dijous, 5 de novembre de 2015

e2Cat: EIX 5 SERVEI D’ENSENYAMENT I APRENENTATGE. Subeix 5.2, planificació i disseny de metodologies i activitats formatives

Subeix 5.2: planificació i disseny  de metodologies i activitats formatives


Per donar resposta a les necessitats detectades i als objectius educatius a assolir, els centres excel·lents elaboren, a partir dels criteris curriculars establerts per l’administració educativa i les necessitats dels diferents grups d’interès, la seva programació i la concreció per a cadascun dels ensenyaments que imparteixen.
Les programacions de les àrees, matèries, mòduls i unitats formatives dels diferents cicles i etapes educatives del centre són coherents amb el perfil de sortida i els valors, el Projecte educatiu i l’estratègia del centre; preveient els elements necessaris per desplegar un procés educatiu, centrat en l’aprenentatge, que generi alt valor afegit per l’alumnat i l’organització.
Els centres excel·lents comuniquen les programacions didàctiques i els resultats educatius a assolir a l’alumnat, per tal que aquest conegui com es desenvoluparà el procés formatiu i el que s’espera d’ell. A més, garanteixen la transmissió d’aquestes programacions a les famílies, les empreses o entitats (en els casos que és especialment necessari).
Els centres d’excel·lència proposen metodologies didàctiques que garanteixin, de la millor manera possible, el compliment fixat en el perfil de sortida de cada estudiant. Les estratègies educatives disposaran de capacitat d’adequació a les diverses necessitats formatives de l’alumnat, a les diferents i canviants motivacions, als continguts i als objectius establerts. Aquestes metodologies s’imparteixen de manera col·legiada per tot l’equip docent. Tot i l’anterior, l’equip docent gaudeix de flexibilitat didàctica i metodològica per tal d’aconseguir els fins educatius previstos, especialment en entorns educatius molt heterogenis o quan presenten dinàmiques especials.
Els centres d’excel·lència que ofereixen ensenyaments professionalitzadors treballen per ajustar l’oferta de formació pràctica en els centres de treball als objectius i interessos de l’alumnat en el mig i llarg termini, per la qual cosa es desenvolupen mòduls, unitats formatives, tallers, pràctiques o altres activitats adreçades a complementar el currículum i dotar-lo de major flexibilitat per fer front a les necessitats identificades.
El centre proveeix de recursos per tal de poder desplegar l’ensenyament i aprenentatge d’acord amb el planificat i poder impartir les metodologies dissenyades per a cada activat didàctica prevista.

Planificació i disseny  de metodologies i activitats formatives: Aspectes per analitzar i reflexionar


§  Els centres excel·lents identifiquen, generen coneixement, metodologia i instruments d’ensenyament-aprenentatge, adequades a les finalitats formatives, als canvis en el perfil de l’alumnat i a l’aparició de noves tecnologies.
§  A més, amb aquest coneixement el centre excel·lent crea protocols d’actuació a les aules que permetin garantir unes pràctiques formatives adequades i, els diferents equips docents, elaboren els materials didàctics corresponents per donar-hi resposta,  internament o en aliança amb entitats externes.
§  El centre posa aquests materials a disposició de tota la comunitat educativa per al seu ús, proporciona formació interna i recull aquestes eines en el seu sistema de qualitat per a garantir la seva implantació sistemàtica.
§  Les programacions didàctiques compleixen amb els criteris generals organitzatius, estratègies metodològiques, concrecions curriculars, criteris generals d’avaluació, qualificació i recuperació, etc., previstos en el Projecte Educatiu.
§  El Pla general anual de centre concretarà els punts de control del procés d’ensenyament i aprenentatge a través de les diferents reunions d’avaluació i d’equips docents. Es determina la informació que ha de retornar a l’alumnat i família, i s’acorden conjuntament les accions a seguir.
§  L’equip de professorat d’un mateix grup d’alumnes treballaran per processos i no de manera aïllada (per assignatures). L’objectiu final és l’aprenentatge i la adquisició dels objectius i competències definides per a cada curs, cicle o etapa; per a cada alumne i alumna. Per tant es plausible, que en algun cas, s’assoleixin de forma suficient els objectius del curs i/o etapa, sense haver aconseguit que l’alumnat aprengui tot el previst en els criteris d’avaluació d’alguna assignatura.
§  El disseny del curs, la planificació, el desplegament i qualificació final, té com a objectiu l’aprenentatge de l’alumnat i la superació del curs. Les estratègies didàctiques, les diferents metodològiques, els aspectes motivacionals, les avaluacions i els canvis de millora, etc., tenen com a objectiu corregir les desviacions del procés d’ensenyament i aprenentatge per tal d’enfocar-lo cap a l’èxit educatiu final.
§  El centre ha d’aprofitar les oportunitats que li ofereix l’entorn, per això cal disposar d’un radar metodològic així com incentivar la participació en grups de treball d’experimentació educativa que sigui capaç de traslladar a l’escola les innovacions en matèria de metodologies actives d’aprenentatge. Aspectes com l’aprenentatge cooperatiu, el foment de la lectura, el plurilingüisme, el treball per projectes, els llibres digitals, els mòbils i tauletes a les classes, els mètodes de treball de classe inversa, els entorns personalitzats d’aprenentatge, l’autoaprenentatge, l’aprenentatge ubic, les simulacions, la realitat augmentada, els grup de treball interaules i intercentres, el joc a l’aula, l’ús de l’avaluació i l’autoavaluació com instrument d’aprenentatge, etc.
§  El disseny de les diferents activitats formatives, convenientment contextualitzades, és una oportunitat per tal que el professorat disposi d’eines pedagògiques per adaptar l’ensenyament a les circumstàncies canviants que es produeixen a l’aula.

Planificació i disseny  de metodologies i activitats formatives: exemples d’actuacions

§  Revisar cada curs el Projecte Educatiu, incorporant modificacions per dirigir l’acció educativa d’acord amb els canvis normatius, les propostes didàctiques dels departaments i les decisions sobre ’organització pedagògica dels ensenyaments.
§  Revisar i aprovar les programacions, cada curs, abans d’impartir-les.
§  Assegurar-se que es disposen dels recursos planificats per impartir la programació.
§  Planificar el seguiment docent en el Pla anual de centre.
§  Realitzar l’acollida de l’alumnat, i si així està previst, assignar-los acompanyament d’alumnat de  cursos superiors i de tutoria.
§  Realitzar activitats d’avaluació inicial, emetre informes i corregir el que sigui necessari per re-enfocar el Projecte pedagògic de cada curs i alumne/a.
§  Complir amb el programa previst, utilitzant les millors eines pedagògiques possibles.
§  Realitzar un seguiment individualitzat de l’alumnat i global de la dinàmica del grup, analitzar els resultats i proposar els canvis que l’equip docent consideri per assolir els objectius determinats.
§  Avaluar periòdicament els resultats acadèmics parcials i  corregir les accions educatives quan s’escaigui.
§  Desplegar de manera integrada les activitats previstes en l’acció tutorial i l’orientació.
§  Ajustar els nivells dels criteris d’avaluació previstos a la realitat individual i del grup classe, sense renunciar als objectius generals del curs.
§  Vigilar l’entorn, participar en grups especialistes, mantenir una formació continua per part del professorat,  etc. és condició indispensable d’un centre excel·lent, per tal d’incorporar les innovacions metodològiques i noves activitats didàctiques, que el centre pugui dissenyar com a conseqüència de nous aprenentatges del professorat, nous materials i/o equipaments, etc.
§  Considerar l’ús de les TIC-TAC com una eina instrumental per a l’aprenentatge de moltes altres matèries.
§  Fer ús de les TIC pot afavorir la motivació de bona part de l’alumnat.
§  Fer ús de les eines web X.0 les quals són instruments que permeten, en molts casos, desenvolupar activitats didàctiques molt potents des del punt de vista de l’aprenentatge de l’alumnat, i comparativament, molt més eficaces i econòmiques en la simulació de processos que fer-ho amb materials reals.
§  Introduir en les activitats didàctiques del centre les estratègies per tal que l’alumnat assoleixi les competències de la llengua anglesa, determinades al Projecte Educatiu. S’ha de dissenyar un Pla per assolir aquests i d’altres objectius que sens dubte haurà d’entomar el centre.
§  Dissenyar un manual del servei educatiu que asseguri que els processos bàsics d’ensenyament i aprenentatge es realitzen segons la forma planificada i acordada pel Claustre de professorat. Això incorpora entre d’altres, el seguiment de les activitats educatives, dins i fora d’aula (incloses les activitats de tutoria), l’assistència de l’alumnat; el seguiment, avaluació i qualificació; els punts de seguiment i control del desenvolupament del curs en les avaluacions i les modificacions previstes com a conseqüència de l’avaluació final que es recolliran a les memòries dels departaments didàctics.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada