diumenge, 3 de maig de 2015

Model d'excel·lència en la gestió e2Cat: 1.3 Organització

Eix 1 Lideratge i Estratègia

Subeix 1.3 Organització


Els centres excel·lents disposen d’un organigrama conegut, democràtic i assumit per l’organització, que dóna compliment al plantejament institucional i els objectius de centre; alhora es garanteix que les funcions dels diferents càrrecs i coordinacions són coherents amb la normativa del Departament d’Ensenyament i que els seus objectius estan alineats amb els del conjunt del centre.
L’equip directiu revisa de forma sistemàtica que l’estructura de l’organització és eficaç, proporciona resposta a les necessitats dels grups d'interès als quals s'adreça; facilita la transmissió de la informació, la gestió diària del centre, la interacció entre els diferents equips i el desplegament de l’estratègia.
Els centres educatius fonamenten la seva activitat en el treball per processos, identificant quins són els de caràcter estratègic, clau i de suport tot establint indicadors per realitzar el seguiment i la seva avaluació. Els processos compten amb un responsable que lidera la seva execució, desenvolupament i seguiment, d’acord amb el cicle de millora continua.
L'organizatció combina els aspectes jeràrquics, funcionals, de processos i equips de millora adhoc, amb l'objectiu d'assegurar l'assoliment de la missió i la resposta a la millora contínua i la innovació.
Els centres excel·lents dissenyen un model pressupostari per donar compliment als seus objectius. Aquest es basa en donar resposta al seu pla estratègic, les innovacions; la millora dels equips, edifici i infraestructura, de tal manera que les despeses fixes es redueixin per deixar marge pressupostari a la millora i la innovació. El pressupost ha de fonamentar-se en un model de gestió de recursos respectuós amb el medi ambient i sensible a les opinions dels grups d’interès i a les necessitats de l’entorn i, per tant, sostenible.
Els centres aspiren a l'empoderament de les persones que hi treballen, assumint les missions dels seus processos, sent reponsables dels resultats i el retiment de comptes als diferents grups d'interès.

Organització: aspectes per analitzar i reflexionar

§  El centre proposa una organització que doni resposta eficaç i eficient a la gestió del servei, per això es redueixen els nivells organitzatius i es determinen clarament funcions i responsabilitats.
§  El centre incorpora la gestió per processos la qual cosa determina enfocar-se a satisfer necessitats i expectatives dels clients dels processos, proporcionar recursos, definir les actuacions, els procediments de treball, els objectius a assolir i la rendició de comptes.
§  Les actuacions són proactives i per tant dissenyades i planificades abans de la seva realització per assolir uns objectius predeterminats.
§  Els càrrecs i funcions són flexibles i poden canviar en funció del Projecte a desplegar.
§  L’organització del centre s’ha d’enfocar en desplegar plans en el llarg termini, els quals es concretaran en els Plans anuals.
§  El centre determina els perfils dels diferents càrrecs de gestió i assegura que es compleixen i actualitzen en base a la formació i experiència.
§  Cal establir sistemes d’avaluació i/o autoavaluació en els diferents nivells de l’organització per tal d’assegurar que aquesta és òptima per assolir l’estratègia.
§  Els diferents departaments i coordinacions determinen els seus plans, projectes i objectius alineats amb l’estratègia del centre.
§  El funcionament per equips docents és una cultura organitzativa que es pot estendre a la resta d’àrees del centre, donat que compleix amb un model organitzatiu centrat en assolir les necessitats i expectatives dels receptors del servei, gestionat com un procés, planificat i controlat, alhora que flexible, participatiu i democràtic.

Organització: exemples d’actuacions

§  Gestionar totes les àrees, departaments i coordinacions com a processos, de forma eficaç i eficient.
§  Dissenyar el processos amb l’objectiu de satisfer les necessitats i expectatives de qui rep el servei, amb la meta enfocada de proporcionar un valor per sobre de l’esperat.
§  Comprovar sistemàticament l’eficàcia i eficiència dels processos. Realitzar anàlisis periòdics per a la millora i la incorporació d’innovacions en els processos. Controlar els resultats i prendre decisions en base a un conjunt d’indicadors que combina mesures de percepció i altres sobre dades i fets.
§  Comunicar a la població objectiu, de manera eficaç, l’oferta de cursos i serveis que proporciona el centre. Senyalar els aspectes diferenciadors de l’oferta educativa i el valor que aporta als futurs estudiants. Desplegar accions de màrqueting per assegurar que les persones potencialment interessades disposen de suficient informació per prendre la decisió de inscriure’s o no en el centre.
§  Documentar les àrees sensibles mitjançant guies i manuals, i només quan es requereix una sistemàtica rígida que afecta als resultats dels processos claus es realitzen procediments o instruccions documentades.
§  Afavorir la creació d’equips de millora i el funcionament d’acord amb aquesta metodologia.
§  Assegurar l’ordre, neteja i funcionalitat de totes les àrees i serveis de funcionament.
§  Dissenyar mecanismes de priorització de les àrees de millora identificades, efectuar un seguiment de les accions resultants i  revisar la seva efectivitat.
§  Determinar sistemes de detecció de bones pràctiques, gestionar-les, fer-les públiques i  reconèixer-les com a tals.
§  Garantir que la distribució de tasques i la presa de decisions es duen a terme de manera transparent, per exemple amb criteris de confecció dels horaris aprovats pel Claustre, equilibri d’hores de reducció i responsabilitats assignades, etc.
§  Realitzar memòries anuals de rendició de comptes en els departaments i coordinacions,  i proposar nous objectius per al proper curs alineats amb l’estratègia del centre.
§  Realitzar enquestes, o utilitzar altres instruments, per conèixer l’adequació del servei que es proporciona a les necessitats i expectatives.
§  Elaborar, desplegar i avaluar accions de formació per millorar l’eficàcia i eficiència de la gestió de les persones i equips.
§  Assegurar que en l’organització, les persones disposen dels recursos i equips per realitzar les seves funcions i assolir els objectius, per exemple amb l’assignació en el pressupost, la disponibilitat d’espais i equipaments, els quals es recolliran degudament en l’inventari.
§  Incorporar a les normes d’organització i funcionament les funcions, responsabilitats, rendició de comptes i recursos amb els que compten els equips de millora i les coordinacions que es determinin.
§  Afavorir la ràpida integració del personal, per exemple sistematitzant plans d’acollida. En aquestes actuacions podem aprofitar per detectar les competències i interessos del professorat nouvingut relacionades amb les activitats previstes al Projecte de centre i associar-les.
§  Garantir que es visualitzen les activitats didàctiques d’èxit i es transfereixen, per exemple amb auditories, autoavaluacions, premis, aules compartides, etc.
§  Possibilitar una organització que pugui organitzar el seguiment i participació de les diferents parts implicades en el present i el futur, inclosa l participació d’exalumnat en activitats d’ensenyament i aprenentatge.
§  Dissenyar una organització flexible que asseguri la incorporació ràpida i eficaç de nous coneixements i metodologies d’ensenyament i aprenentatge, incloses les relacionades amb l’avaluació i l’autoavaluació.
§  Donar suport a l’organització amb eines digitals eficients per tal de reduir i optimitzar el temps de treball en tasques burocràtiques i augmentar el valor proporcionat per la gestió a la millora continua de centre educatiu ei els seus processos claus relacionats amb l’alumnat.
§ Afavorir una organizatció que afavoreixi i estimuli l'aprenentage de l'alumnat realitzant projectes, aprenentage servei dins i fora del centre, estades de mobilitat, així com d'altres metodologies d'ensenyament i aprenentatge que requereixin una organizatció singular.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada