diumenge, 12 de maig de 2019

Norma UNE-EN ISO 21001 Sistemes de gestió per Organitzacions Educatives


 ISO 21001: la norma esperada

La Norma UNE-EN ISO 21001 descriu un sistema de gestió per a tot tipus d'organitzacions educatives. Alineada amb la Norma UNE-EN ISO 9001 estableix uns requisits mínims comuns per a la prestació de serveis de qualitat pels grups d'interès de les organitzacions educatives. 

Aquesta norma és el resultat del comitè de Projecte ISO / PC 288 Sistemes de gestió per a organitzacions educatives en el qual participen 44 països. 

Una aportació de la Norma 21001 és la definició i inclusió del llenguatge del sector educatiu. Aquesta norma incorpora, entre d'altres, termes com a organització educativa, servei educatiu, formació contínua, i estudiants, en lloc de clients. Aquests canvis en el llenguatge s'evidencien també en la forma de referir-se a la política de qualitat, que en aquesta norma és la política de l'organització educativa, en suport a la seva missió i visió.

De la mateixa manera, i per donar resposta a la naturalesa del sector educatiu, la Norma inclou quatre principis que donen compte específicament de la naturalesa de l'educació:

1.       Responsabilitat social
2.       Accessibilitat i equitat
3.       Conducta ètica en l'educació
4.       Seguretat i protecció de dades

A'aquests principis es concreten als requisits de la política de l'organització educativa: el compromís per satisfer la responsabilitat social de l'organització, la gestió de la propietat intel·lectual i la inclusió de les necessitats i expectatives dels estudiants, personal i altres beneficiaris.

Un altre fet d’especial rellevància és l’èmfasi en la planificació i el desenvolupament del servei educatiu, científic i tècnic.

El capítol 8, relacionat amb la planificació i control operacional, conté la major quantitat de continguts nous i que s'apliquen de forma específica a les organitzacions educatives:

·         Defineix la planificació operacional específica, el control, la determinació, comunicació i canvis dels requisits per als productes i serveis educatius.
·         Estableix els controls del disseny i desenvolupament del pla d'estudis i de l'avaluació sumativa.
·         En el control de la producció i prestació del servei, precisa els requisits per a la informació de la preadmissió, les condicions d'admissió, la provisió de productes i serveis educatius, l'avaluació sumativa i el reconeixement de l'aprenentatge avaluat.
·         Conclou amb la inclusió dels requisits per a la protecció i transparència de les dades dels estudiants.

Com ja hem comentat a l’inici, aquesta nova norma complementa els continguts de la Norma UNE-EN ISO9001. Ens referim al suport que requereixen els processos d'ensenyament i aprenentatge en termes de personal, de recursos i de infraestructures i els requisits que han de complir les organitzacions educatives per arribar a acords i per comunicar-se amb els estudiants i altres parts interessades. Passa el mateix amb el capítol 9, relacionat amb l'avaluació i l'acompliment, on precisa les condicions que han de complir les organitzacions educatives per tractar les queixes i els suggeriments, inclou detalls sobre els requisits de la retroalimentació a les parts interessades i precisa els mètodes de seguiment, mesurament anàlisi i avaluació.

De forma transversal, la norma inclou els requisits específics per donar resposta a les necessitats especials d'educació i això ha de ser atès en termes estratègics (lideratge i compromís), de suport i de funcionament en l'organització. La Norma finalitza amb la inclusió de la definició i exemples d'oportunitats de millora.  Cal recordar que les oportunitats de millora no estaven incloses en la Norma UNE-EN ISO 9001.Resumint, els principals beneficis que assenyala AENOR per la implementació de la norma UNE-EN ISO 21001 son:

·         Increment de la satisfacció dels estudiants incorporant diferents estils d'aprenentatge per a necessitats i entorns diferents.
·         Resposta ràpida, eficaç i eficient a les demandes de les parts interessades, facilitant el desenvolupament personal dels estudiants, la seva iniciativa, creativitat, autoaprenentatge i formació contínua.
·         Foment de la participació de tots els grups d'interès en la definició d'estratègies, polítiques, processos i recursos per aconseguir els objectius.
·         Facilitació del procés de millora contínua basat en l'anàlisi i avaluació de les dades, essencial per mantenir els nivells òptims de rendiment, permetent una resposta ràpida als canvis interns o externs que es puguin produir.
·         Gestió de les relacions amb les diferents parts implicades, com a proveïdors socis, per augmentar la capacitat de crear valor afegit.
·         Contribució a un desenvolupament sostenible que inclogui educació de qualitat per a tothom, millora de la gestió del risc a través de pràctiques sostenibles i augment de la capacitat per atraure, retenir i mantenir satisfet al seu personal.
·         Augment de la disponibilitat, accessibilitat i equitat dels serveis i productes educatius. Això implica la possibilitat d'ampliar el nombre d'estudiants potencials, increment de la satisfacció dels estudiants, de la resta del personal de l'organització i d'altres beneficiaris.
·         Foment d'un entorn professional ètic que propicia la reducció de pèrdues materials o immaterials.
·         Generació de compromís amb la seguretat i la protecció de les dades creant un entorn de confiança de totes les parts interessades.


dilluns, 29 d’abril de 2019

Participació en jornades i fires


Aquesta setmana, des del PQiMC hem participat en dos esdeveniments per donar a conèixer la gestió de la Qualitat i el nostre projecte.
El dimecres 24 d'abril  vam presentar la Gestió per Processos a la Jornada sobre Qualitat que va organitzar l'Institut La Bastida de Santa Coloma de Gramanet 

 

 El divendres 26 d'abril vam assistir i participar en la Fira de Formació i Treball de Lleida amb la col·laboració de l'Institut Ronda de LleidaAgrair l'oportunitat de poder portar la Qualitat arreu del territori. 

dimarts, 5 de març de 2019

Resultats Enquesta Satisfacció Mig Curs i Necessitats de Formació


El % de participació ha estat del 52,27% ( el mínim establert al pla d'enquestes per considerar els resultats vàlids és d'un 50% )

Gràfic de respostes de Formularis. Títol de la pregunta: Com valores el desenvolupament global del projecte?:. Nombre de respostes: 92 respostes.

La valoració global ha estat d'un 96,8% Molt positivament + positivament
Aspectes positius a destacar:
Intercanvi d'experiències, bones pràctiques amb altres centres.
Assessorament i ajuda personalitzada per part dels coordinadors i coordinadores.
La informació, materials i formació donades pel PQiMC.
Aspectes negatius a destacar:
Pocs aspectes negatius.
Algunes sessions de xarxa massa teòriques i la dificultat per desenvolupar tota la documentació.
Formacions que sol·liciteu:
FORMACIONS SOL·LICITADES
Temes relacionats amb Auditories.
17,74%
Temes relacionats amb el model e2cat.
12,10%
Introducció a la qualitat.
9,68%
Temes relacionats amb indicadors.
8,87%
Sistema de gestió àgil
4,84%
Temes relacionats amb Lideratge.
4,03%
Drive i google suite Eines i estratègies ofimàtiques per a minimitzar la documentació.
3,23%
Gestió documental.
3,23%
Curs sobre l'aplicació de l'RLPOD als centres educatius.
2,42%
Formació al claustre sobre la política de qualitat al centre.
2,42%
ISO 14001.
2,42%
Temes relacionat amb la Revisió per la Direcció.
1,61%
La gestió de qualitat als mínims efectius.  Simplificació.
1,61%
Gestió per processos.
1,61%
Gestió de les emocions.
1,61%
Organització del centre.
1,61%
Gestió dels riscos.
1,61%
Altres formacions.
19,36%