, esportius, professionals, relacionals, etc. que enforteixin el caràcter de l’alumnat, la interrelació i dinàmica del grup, o també la interrelació amb l’alumnat d’altres grups.
§  Orientar en les activitats extraescolars i complementàries en funció dels interessos i necessitats individuals de l’alumnat.

§  Avaluar el Pla d’acció tutorial desplegat. Incloure l’opinió de l’alumnat i de l’equip docent.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada