dimecres, 19 d’octubre de 2016

Estructura de la norma ISO 9001:2015

L'estructura de la norma ISO 9001:2015 de sistemes de gestió de Qualitat assegura la lògica de la PDCA proporcionant una gran importància a la planificació (punts 4, 5, 6 i 7)

La lògica de l'organització del sistema de qualitat gira al voltant del lideratge que assegura l'acompliment de les funcions i responsabilitats en totes i cadascuna de les àrees del centre educatiu, amb una proposta de gestió que persegueix el lideratge distribuït.
El sistema de gestió ha de tenir en compte el context extern i intern, els diferents grups d'interès i especialment l'alumnat. Amb tot això es planifica l'estratègia que proporcionarà una guia de les línies de treball per assolir el previst al Projecte Educatiu.
El centre proporcionarà els recursos necessaris, realitzarà les accions planificades, les avaluarà i proposarà accions de millora per a un proper cicle de treball que proporcioni una elevada satisfacció a totes les parts implicades.
P: planificar
D: Fer
C: avaluar
A: millorardivendres, 7 d’octubre de 2016

Elements i aspectes a tenir en compte al punt 4.1 de la ISO 9001:2015

4.1 Comprendre l'organització i el seu context
L'organització ha de determinar les qüestions externes i internes que són pertinents per al seu propòsit (MISSIÓ) i la seva direcció estratègica (VISIÓ) i que n’afecten la capacitat per a assolir els resultats previstos al seu sistema de gestió de qualitat. L'organització ha de fer el seguiment de la informació sobre aquestes qüestions externes i internes i revisar-les. 

NOTA 1 Les qüestions poden incloure factors i negatius o condicions per a la seva consideració. 
NOTA 2 El coneixement del context extern esdevé més fàcil si es consideren les qüestions que provenen dels entorns legal, tecnològic, competitiu, de mercat, cultural, social i econòmic, ja siguin internacionals, nacionals, regionals o locals.
NOTA 3 El coneixement del context intern esdevé més fàcil si es consideren les qüestions relacionades amb els valors, la cultura, el coneixement i l'acompliment de l'organització.


Quins són els temes i aspectes a tenir en compte a l'analitzar ell context del centre:

Contextualització en els centres educatius:

Cal realitzar un diagnòstic periòdic del centre, tenint en compte el context extern general (polítiques, econòmic, social, ambiental, tecnològic i legal), el context extern específic (proveïdors, empreses, famílies, institucions, altres centres educatius, ...), i el context intern (persones, edifici, infraestructures, organització, departaments, coordinacions, polítiques, resultats, currículums, recursos tangibles i intangibles, etc.).
A partir del diagnòstic s’elaboren i executen els plans de millora, estratègics i/o de direcció per tal de proporcionar resposta satisfactòria  a les necessitats i expectatives dels diferents grups d’interès, especialment l’alumnat.

És important que el centre s’asseguri que coneix bé les lleis i regulacions normatives que li són d’aplicació. Per tant cal que existeixi la responsabilitat de gestionar el radar normatiu i la seva posterior selecció i distribució interna.


I en relació al context intern del centre cal tenir en compte, almenys:

Per tal d'identificar, valorar i avaluar l'impacte d'aquestes qüestions en el Projecte de centre, es poden utilitzar algunes de les eines de gestió, com per exemple la DAFO.

Els aspectes determinats a la DAFO es situen a la matriu i s’interrelacionen, puntuant d’1 a 5, per exemple, el grau d’impacte que tindrem sí:
-Aprofitem els punts forts per fer front a les amenaces i aprofitar les oportunitats
-Millorem els punts febles per diluir les amenaces  i estar en condicions d’aprofitar millor les oportunitats.

Els resultats de la matriu ens ajudaran a definir i prioritzar les estratègies a desenvolupar en el centre en el curt i mig termini (1 a 4 anys).