dilluns, 16 de novembre de 2015

Model e2Cat: Subeix 5.3, DESPLEGAMENT DE L’ENSENYAMENT I AVALUACIÓ DE L’APRENENTATGE

EIX 5 SERVEI D’ENSENYAMENT I APRENENTATGE.

Subeix 5.3, DESPLEGAMENT DE L’ENSENYAMENT I AVALUACIÓ DE L’APRENENTATGE

El centre proporciona professorat i els recursos necessaris (instal·lacions, inventari i pressupost) previstos a les diferents programacions didàctiques per tal de realitzar el servei educatiu d’acord amb el planificat.
Els centres excel·lents controlen el servei educatiu utilitzant, per exemple, eines de gestió com la gestió per processos o el sistema REDAR. Els centres defineixen a priori els resultats a assolir, els revisen i defineixen els enfocaments, desplegant-los completament en totes les activitats, integrant-los en la dinàmica del centre i realitzant-los de forma sistemàtica: avaluant, aprenent, millorant i innovant contínuament.
El centre realitza el servei educatiu d’acord amb el planificat en el seu projecte, temporitzat a la Planificació anual i concretat en els manuals de serveis; l’ajusta de manera flexible per adaptar-se a les situacions canviants sense perdre de vista l’objectiu final: l’aprenentatge de l’alumnat.
El servei educatiu, per tal que sigui eficaç, es realitza en entorns que afavoreixin l’estudi i la concentració; l’ordre i neteja; en definitiva l’ambient escolar a d’ajudar a complir amb les finalitats educatives.
A cada moment d’estudi li corresponen moments d’esbarjo, així com una pluralitat d’activitats complementàries destinades a optimitzar el temps d’estudi i la formació integral de l’alumnat.
El centre diferència correctament el procés de qualificació del procés d’avaluació.
Del procés d’avaluació, normalment, se’n deriven accions de millora.
Els processos d’avaluació han de servir per verificar, contínuament, que el procés d’ensenyament i aprenentatge es desenvolupa d’acord amb el planificat; i corregir, si escau, les formes i mètodes d’ensenyament; i com l’alumnat assoleix la responsabilitat de l’aprenentatge. Per això cal que l’alumnat, i quan correspongui la família, conegui què i com ha de canviar la seva actuació. Quan més aviat i seguit es donin aquests processos de control i retroalimentació del procés, com a conseqüència de l’avaluació, més garanties tindrem d’assolir l’èxit final.

Desplegament de l’ensenyament i avaluació de l’aprenentatge: aspectes per analitzar i reflexionar

§  Aquests centres compten amb un Pla d’acollida de l’alumnat adreçat a informar-lo del projecte educatiu, els objectius educatius a assolir, el funcionament del centre. En definitiva es tracta de facilitar i accelerar el temps inicial de coneixement del centre, les persones i recursos amb els que disposarà; així com entendre què haurà de fer i què s’espera d’ell. Aquest procés d’acollida pot ser més o menys llarg en funció de l’edat i situació, i pot ser convenient la participació d’alumnat de més edat en el procés d’acompanyament.
§  Els centres excel·lents despleguen les activitats formatives en coherència amb les programacions, la planificació de l’acció tutorial i l’orientació establertes.
§  Els centres excel·lents adeqüen permanentment, si cal,  elements de les programacions didàctiques a les necessitats de l’alumnat.
§  Els centres excel·lents que ofereixen ensenyaments professionalitzadors, segueixen i avaluen la formació pràctica que realitza l’alumnat en els centres de treball, per tal de garantir el compliment del pla d’activitats establert i identificar possibles millores que augmentin el valor formatiu de les pràctiques per a l’alumnat i les entitats.
§  Els centres d’excel·lència innoven amb nous mètodes d’aprenentatge i nous formats de relació professor/alumnat en funció dels aprenentatges  esperats i del coneixement científic sobre com s’aprèn.
§  Es tenen en compte metodologies d’ensenyament i d’aprenentatges d’èxit, inductives, deductives, multimèdia, d’experimentació real, de simulació, d’investigació, de treball individual, en grup, cooperatiu i/o col·laboració, per projectes, exposicions orals, exposicions públiques, creació i construcció de mecanismes, aprenentatge entre iguals, sorpresa pedagògica, utilització de recursos externs, visites, conferències, i altres metodologies innovadores que emergeixen com el flipped classroom, la realitat augmentada, aplicacions digitals adhoc, etc.
§  Per tal de d’assegurar l’assoliment dels objectius didàctics establerts, els centres excel·lents implanten un sistema d’avaluació continuada, d’acord amb els criteris establerts en el projecte educatiu per a cada una de les diferents matèries, àrees i mòduls dels diversos cicles o etapes formatives. Aquesta avaluació recull tant l’aprenentatge de continguts com el desenvolupament de les competències de l’alumnat.
§  Els centres excel·lents defineixen criteris per avaluar el procés educatiu que responguin a necessitats reals de l’alumnat, i aquests són coherents amb els objectius de l’aprenentatge esperat i amb el projecte educatiu establert pel centre. Els criteris d’avaluació només es canvien en la seva gradació quan es demostra que és necessari en l’adaptació a l’alumnat, i aquesta modificació pot ser tan per reduir-los com per augmentar-los.
§  El centre desenvolupa un sistema d’avaluació basat en aquests criteris, en el qual s’inclouen els instruments d’avaluació, sistemes de valoració i la sistemàtica d’assegurament de la unicitat de criteris en les avaluacions i en els informes (harmonització de criteris i la independència a l’hora de valorar  els resultats).
§  Els centres dissenyen una sistemàtica comuna per a l’avaluació del seu alumnat en funció dels requeriments de les diferents etapes i cicles formatius, que s’adequa a les necessitats individuals detectades i és coherent amb els objectius, continguts i la metodologia establerta.
§  Cal tenir en compte que per tal que l’alumnat corregeixi la seva actuació necessita de la retroalimentació de l’avaluació. Per això quan més sovint i profunda sigui l’avaluació i més ràpida  la retroalimentació del professorat, millor assegurarem que l’alumnat coneix la seva realitat i què fer per modificar-la. Les plataformes virtuals d’aprenentatge poden ajudar a fer més eficientment aquest procés, reduint la càrrega de treball del professorat utilitzant la plataforma digital com a eina per a l’autoavaluació de l’alumnat.
§  Els criteris d’avaluació procuren seguir uns esquemes lògics que garanteixin  criteris equitatius d’avaluació a l’alumnat.
§  Amb aquests criteris el centre dissenya instruments d’avaluació continuada que facilitin la mesura del progrés de l’alumne en l’assoliment dels coneixements necessaris i el seu progrés en el desenvolupament de competències.
§  Així mateix el centre dissenya els informes per donar a conèixer el desenvolupament dels aprenentatges de cada alumne als diferents grups d’interès.Desplegament de l’ensenyament i avaluació de l’aprenentatge: exemples d’actuacions

§  Assegurar que els recursos necessaris per desplegar l’ensenyament estan disponibles sempre a l’aula, funcionen, i el professorat disposa d’informació i coneixement per tal que els pugui utilitzar de forma eficaç.
§  Dissenyar l’organització del centre per tal que el professorat es pugui centrar en ensenyar i que l’alumnat aprengui.
§  Proporcionar eines de gestió que redueixin el temps que el professorat dedica a: passar llista, posar en marxa els equips de multimèdia i comunicació, fer el seguiment de la programació, etc. per tal de centrar-se en la creació de valor del procés d’ensenyament i aprenentatge.
§  Garantir que l’activitat d’aula que fa un professor/a no afecta negativament a l’activitat que desenvoluparà el professor/a que segueix a continuació.
§  Reduir el temps que necessita el professorat i especialment els tutors/es per conèixer el seu alumnat. Per això pot ser convenient disposar de fotografies, informació i resultats d’entrevistes personals des del primer dia de classe, etc.
§  Realitzar el buidat de les enquestes d’acollida i la retroalimentació abans de 30 dies desprès d’haver començat el curs.
§  Planificar reunions d’equips docents abans de dues setmanes d’iniciar el curs per tal detectar aspectes de dinàmica de grups abans que es consolidin situacions que poden dificultar el procés d’aprenentatge.
§  Realitzar juntes d’avaluació inicial no més tard de sis setmanes desprès d’haver començat el curs, lliurar informe qualitatiu individualitzat amb el diagnòstic de l’aprofitament de les matèries, així com retroalimentació a l’alumnat i entrevistes amb famílies d’alumnat especial d’etapes obligatòries (o menors d’edat).
§  Fer reunions amb les famílies del grup classe desprès de l’avaluació inicial, comentar els informes de manera general i de forma individualitzada quan això es consideri necessari.
§  Repetir els cicles de treball d’acord amb el planificat tenint en compte els ritmes naturals d’atenció i concentració que es donen en les persones.
§  Utilitzar un ventall ample de metodologies educatives.
§  Mantenir entrevistes individuals amb l’alumnat, desprès de la primera avaluació, per valorar els resultats i analitzar els canvis proposats.
§  Garantir la coherència del projecte educatiu que realitza l’equip docent.
§  Avaluar de manera equitativa i d’acord amb el previst a les programacions didàctiques referenciades al Projecte Educatiu de centre.
§  Preveure la necessitat de realitzar reunions extraordinàries d’equips docents quan s’escaigui, i actuar amb flexibilitat i promptitud.
§  Intervenir ràpidament quan es detectin faltes d’assistència, rendiments baixos o irregulars, faltes de motivació, o faltes de respecte envers el professorat i/o l’alumnat.
§  Qualificar de forma integradora els diferents sabers i reflexionar sobre el procés d’ensenyament que ha portat als resultats d’aprenentatge obtinguts, així com analitzar les pràctiques educatives susceptibles de millora.
§  Utilitzar l’avaluació continuada com una eina de suport a l’acció tutorial i a l’orientació.
§  Corregir en cada avaluació la planificació del curs, aspectes generals, individuals i de dinàmica de grups necessaris, per tal de dirigir l’acció educativa cap a l’èxit final de l’aprenentatge de l’alumnat, si escau.
§  Preguntar i tenir en compte, la percepció de l’alumnat sobre el desenvolupament del curs, en cada avaluació.
§  Intervenir quan sigui precís en la resolució de conflictes entre les persones del grup per tal de restablir el clima que asseguri un ambient propici a l’acció educativa. Recórrer a sistemes de mediació i/o serveis externs al centre (educatius, psicològics, socials, familiars, sanitaris, etc.) quan sigui necessari.
§  Incentivar el treball excel·lent (per sobre de les expectatives) de l’alumnat.
§  Ajudar a què l’alumnat entengui que treure notes excel·lents és fruit del seu esforç i dedicació, i això és un valor positiu, i una forma de fer front als requisits del present alhora que es prepara pel seu futur.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada