dilluns, 21 de novembre de 2016

Estudis obligatoris fins als 18 anys?

Estudis obligatoris fins als 18 anys?: Quins serien els avantatges que els estudis fossin obligatoris fins als 18 anys? Com hauria de ser la formació? Hem parlat d'aquesta proposta amb Joan Mateo, catedràtic de mètodes d'investigació i diagnòstic en educació a la Universitat de Barcelona; Pere Martí, director de l'institut Milà i Fontanals de Vilafranca del Penedès, i Paula Jiménez, que quan tenia 16 anys va decidir no estudiar Batxillerat, tot i que era una bona estudiant i treia bones notes, i va preferir estudiar un cicle formatiu de grau mig de conducció fisicoesportiva, ara ja està fent un cicle de grau superior i pensa que sí que anirà a la universitat. Veure el vídeo: http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/els-matins/estudis-obligatoris-fins-als-18-anys/video/5632877/

divendres, 11 de novembre de 2016

Vídeo resum PQiMC 2002-2016

XIV Jornada de Qualitat a l'Ensenyament -Helena Guardans-

Presentació XIV Jornada de Qualitat a l'Ensenyament -Francesc Pedró-

Presentació XIV Jornada de Qualitat a l'Ensenyament -introducció-

XIV Jornada de Qualitat a l'Ensenyament (fotografies i vídeos)

dimecres, 19 d’octubre de 2016

Estructura de la norma ISO 9001:2015

L'estructura de la norma ISO 9001:2015 de sistemes de gestió de Qualitat assegura la lògica de la PDCA proporcionant una gran importància a la planificació (punts 4, 5, 6 i 7)

La lògica de l'organització del sistema de qualitat gira al voltant del lideratge que assegura l'acompliment de les funcions i responsabilitats en totes i cadascuna de les àrees del centre educatiu, amb una proposta de gestió que persegueix el lideratge distribuït.
El sistema de gestió ha de tenir en compte el context extern i intern, els diferents grups d'interès i especialment l'alumnat. Amb tot això es planifica l'estratègia que proporcionarà una guia de les línies de treball per assolir el previst al Projecte Educatiu.
El centre proporcionarà els recursos necessaris, realitzarà les accions planificades, les avaluarà i proposarà accions de millora per a un proper cicle de treball que proporcioni una elevada satisfacció a totes les parts implicades.
P: planificar
D: Fer
C: avaluar
A: millorardivendres, 7 d’octubre de 2016

Elements i aspectes a tenir en compte al punt 4.1 de la ISO 9001:2015

4.1 Comprendre l'organització i el seu context
L'organització ha de determinar les qüestions externes i internes que són pertinents per al seu propòsit (MISSIÓ) i la seva direcció estratègica (VISIÓ) i que n’afecten la capacitat per a assolir els resultats previstos al seu sistema de gestió de qualitat. L'organització ha de fer el seguiment de la informació sobre aquestes qüestions externes i internes i revisar-les. 

NOTA 1 Les qüestions poden incloure factors i negatius o condicions per a la seva consideració. 
NOTA 2 El coneixement del context extern esdevé més fàcil si es consideren les qüestions que provenen dels entorns legal, tecnològic, competitiu, de mercat, cultural, social i econòmic, ja siguin internacionals, nacionals, regionals o locals.
NOTA 3 El coneixement del context intern esdevé més fàcil si es consideren les qüestions relacionades amb els valors, la cultura, el coneixement i l'acompliment de l'organització.


Quins són els temes i aspectes a tenir en compte a l'analitzar ell context del centre:

Contextualització en els centres educatius:

Cal realitzar un diagnòstic periòdic del centre, tenint en compte el context extern general (polítiques, econòmic, social, ambiental, tecnològic i legal), el context extern específic (proveïdors, empreses, famílies, institucions, altres centres educatius, ...), i el context intern (persones, edifici, infraestructures, organització, departaments, coordinacions, polítiques, resultats, currículums, recursos tangibles i intangibles, etc.).
A partir del diagnòstic s’elaboren i executen els plans de millora, estratègics i/o de direcció per tal de proporcionar resposta satisfactòria  a les necessitats i expectatives dels diferents grups d’interès, especialment l’alumnat.

És important que el centre s’asseguri que coneix bé les lleis i regulacions normatives que li són d’aplicació. Per tant cal que existeixi la responsabilitat de gestionar el radar normatiu i la seva posterior selecció i distribució interna.


I en relació al context intern del centre cal tenir en compte, almenys:

Per tal d'identificar, valorar i avaluar l'impacte d'aquestes qüestions en el Projecte de centre, es poden utilitzar algunes de les eines de gestió, com per exemple la DAFO.

Els aspectes determinats a la DAFO es situen a la matriu i s’interrelacionen, puntuant d’1 a 5, per exemple, el grau d’impacte que tindrem sí:
-Aprofitem els punts forts per fer front a les amenaces i aprofitar les oportunitats
-Millorem els punts febles per diluir les amenaces  i estar en condicions d’aprofitar millor les oportunitats.

Els resultats de la matriu ens ajudaran a definir i prioritzar les estratègies a desenvolupar en el centre en el curt i mig termini (1 a 4 anys).

dimarts, 27 de setembre de 2016

XIV Jornada de Qualitat a l'Ensenyament -10 de novembre de 2016-El proper 10 de novembre tindrà lloc la XIV Jornada de Qualitat a l’Ensenyament. 

Des del 1998 el Departament d’Ensenyament proporciona suport als centres educatius de Catalunya per tal de desplegar sistemes de gestió de la qualitat. L’objectiu és el d’afavorir la implementació de millores en la gestió, eficaces i eficients, que ajudin els centres a l’obtenció de resultats excel·lents en tots els seus processos, especialment els d’ensenyament i aprenentatge.

El Programa de qualitat i millora contínua (PQiMC) es proposa el repte de la recerca contínua de reconeguts models de gestió internacionals, per configurar un model propi innovador que asseguri que les nostres escoles disposen de referents de gestió per assolir els objectius proposats pels diferents projectes educatius. El PQiMC ofereix, doncs, un conjunt d’accions orientades a guiar, formar, reflexionar i implementar sistemes de gestió efectius als centres del Projecte.

El desenvolupament del PQiMC es fonamenta en el treball a través de xarxes de centres, organitzades per nivells de desenvolupament del seu sistema de gestió, acompanyats per un coordinador, treballant en equip, compartint aprenentatges i afavorint l'intercanvi d'experiències entre els centres que en formen part. 

El PQiMC treballa amb més de 160 centres de diferents tipologies i etapes educatives. En aquests moments 120 centres disposen de la certificació d’assegurament de la qualitat, dels quals 18 estan acreditats, a més, amb sistemes de gestió d’excel·lència.

El programa d’aquesta XIV Jornada de Qualitat a l’Ensenyament pretén posar el focus en la interacció dels centres educatius amb els seus grups d’interès. Hores d’ara tothom està d’acord amb la importància de comptar amb les veus dels diferents agents implicats en l’educació. Cada centre en el seu context —etapes educatives que ofereix, polítiques i estratègies, etc.—, ha de conèixer i actuar per satisfer les necessitats educatives i les expectatives, explícites i implícites, que les diferents parts interessades tenen posades en el Servei Educatiu. Anar més enllà i aconseguir treballar conjuntament escoles, alumnes, professors, famílies, empreses i altres organitzacions de l’entorn socioeconòmic dels centres educatius és una oportunitat per tal que la societat es comprometi amb l’educació i l’ensenyament del nostre jovent, així com una aportació que sens dubte enriqueix el procés d’ensenyament i aprenentatge.

Esperem, doncs, que el contingut i el desenvolupament de la Jornada siguin satisfactoris per a tots vosaltres i no dubteu a fer-nos arribar les apreciacions de millora que considereu oportunes per a edicions posteriors.

____________________________________________

Programa

08.30 h         Recepció dels assistents
                    
Lliurament de credencials

09.00 h         Presentació i inauguració de la Jornada
Meritxell Ruiz, consellera d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

09.20 h         Lliurament de diplomes als centres del Servei Educatiu de Catalunya que han assolit la certificació ISO 9001 i als centres que s’han avaluat d’acord amb models d’excel·lència en la gestió
                    
Josep Gabriel Lluis Queralt, director de l’Institut Baix Camp de Reus

09.45 h         El Projecte de qualitat i millora contínua
Estanislau Vidal-Folch, subdirector general de Programes, Formació i Innovació

10.00 h         Ponència marc
"El professorat i la qualitat educativa: què ens en diu la recerca internacional?"
Francesc Pedró, director de Polítiques Educatives de la UNESCO

10.45 h         Work-cafè
Presentació simultània de 60 temes de bones pràctiques educatives i de gestió
                    

12.15 h         Les empreses i l’ensenyament
“Què esperen les empreses i organitzacions del sistema educatiu?”
Helena Guardans, presidenta executiva de l’empresa Sellbytel

13.15 h         La societat i l’educació
Les famílies i el sistema educatiu”
Lluís Font, president del Consell Escolar de Catalunya

14.00 h         Cloenda
Melcior Arcarons, director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial

Actuació, a l’exterior de l’hotel, dels alumnes de l’Escola d’Ensenyament Secundari i Artístic / Conservatori Professional de Dansa de l’Institut del Teatre


14.30 h         Comiat


___________________________________________________


TAULES DE TREBALL DEL WORK-CAFÈ

NÚM. Nom taula
1 Incorporar la internacionalització de l'FP al Projecte Educatiu de Centre
2 La gestió de l'FP dual
3 Gestió de l’emprenedoria en el centre
4 Innovar amb empreses des de l'FP
5 La gestió de la formació interna de centre
6 Estratègies per disminuir l'abandonament a l'FP de grau mitjà
7 Els projectes de col·laboració entre les escoles d’art i l'entorn
8 Els projectes de ciutat de les escoles de música
9 Escoles oficials d'idiomes: la pràctica pedagògica sota criteris de qualitat
10 Metodologies per fer l’auditoria interna del sistema de gestió
11 L’autoavaluació del centre
12 Implementació de la ISO 9001:2015 als centres educatius
13 Model E2CAT aplicat als centres educatius
14 La gestió del procés d’ensenyament i aprenentatge
15 Els reptes de la funció directiva
16 Implementació del sistema de gestió ambiental a l’institut
17 Taller: motivar per aconseguir equips de professorat eficients, a càrrec de Jordi Adell Herrera, de Jordi Adell & Associats
18 La gestió dels valors i la inclusió digital, en el Projecte de centre
19 La gestió dels indicadors i la presa de decisions en la revisió a càrrec de la direcció
20 La gestió del pla de comunicació del centre
21 Les aliances entre empreses, organitzacions i instituts
22 Gestió de les persones del centre
23 La gestió documental del centre amb programari gratuït
24 La creació amb la realitat augmentada i la realitat virtual a l’aula
25 Les eines 2.0 a l'aula
26 Flipped classroom o aula capgirada
27 Treball a l'aula amb mòbils
28 mSchools: aplicacions mòbils a les famílies professionals d'administració i gestió, arts gràfiques, comerç i màrqueting i informàtica i comunicacions
29 Ludificació i aprenentatge
30 Robòtica i programació educatives
31 Aplicacions educatives de la impressió en 3D
32 Metodologies d'avaluació: autoavaluació, coavaluació, rúbriques i bases d'orientació
33 Aprenentatge basat en problemes (PBL)
34 Metodologies per tal d’assolir els resultats d’aprenentatge d’anglès a l’FP
35 Adaptacions curriculars dels títols d’FP a les necessitats del sector productiu i de l'entorn socioeconòmic
36 Treball per projectes a cicles formatius
37 L'aplicació de les intel·ligències múltiples a l'aprenentatge
38 Aprenentatge servei
39 El Projecte de centre de l'Escola del Treball de Lleida: educació i sostenibilitat
40 El Projecte de centre de l'Institut Brugulat de Banyoles: 20 anys de revisió constant per millorar el centre
41 Jesuïtes Lleida - Col·legi Claver Raimat: com una escola inicia el camí de la transformació
42 Escola Pia de Catalunya: el Projecte per a la interdisciplinarietat a l'aula
43 Taula de debat: l'Institut d'FP del s. XXI
44 Orientació educativa: acompanyar per aprendre
45 Del Pla d'emergències a la prevenció dels riscos laborals als centres educatius
46 Nous espais per a l'educació: arquitectura i ergonomia
47 Gestió de l'eficiència energètica
48 La gestió efectiva de la borsa de treball del centre
49 El procés d'un centre educatiu fins a l'acreditació d'excel·lència en la gestió e2cat
50 El procés d'un centre educatiu fins a la certificació ISO
51 Internet de les coses: IoT
52 Gestió de la innovació pedagògicadiumenge, 17 de juliol de 2016

SGQ Sistemes de gestió de qualitat en centres educatius

Implementar un sistema de gestió de qualitat als centres educatius té com a objectiu desplegar un sistema que estigui en disposició de satisfer les necessitats i expectatives dels diferents grups d'interès.
Per tant hauria de servir per evitar errors i resultats no desitjats.
Si els grups d'interès no estan satisfets amb el servei, i resultats, que proporciona l'escola; potser és que el nostre sistema de gestió no té la qualitat necessària...

diumenge, 10 de juliol de 2016

La importància de la gestió per processos en ISO 9001:2015 (organitzacions escolars)
Tal com preveu, i emfatitza, la norma ISO 9001:2015, les organitzacions s’han de gestionar per processos per tal d’estar en condicions de proporcionar el màxim valor afegit als diferents grups d’interès, i en el nostre cas especialment a l’alumnat.

Com sabem, els centres educatius gestionen tot un conjunt de processos que s’interrelacionen entre si per aportar valor a les persones i resultats de l’organització.

Centrar-se només en el procés d’ensenyament i aprenentatge és limitant en si mateix ja que aquest procés necessita d’altres recursos tangibles i intangibles, pedagògics, organitzatius i de gestió per tal d’assolir el seu màxim valor possible per a l’èxit de tot l’alumnat.

La gestió de la qualitat proposa gestionar tots els processos del centre, de la mateixa manera que gestionem el procés d’ensenyament i aprenentatge. Per tant res de nou! el que hem de fer és aplicar el coneixement que tenim a la gestió de la resta de processos del centre.

La gestió per processos té algunes característiques que la fan molt adequada per tal de millorar les organitzacions, per exemple:
- Un procés ha de tenir sentit en si mateix per això cal definir, en primer lloc, què farà, per a què i per aquí.
- A continuació determinarem que necessitarem per executar-lo i quins resultats de qualitat esperem assolir.
- Preguntarem, a qui rep els resultats del procés, si aquests han estat de qualitat i proporcionats en el moment adequat.
- El responsable del procés treballarà per a la millora continua dels resultats obtinguts, la satisfacció de les persones i processos interns que reben els diferents resultats, serveis o productes del procés. A més determinarà les estratègies i recursos necessaris per tal que aquests resultats es mantinguin en el llarg termini.
- Si és necessari s’establiran els procediments interns del procés per assegurar una realització de qualitat i de millora contínua.


En el cas de l’alumnat ens enfocarem a realitzar un procés d’ensenyament i aprenentatge personalitzat que acompanyi a cadascun dels alumnes a assolir el més elevat nivell competencial, que hem dissenyat, possible; eliminant la gestió departamental que més que ajudar el que fa és posar barreres al progrés de l’alumnat.

divendres, 17 de juny de 2016

VÍDEO: Viceconsejero @jarevalo_FP en el IV Congreso Internacional

@FPeuskadi  #FPeuskadi2016

L'anàlisi del context en un centre educatiu: punt 4.1 de la norma ISO 9001

Què diu ISO 9001?

4.1 Comprendre l'organització i el seu context

L'organització ha de determinar les qüestions externes i internes que són pertinents per al seu propòsit i la seva direcció estratègica i que n’afecten la capacitat per a assolir els resultats previstos al seu sistema de gestió de qualitat.

L'organització ha de fer el seguiment de la informació sobre aquestes qüestions externes i internes i revisar-les.

NOTA 1 Les qüestions poden incloure factors i negatius o condicions per a la seva consideració.

NOTA 2 El coneixement del context extern esdevé més fàcil si es consideren les qüestions que provenen dels entorns legal, tecnològic, competitiu, de mercat, cultural, social i econòmic, ja siguin internacionals, nacionals, regionals o locals.

NOTA 3 El coneixement del context intern esdevé més  fàcil si es consideren les qüestions relacionades amb els valors, la cultura, el coneixement i l'acompliment de l'organització.

Una proposta d'aspectes externs al centre que cal tenir en compte:

Hem de planificar qui:


I desprès el mateix procediment per als aspectes interns a tenir en compte:


Organitzar la informació mitjançant una DAFO és el següent pas:

A continuació cal establir les interrelacions amb una matriu DAFO que ens ajudi a prioritzar i seleccionar els objectius, plans i activitats per fer front als riscos i oportunitats als quals s'enfronta el centre educatiu.diumenge, 5 de juny de 2016

PDCA i millora de processos en centres educatius


Les tasques a desenvolupar en un centre educatiu sempre superen al temps disponible, aplicar la sistemàtica PDCA ens pot ajudar a reflexionar, prioritzar i millorar contínuament les propostes de més valor afegit per tal d’assegurar el millor aprenentatge possible del nostre alumnat i la millora contínua dels processos que desenvolupa el centre.


dissabte, 7 de maig de 2016

Accés als centres educatius que realitzaran el 2 de juny'16 la I Jornada de Portes Obertes de la QualitatAgenda XTEC


Llista d'activitats i inscripcions

CodiActivitat
Inscripció oberta0004310600I Jornada de portes obertes de la Qualitat. Institut Montsià
Intercanvi d'experiències. INS Montsià (Amposta). Del dijous 2/6/2016 al 2/6/2016 de 9:30 a 14:30
Inscripció oberta0004320600I Jornada de portes obertes de la Qualitat. Institut Jaume Huguet
Intercanvi d'experiències. INS Jaume Huguet (Valls). Del dijous 2/6/2016 al 2/6/2016 de 9:30 a 14:30
Inscripció oberta0004330600I Jornada de portes obertes de la Qualitat. Institut Cal·lípolis
Intercanvi d'experiències. INS Cal·lípolis (Tarragona). Del dijous 2/6/2016 al 2/6/2016 de 9:30 a 14:30
Inscripció oberta0004340600I Jornada de portes obertes de la Qualitat. Institut Escola del Treball de Lleida
Intercanvi d'experiències. INS Escola del Treball (Lleida). Del dijous 2/6/2016 al 2/6/2016 de 9:30 a 14:30
Inscripció oberta0004350600I Jornada de portes obertes de la Qualitat. Institut Comte de Rius
Intercanvi d'experiències. INS Comte de Rius (Tarragona). Del dijous 2/6/2016 al 2/6/2016 de 9:30 a 14:30
Inscripció oberta0004360600I Jornada de portes obertes de la Qualitat. Institut Josep Brugulat
Intercanvi d'experiències. INS Josep Brugulat (Banyoles). Del dijous 2/6/2016 al 2/6/2016 de 9:30 a 14:30
Inscripció oberta0004370600I Jornada de portes obertes de la Qualitat. Institut Giola
Intercanvi d'experiències. INS Giola (Llinars del Vallès). Del dijous 2/6/2016 al 2/6/2016 de 9:30 a 14:30
Inscripció oberta0004380600I Jornada de portes obertes de la Qualitat. Institut Bonanova
Intercanvi d'experiències. INS Bonanova (Barcelona). Del dijous 2/6/2016 al 2/6/2016 de 9:30 a 14:30
Inscripció oberta0004390600I Jornada de portes obertes de la Qualitat. Institut Camps Blancs
Intercanvi d'experiències. INS Camps Blancs (Sant Boi de Llobregat). Del dijous 2/6/2016 al 2/6/2016 de 9:30 a 14:30
Inscripció oberta0004400600I Jornada de portes obertes de la Qualitat. Institut Marianao
Intercanvi d'experiències. INS Marianao (Sant Boi de Llobregat). Del dijous 2/6/2016 al 2/6/2016 de 9:30 a 14:30
Inscripció oberta0004410600I Jornada de portes obertes de la Qualitat. Institut Esteve Terradas i Illa
Intercanvi d'experiències. INS Esteve Terradas i Illa (Cornellà de Llobregat). Del dijous 2/6/2016 al 2/6/2016 de 9:30 a 14:30
Inscripció oberta0004420600I Jornada de portes obertes de la Qualitat. Institut Escola del Treball de Barcelona
Intercanvi d'experiències. INS Escola del Treball (Barcelona). Del dijous 2/6/2016 al 2/6/2016 de 9:00 a 14:00
Inscripció oberta0004430600I Jornada de portes obertes de la Qualitat. Institut Bernat el Ferrer
Intercanvi d'experiències. INS Bernat el Ferrer (Molins de Rei). Del dijous 2/6/2016 al 2/6/2016 de 9:30 a 14:30
Inscripció oberta0004440600I Jornada de portes obertes de la Qualitat. Institut de l'Ebre
Intercanvi d'experiències. INS de l'Ebre (Tortosa). Del dijous 2/6/2016 al 2/6/2016 de 9:30 a 14:30
Inscripció oberta0004450600I Jornada de portes obertes de la Qualitat. Institut Pere Martell
Intercanvi d'experiències. INS Pere Martell (Tarragona). Del dijous 2/6/2016 al 2/6/2016 de 9:30 a 14:30
Inscripció oberta0004560600I Jornada de portes obertes de la Qualitat. Institut Narcís Xifra i Masmitjà
Intercanvi d'experiències. INS Narcís Xifra i Masmitjà (Girona). Del dijous 2/6/2016 al 2/6/2016 de 9:30 a 14:30

Generalitat de Catalunya
Departament d'Ensenyament
Pla de formació permanent