diumenge, 10 de maig de 2015

Model d'excel·lència en la gestió e2Cat: 1.4 Comunicació

Eix 1 Lideratge i Estratègia

Subeix 1.4 Comunicació

Els centres excel·lents analitzen les necessitats de comunicació de l’organització amb cadascun dels grups d’interès (interns i externs) per tal d’elaborar el seu pla de comunicació. A l’hora d’establir aquest pla, els centres adeqüen els canals emprats al col·lectiu al qual s’adreça el missatge i treballen per activar canals de comunicació efectius.
Els diferents lideratges de l’organització han d’assegurar una comunicació multidireccional que garanteixi el desplegament de les estratègies i l’alineament amb els valors de l’organització i la consecució dels objectius marcats.
La cultura del centre ha de perseguir l’assoliment d’una informació compartida, una gestió del coneixement i bones pràctiques transparent i disponible que sigui llavor de nous aprenentatges i millores.
La comunicació és bàsica per conèixer les necessitats i expectatives dels diferents grups d’interès, així com els canvis que es produeixen.
L’organització ha de ser perseverant en mantenir els canals de comunicació i assegurar que tots els grups d'interès disposen d'accés als canals de comunicació per fer sentir la seva veu.
La comunicació s’ha d'assegurar amb tots els grups d’interès. Especialment s’han de tenir en compte aquells que es troben, normalment, fora del centre.
El centre educatiu transmet missatges de moltes formes, per això ha de ser curós que la imatge corporativa que transmet (ordre, neteja, identificació, coherència, compromisos, resultats, ètica i estètica) sigui la que realment persegueix el centre.

Comunicació: aspectes per analitzar i reflexionar

 • Les persones amb funcions de lideratge dins d’un centre excel·lent tenen una relació directa amb els diferents grups d’interès, promouen la creació i el desenvolupament de canals de comunicació àgils, bidireccionals que garanteixen la seguretat de la informació. També s’impliquen especialment en l’acollida de l’alumnat i del professorat de nova incorporació al centre.
 • La comunicació cal potenciar-la sempre, especialment per aquelles persones que no hi són presencialment: FP semipresencialitat, dual, famílies, empreses, etc.
 • Les eines TIC especialment les xarxes socials i les 2.0 resulten molt eficients;  però mai poden substituir, completament, a canals més directes i personals.
 • La comunicació ha de permetre que el centre augmenti l’eficàcia dels serveis que proporciona a través del coneixement, la cooperació i el treball en equip.

Comunicació: exemples d’actuacions

 • Donada la importància que té aquest aspecte, el centre educatiu ha de plantejar-se la necessitat de disposar d'un Pla de comunicació.
 • Mantenir l’actualització de la web com a eina d’informació i comunicació amb les parts interessades que no estan al centre (famílies, empreses, alumnat no presencial, etc.). La videoconferència pot ser un element de comunicació a tenir en compte en aquests casos donada la seva facilitat i disponibilitat actual.
 • Utilitzar els fòrums (per exemple els del Moodle, en els quals les persones estan identificades) com a eina per recollir queixes, reconeixements i suggeriments.
 • Comunicar a través de calendaris (per exemple de google), o d’altres les activitats que desenvolupa el centre, quan i on, a qualsevol persona que tingui accés a Internet de forma sincrònica, independentment del mecanisme que utilitzi.
 • Comunicar a través de pantalles i monitors, instruments cada vegada més utilitzats en els centres per tal d'oferir informació actualitzada als diferents grups d’interès.
 • Planificar, en els Plans anuals, les reunions ordinàries que asseguren la comunicació clau del centre: avaluacions, equips docents, departaments, comissió pedagògica, Claustre, Consell Escolar, etc.
 • Utilitzar, per exemple, el correu electrònic per substituir o completar la informació que es dóna a través de calaixets, panells informatius, etc. S’ha de tenir en compte però, la formació del personal i la selecció de la informació que se comunica per tal que sigui eficaç. A més, cal valorar i tenir en compte la cultura de cada centre en l’ús dels diferents canals, tot i que s’ha de avançar cap a les més eficients.
 • Comunicar a les famílies les faltes d’assistència de l’alumnat, menor d’edat, d’etapes obligatòries amb la introducció d’eines TIC que ho facin eficient per reduir la despesa de temps esmerçat.
 • Definir i usar les eines digitals de la web 2.0 que poden ser útils en les comunicacions del centre i les famílies quan es fan activitats fora de l’organització.
 • Resoldre de forma telemàtica aquelles comunicacions d’informació i/o documentació que no aporten valor i són una despesa de temps en els seus clients (empreses, famílies, etc.).
 • Incloure preguntes a les enquestes per valorar la qualitat de les comunicacions i idoneïtat dels canals utilitzats.
 • Tenir en compte la possibilitat de crear espais per tal que el professorat comparteixi coneixements, bones pràctiques, etc.
 • Plantejar-se la realització de sessions de formació i/o encontre o difusió,  a famílies, exalumnat, trobades d’empresaris per sectors, jornades tecnològiques, xerrades d’interès per a la societat de l’entorn proper del centre, jornades de portes obertes, trobades amb exprofessorat, etc., d’interès per a les diferents parts interessades.
 • Desenvolupar accions per realitzar encontres entre professorat de diferents etapes educatives, projectes interdepartamentals, ...
 • Definir polítiques de portes obertes en el centre, portes/aules amb vidrieres, publicació d’actes de reunions, crear i distribuir butlletins de difusió d’informació, etc.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada