divendres, 16 de març de 2018

ISO 9001:2015: fitxa de processos simplificada

Un dels requisits més rellevants de la norma ISO 9001:2015 és la gestió per processos. Caracteritzar els processos és un pas necessari per identificar, conèixer i interrelacionar totes les operacions que es desenvolupen al centre educatiu.
Aquesta nova fitxa de processos que us presentem té com a objectiu simplificar la seva gestió documental i facilitar la gestió dels riscos, la planificació d'accions, el seguiment dels indicadors i el control dels resultats.Es pot accedir al Moodle com a convidat i sense contrasenya

diumenge, 4 de març de 2018

Experimentant amb el mapa de processos

Al mapa de processos del centre educatiu no li ha de faltar ni sobrar res per tal que sigui el més funcional i efectiu possible. Una simulació orgànica ens pot ajudar a disposar d'una gestió per processos de qualitat eqilibrada, per tal d'ajudar al centre a impulsar l'acció educativa a la seva màxima expressió, en cada moment.

"Els mapes de processos reflecteixen, gràficament, la gestió del centre, per això cal que siguin vius, s'adaptin i evolucionin, de tal manera que siguin motors per a la millora contínua"
dissabte, 17 de febrer de 2018

Treballem per a un desenvolupament sostenible: qualitat a l'ensenyament per a una educació de qualitat


http://cads.gencat.cat/web/.content/Documents/Noticies/2016/ODS-en-catala-text-web.pdf

Objectiu 4:
Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida per a tothom.

4.1 Per a 2030, vetllar perquè totes les nenes i nens acabin els cicles de l'ensenyament primari i secundari, que ha de ser gratuït, equitatiu, de qualitat i produir resultats escolars pertinents i eficaços.
4.2 Per a 2030, vetllar perquè totes les nenes i nens tinguin accés a serveis d'atenció i desenvolupament en la primera infantesa, i a un ensenyament preescolar de qualitat, a fi que estiguin preparats per a l'ensenyament primari.
4.3 Per a 2030, assegurar l'accés en condicions d'igualtat per a tots els homes i dones a una formació tècnica, professional i superior de qualitat, inclòs l’ensenyament universitari.
4.4 Per a 2030, augmentar substancialment el nombre de joves i persones adultes que tenen les competències necessàries, en particular tècniques i professionals, per a accedir a l'ocupació, el treball digne i l’emprenedoria.
4.5 Per a 2030, eliminar les disparitats de gènere en l'educació i garantir l'accés en condicions d'igualtat a les persones vulnerables, incloses les persones amb discapacitat, els pobles indígenes i els nens i nenes en situacions de vulnerabilitat, a tots els nivells de l'ensenyament i la formació professional.
4.6 Per a 2030, garantir que tots el jovent i almenys una proporció substancial d’adults, tant homes com dones, tingui competències de lectura, escriptura i aritmètica.
4.7 Per a 2030, garantir que tot l’ alumnat adquireixi els coneixements teòrics i pràctics necessaris per a promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjançant l'educació per al desenvolupament sostenible i l'adopció d'estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d'una cultura de pau i no-violència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.
4.a Construir i adequar instal·lacions escolars que responguin a les necessitats dels infants i les persones discapacitades, tinguin en compte les qüestions de gènere, i ofereixin entorns d'aprenentatge segurs, no violents, inclusius i eficaços per a totes les persones.
4.b Per a 2020, augmentar substancialment a escala mundial el nombre de beques disponibles per als països en desenvolupament, en particular els països menys avançats, els petits estats insulars en desenvolupament i els països d'Àfrica, perquè llurs estudiants puguin matricular-se en programes d'estudis superiors, inclosos programes de formació professional i programes tècnics, científics, d'enginyeria i de tecnologies de la informació i la comunicació, a països desenvolupats i a països en desenvolupament.
4.c Per a 2030, augmentar substancialment l'oferta de mestres qualificats mitjançant, entre d’altres, la cooperació internacional per a la formació de docents als països en desenvolupament, especialment als països menys avançats i als petits estats insulars en desenvolupament.


http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

dissabte, 3 de febrer de 2018

Caracterització de processos

Per tal d'augmentar les possibilitats d'èxit en la gestió del centre cal, prèviament, haver identificat per a cada procés, quins són els aspectes rellevants que intervenen, quin és el propòsit i el nivell de qualitat que volem assolir. És per això que un exercici idoni per abordar aquest assumpte és la caracterització dels processos. A continuació presentem un exemple, amb una fórmula senzilla, d'abordar aquest problema sense carregar en excés la documentació del sistema de gestió.