diumenge, 19 de març de 2017

Per què hem de fer una autoavaluació del centre educatiu?

Els models d’excel·lència en la gestió es fonamenten en:
- Reflexió individual d’un grup de persones compromeses amb l’organització i desenvolupament del centre educatiu.
- Posta en comú del grup de professorat dinamitzador del Projecte de centre.
- Concreció del nou Pla Estratègic / Projecte de Direcció, aprofitant els punts forts detectats i amb un Pla per resoldre els punts febles susceptibles de millora.
- Redacció d’una memòria del centre aprofitant les evidències dels punts forts detectats. 

La memòria serveix per tangibilitzar les millores, compartir els èxits en el grup i per presentar el centre a un premi o reconeixement extern, si escau.

Les principals avantatges d’aquesta metodologia són:
- Nou Projecte de centre consensuat pel grup impulsor.
- Memòria del centre amb les evidències dels èxits i l’anunci d’un nou Pla d’acció.
- Alineament de les persones del centre al voltant d’un nou Projecte en comú.
- Nous reptes, nous objectius, il·lusions renovades, ...

La guia per desenvolupar l’autoavaluació del centre amb el model d’excel·lència e2cat la podeu descarregar al següent enllaç:


dissabte, 11 de març de 2017

ISO 9001:2015: 7.4 comunicació

La norma ISO 9001:2015 en l'apartat 7.4 de comunicació ens indica la necessitat de:

L'organització ha de determinar les comunicacions internes i externes pertinents per al sistema de gestió de qualitat, incloent: 
a) què es comunica;
b) quan es comunica; 
c) amb qui es comunica; 
d) com es comunica; 
e) qui ho comunica. 

Sembla doncs evident que la norma ens proposa dissenyar, implementar i millorar contínuament un Pla de comunicació. 

Per tant el centre definirà objectius, estratègies i accions per a cada grup d’interès identificat. 

Caldrà mantenir informació documentada (registres) per tal d’analitzar els resultats obtinguts i assegurar la traçabilitat, quan sigui necessari: comunicats amb famílies, qualificacions, assistències, reunions, seguiment i avaluació de l’FCT, incidències, etc. 

Un resum de com elaborar un Pla de comunicació el podem veure a la següent imatge:Font CATEMPRÉN: http://catempren.pimec.org/ca/recursos-pimec/el-pla-de-comunicacio-a-la-pime 

Recurs "8 claus per elaborar un bon pla de comunicació": http://xarxanet.org/projectes/recursos/8-claus-elaborar-un-bon-pla-de-comunicacio

divendres, 3 de març de 2017

Punt 5 ISO 9001:2015. Lideratge en centres educatius
Als centres educatius cal avançar cap a un lideratge distribuït i realment transformador de realitats, això vol dir compartir amb responsables de processos, projectes, coordinacions, departaments i equips docents i professorat en general el compromís respecte dels objectius del servei educatiu de qualitat.

Situar en el centre de l'acció de l'escola a l'alumnat, entendre i proporcionar resposta a les seves necessitats educatives, els requisits legals i reglamentaris, afrontar els riscos i oportunitats amb determinació, creativitat i innovació per tal de superar les expectatives dels diferents grups d'interès, és el repte que ens planteja la nova norma de gestió.