divendres, 7 d’octubre de 2016

Elements i aspectes a tenir en compte al punt 4.1 de la ISO 9001:2015

4.1 Comprendre l'organització i el seu context
L'organització ha de determinar les qüestions externes i internes que són pertinents per al seu propòsit (MISSIÓ) i la seva direcció estratègica (VISIÓ) i que n’afecten la capacitat per a assolir els resultats previstos al seu sistema de gestió de qualitat. L'organització ha de fer el seguiment de la informació sobre aquestes qüestions externes i internes i revisar-les. 

NOTA 1 Les qüestions poden incloure factors i negatius o condicions per a la seva consideració. 
NOTA 2 El coneixement del context extern esdevé més fàcil si es consideren les qüestions que provenen dels entorns legal, tecnològic, competitiu, de mercat, cultural, social i econòmic, ja siguin internacionals, nacionals, regionals o locals.
NOTA 3 El coneixement del context intern esdevé més fàcil si es consideren les qüestions relacionades amb els valors, la cultura, el coneixement i l'acompliment de l'organització.


Quins són els temes i aspectes a tenir en compte a l'analitzar ell context del centre:

Contextualització en els centres educatius:

Cal realitzar un diagnòstic periòdic del centre, tenint en compte el context extern general (polítiques, econòmic, social, ambiental, tecnològic i legal), el context extern específic (proveïdors, empreses, famílies, institucions, altres centres educatius, ...), i el context intern (persones, edifici, infraestructures, organització, departaments, coordinacions, polítiques, resultats, currículums, recursos tangibles i intangibles, etc.).
A partir del diagnòstic s’elaboren i executen els plans de millora, estratègics i/o de direcció per tal de proporcionar resposta satisfactòria  a les necessitats i expectatives dels diferents grups d’interès, especialment l’alumnat.

És important que el centre s’asseguri que coneix bé les lleis i regulacions normatives que li són d’aplicació. Per tant cal que existeixi la responsabilitat de gestionar el radar normatiu i la seva posterior selecció i distribució interna.


I en relació al context intern del centre cal tenir en compte, almenys:

Per tal d'identificar, valorar i avaluar l'impacte d'aquestes qüestions en el Projecte de centre, es poden utilitzar algunes de les eines de gestió, com per exemple la DAFO.

Els aspectes determinats a la DAFO es situen a la matriu i s’interrelacionen, puntuant d’1 a 5, per exemple, el grau d’impacte que tindrem sí:
-Aprofitem els punts forts per fer front a les amenaces i aprofitar les oportunitats
-Millorem els punts febles per diluir les amenaces  i estar en condicions d’aprofitar millor les oportunitats.

Els resultats de la matriu ens ajudaran a definir i prioritzar les estratègies a desenvolupar en el centre en el curt i mig termini (1 a 4 anys).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada