divendres, 29 de setembre de 2017

Matriu de relacions de processos vs estratègia

Una forma senzilla de visualitzar les relacions entre l'estratègia del centre i els processos que s'ocuparan de desenvolupar-la és a través d'una matriu com la següent:

diumenge, 10 de setembre de 2017

XV Jornada de Qualitat a l'Ensenyament


La Jornada de Qualitat és un punt de trobada i de reflexió sobre temes actuals i experiències educatives i de gestió,  desenvolupades per companyes i companys d'altres centres, els quals posen la seva pràctica al servei de la comunitat educativa per avançar, entre tots, en el camí de la millora contínua.
 La Jornada s’adreça a tota la comunitat educativa i especialment a:
·         Directors i directores del centres educatius públics i privats.
·         Inspectors i inspectores d'educació.
·         Coordinadors i coordinadores docents del centres educatius públics i privats.
·         Professorat dels centres educatius.
·         Membres d'institucions i empreses col·laboradores de la Direcció General de la Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.
·         Representants de les administracions educatives d'altres comunitats autònomes.
·         Representants de les administracions educatives d'altres països participants en diferents projectes europeus de qualitat i millora contínua

9 de novembre de 2017, de 08.30 a 14.30 h, Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, Hotel Campus de la UAB

Accés a les inscripcions per al públic que NO té compte XTEC


ANNEX: TAULES DE TREBALL DEL WORK-CAFÈ PREVISTES
1 Taules de reflexió i debat: tema 1 “Com ajudar des de l’organització del centre a abordar els reptes educatius presents i futurs”; tema 2 “com millorar la gestió de la qualitat a l’aula”
2 Taller: El pla de màrqueting intern i extern, a càrrec de Jordi Adell Herrera, de Jordi Adell & Associats
3 Taula de debat: l'Institut d'FP del s. XXI
4 Els reptes de la funció directiva
5 La gestió del pla de comunicació del centre
6 Gestió de les persones del centre
7 Adaptacions curriculars dels títols d’FP a les necessitats del sector productiu i de l'entorn socioeconòmic
8 Gestió de l'eficiència energètica
9 Orientació educativa: acompanyar per aprendre
10 El rol del CRP en els processos de canvi pedagògic
11 El pla d'esport a l'escola com a eina d'integració
12 Elaboració del Pla TAC de centre: models i estratègies
13 Gestió de la web de centre amb Nodes
14 El projecte de centre i els recursos oberts: IOC
15 Implementació de la ISO 9001:2015 als centres educatius
16 Metodologies per fer l’auditoria interna del sistema de gestió
17 L’autoavaluació del centre amb el model d'excel·lència e2cat
18 El model d'excel·lència en la gestió E2CAT per a centres educatius
19 La gestió del procés d’ensenyament i aprenentatge
20 Implementació del sistema de gestió ambiental a l’institut
21 La gestió dels indicadors i la presa de decisions en la revisió a càrrec de la direcció
22 La gestió documental del centre amb programari gratuït
23 La gestió efectiva de la borsa de treball de l'alumnat del centre
24 La creació amb la realitat augmentada i la realitat virtual a l’aula
25 Eines al núvol per l'educació: chromebooks a l'aula
26 Flipped classroom o aula capgirada
27 Treball a l'aula amb dispositius mòbils
28 "Gamificació" i aprenentatge
29 Robòtica i programació educatives
30 Metodologies emergents: Moviment Maker i lnternet de les Coses (IoT)
31 mSchools: aplicacions mòbils a les famílies professionals d'administració i gestió, arts gràfiques, comerç i màrqueting i informàtica i comunicacions
32 Metodologies d'avaluació: autoavaluació, coavaluació, rúbriques i bases d'orientació
33 Aprenentatge basat en problemes (PBL)
34 Treball per projectes a Cicles Formatius
35 Aprenentatge servei a la FP
36 La gestió de la Qualitat a les Escoles d'Hoteleria i Turisme
37 La metologia de simulació a l'FP
38 Els projectes de col·laboració entre les escoles d’art i l'entorn
39 Els projectes de ciutat de les escoles de música
40 Incorporar la internacionalització de l'FP al Projecte Educatiu de Centre
41 Escoles oficials d'idiomes: La pràctica pedagògica sota criteris de qualitat
42 Metodologies per tal d’assolir els resultats d’aprenentatge d’anglès a l’FP
43 La gestió de l'FP dual
44 Gestió de l’emprenedoria en el centre
45 Innovar amb empreses des de l'FP
46 La gestió de la formació interna del personal del centre
47 Orientació acadèmica i estratègies per disminuir l'abandonament a l'FP de grau mitjà
48 La gestió de l'orientació professional per l'alumnat d'FP
49 Programes de formació i inserció

diumenge, 18 de juny de 2017

Sistema documental en ISO 9001:2015


El sistema documental actual ja proporciona garantia de qualitat al sistema de gestió i organització d'un centre educatiu.
Afegir la gestió per processos, l'enfocament als riscos, la planificació dels canvis, els objectius de qualitat, el seguiment i control del sistema, la millora contínua, la innovació, l'estratègia, la sostenibilitat i el retiment de comptes; són instruments que proporcionaran la seguretat a l'organització que el sistema de gestió estarà en condicions de satisfer les necessitats i expectatives, dels diferents grups d'interès, en l'acompliment dels requisits educatius de l'escola.