divendres, 22 de maig de 2015

Model d'excel·lència en la gestió e2Cat: EIX 2 GESTIÓ DE PERSONES

Eix 2 gestió de persones

Subeix 2.2: Alineament

Els centres d’excel·lència tenen definida una política de gestió i direcció de persones a partir de la informació procedent dels indicadors de l’organització, la qual és coherent amb el Projecte Educatiu i el desplegament dels seus valors. En aquesta política cal desenvolupar les estratègies de l’organització per alinear les persones amb la missió i la visió, els valors i la cultura, així com amb els objectius estratègics del centre.
De la mateixa manera, els centres han de definir quines estratègies faran servir per alinear i motivar els interessos individuals de les persones que formen part de l’organització amb els interessos del centre: implicació en el lideratge i la coresponsabilitat, en l’estratègia, la conciliació d’interessos familiars i laborals, la implicació de les persones en activitats educatives i complementàries on es desenvolupen els valors del centre, etc.
Les persones reben informació precisa sobre les àrees de millora i els punts forts del seu treball i coneixen les implicacions derivades d’un bon o mal acompliment. Els membres de les organitzacions excel·lents entenen que l’avaluació de l’acompliment no és una eina de fiscalització, sinó un mecanisme per dur a terme la gestió eficaç del seu potencial i per al reconeixement del valor real aportat per les persones. Després de tot el procés es realitzen els canvis necessaris per garantir que els diferents llocs de treball del centre estan orientats per a la consecució dels objectius previstos d’acord amb els valors acordats i definits al Projecte del centre.

ALINEAMENT: ASPECTES PER ANALITZAR I REFLEXIONAR

El centre ha de reconèixer i valorar els esforços i compromisos del seu personal quan aquest crea i innova en els processos, la gestió, i especialment en l’ensenyament i aprenentatge de l’alumnat.
Cal afavorir que les persones mantinguin una actitud proactiva i positiva envers el reptes que apareixen, que siguin portantveus compromesos del centre en qualsevol lloc i situació, assumint la responsabilitat davant de tercers quan no és possible que ho facin els responsables del centre.
El centre ha d’assegurar una comunicació eficaç per tal que cap membre de l’organització quedi sense accés als canals d’informació i pugui participar-hi.
En els moments clau de disseny d’estratègies, autoavaluacions, etc. cal assegurar que les persones poden participar, proporcionant idees, suggeriments, participant en grups de treball, etc.
Una idea que pot resumir aquest apartat és, per exemple, que participar en les auditories per evidenciar que les coses es fan d’acord amb el planificat, ha de ser vist més com un valor positiu de compromís amb l’organització que no pas com un aspecte negatiu de la feina.
Cal assegurar que el professorat pot opinar sobre les persones que mantenen posicions de comandament o coordinació, i que aquesta opinió es té en compte.
Cal assegurar que l’alumnat pot opinar sobre el servei que proporciona el centre en general i el professorat en particular.

ALINEAMENT: EXEMPLES D’ACTUACIONS

Explicar clarament, i assegurar-se que s’entén, el concepte d’alineament i el que s’espera de cadascuna de les persones del centre.
Interrelacionar les persones i les tasques a desenvolupar  amb criteris d’eficàcia i eficiència.
Alinear els objectius personals i d’equips per tal que s’aconsegueixi el major potencial de creixement possible per a cada una de les persones del centre educatiu.
Empoderar a les persones del centre per augmentar la coresponsabilitat, l’autonomia, i l’eficiència de l’organització.
Motivar la creació i la innovació en totes les àrees del centre per tal d’aconseguir la satisfacció de les persones i l’excel·lència en els resultats.
Reconèixer públicament en el centre la participació del personal, tant individualment com en grup, en la millora contínua, la innovació i la realització de bones pràctiques.
Garantir la imparcialitat i la igualtat d’oportunitats en tots els aspectes relacionats amb el desenvolupament professional.
Ajudar a les persones a aconseguir els objectius que tenen establerts, a millorar el seu compliment i com s’avaluen els seus resultats.
Desenvolupar, avaluar i millorar la comunicació entre tots els nivells del centre; i  garantir que aquesta és eficaç.
Fomentar un clima de confiança, solidaritat i desenvolupament personal entre el personal.
Desplegar accions adreçades a garantir el coneixement per part de tot el personal dels valors, la cultura i els objectius del centre, així com de la seva organització.
Planificar procediments d’acollida per assegurar la integració en el centre del personal de nova incorporació, tan en l’inici de curs com al llarg del mateix.
Assegurar el coneixement de les metodologies i tecnologies necessàries per desplegar els objectius educatius del centre, els de comunicació interna i els aspectes relatius a la prevenció de riscos i la salut laboral.
Realitzar trobades amb tots els professionals, per a una correcta comunicació dels objectius del Projecte educatiu, del Pla Estratègic i de la resta plans de millora, amb l’objectiu d’aconseguir que totes les persones del centre entenguin i coneguin quin és el seu paper per a l’assoliment d’aquests objectius.
Registrar els resultats de les reunions en actes, les quals reflecteixen què es farà, qui i quan. Aquestes actes estaran disponibles per a les persones a les qual els hi afecten les accions i acords presos.
Explicar els resultats de les enquestes, auditories, autoavaluacions, plans, projectes, i en general els resultats estratègics del centre; es garantirà que tota aquest informació estigui disponible per a tota l’organització, i que les persones tinguin la possibilitat de dir la seva opinió i es tingui en compte.
Equilibrar la realització d'activitats professionals amb d’altres accions que animin el coneixement personal i  interpersonal, dins i fora del centre.
Promoure i possibilitar el treball entre grups heterogenis, multidisciplinaris, dins dels departaments i/o interdepartamentals, per desplegar projectes innovadors o bé d’equips de millora. Aquests disposen de recursos, implementen solucions i rendeixen comptes a la comunitat educativa dels resultats.
Possibilitar que els interessos personals i professionals, aptituds i potencial de les persones de l’organització  es puguin visualitzar al centre (llibres, articles, aficions, creacions, opinions, posicionaments, etc.). 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada