dissabte, 16 de maig de 2015

Model d'excel·lència en la gestió e2Cat: EIX 2 GESTIÓ DE PERSONES

Eix 2 gestió de persones

En aquest criteri s’avalua com el centre educatiu aprofita tot el ple potencial del seu personal creant una cultura que anima a la participació en la consecució d’objectius i millores que beneficien a totes les parts implicades.
L'autoavaluació haurà de mostrar com s’assoleixen les competències i es desenvolupen les capacitats de l’alumnat, la qual cosa permet augmentar l’equitat, millorar les condicions de treball i alhora assolir reptes cada vegada més ambiciosos.
El centre desplega accions relacionades amb el benestar de les persones i l’assoliment d’una comunicació eficaç.
Quan s’assoleixen o excedeixen els resultats determinats es valora i reconeix el treball i l’esforç realitzat. Es busca permanentment com motivar a les persones.
Les persones del centre es tenen en compte alhora de determinar nous objectius i fites.

El centre, per desplegar la missió i assolir la visió, necessita del compromís actiu del seu personal, per això incentiva el treball en equip, la cooperació, l’autonomia, l’apoderament i la rendició de comptes assumint la seva pròpia responsabilitat.

Subeix 2.1: formació i competència

Els centres d’excel·lència identifiquen quines són les tasques i activitats que ha de dur a terme el seu equip humà, dins i fora del procés d’ensenyament aprenentatge, i les competències clau que ha de desenvolupar per poder dur-les a terme. Per fer això analitzen el perfil professional requerit (formació reglada, no reglada, experiència i competències, ...) per exercir els llocs de treball de l’organització. La informació rellevant per a definir els perfils ve donada per la pròpia normativa educativa, la missió, visió, valors i objectius del centre, la definició de l’activitat recollida al sistema de qualitat i de la identificació de pràctiques innovadores en l’àmbit educatiu.
Malgrat les dificultats dels centres educatius per reclutar i seleccionar els seus recursos humans, especialment els públics, els centres que s’orienten a l’excel·lència intenten que tots els seus professionals disposin del coneixement i competències més adients per desenvolupar el seu treball.
Els centres excel·lents defineixen itineraris professionals per al desenvolupament de les persones del centre, d’acord a les línies estratègiques i els interessos professionals de cada persona. Fruit d’aquest anàlisi, els centres dissenyen un pla per desenvolupar les capacitats del seu equip humà. El Pla té per objectiu millorar les competències clau per exercir amb èxit les funcions atribuïdes i afavorir el desenvolupament professional. Aquest pla de formació i desenvolupament pot estar integrat pel:
 • Pla de formació per al personal docent, d’administració i serveis.
 • Estades de professorat en empreses i/o en altres centres.
 • Benchmarking amb d'altres centres educatius i organitzacions excel·lents.
 • Participació en projectes d’innovació, transferència de coneixement, investigació, etc.
 • D’altres que se considerin.

Formació i competència: Aspectes per analitzar i reflexionar

 • S’han determinat les competències corresponents a cada perfil professional i la formació associada per assolir-les.
 • S’han determinat clarament les funcions i responsabilitats per a cada persona, inclosos els objectius i la relació amb el Pla Estratègic del centre.
 • El centre proporciona els recursos necessaris per tal que les persones acompleixen amb la seva missió.
 • El centre permet que les persones despleguin projectes d’innovació i/o s’integrin o dissenyin nous projectes alineats amb l’estratègia.
 • Els centres excel·lents avaluen l’eficàcia i eficiència del pla de formació. Es realitzen anàlisi de context i diagnòstics de futur, i es dissenyen nous plans de formació.
 • El centre afavoreix la realització de memòries anuals dels departaments i coordinacions, en les que les persones avaluen la formació realitzada i determinen la formació necessària en el futur.
 • Es manté una actitud proactiva al dissenyar accions formatives per als requisits curriculars i de gestió previstos per al futur.

Formació i competència: exemples d’actuacions

 • Implementar plans de formació, analitzar els punts forts i febles que es detecten en la seva posada en pràctica i, alhora, realitzar modificacions del pla quan sigui necessari.
 • Preguntar al personal si la formació ha estat correcta i quina és la que considera que millor s’ajustaria per assolir els  perfils professional i les competències que el centre ha definit.
 • Mantenir registre d’inventari de la formació i el coneixement acumulat en el centre i fer-lo públic per a l’ús i enriquiment de les persones.
 • Certificar i comunicar per escrit la participació en la formació, projectes de millora i innovació. 
 • Planificar i preparar les successions en els càrrecs estratègics d’organització i coordinació.
 • Establir sistemes de garanteixin que l’ensenyament es realitza de forma competent, avaluar els resultats i proposar les millores adients.
 • Desplegar sistemes que afavoreixen la transmissió de coneixement entre iguals, per exemple: incentivar i motivar, avaluar i reconèixer.
 • Realitzar formació interna i externa extensiva a tot el personal.
 • Formar al personal en eines TIC i anglès, entre d’altres; ja que és estratègica per al centre donat el caràcter instrumental que ha adquirit en la societat actual, i la importància creixent per al futur.
 • Desenvolupar accions de formació en lideratge i habilitats directives entre el personal amb responsabilitats de gestió de persones.
 • Incorporar en les metodologies de formació noves fórmules a més de les tradicionals,  tal com l’e-learning i el blended-learning (formació semi-presencial o combinada), les estades en empreses, l’auto-formació, la formació entre iguals, la realització de projectes, investigació, etc.
 • Disposar de radars per conèixer i implementar la formació necessària d’acord amb els avenços científics i tecnològics que es produeixen.
 • Tenir en compte els coneixements i competències racionals i emocionals, especialment important en aquell personal que te assignades tasques de tutoria i mediació.
 • Informar i formar a les persones del centre l’abans possible, sobre el Projecte de centre, les instal·lacions i recursos amb els que compten i el que s’espera d’ells, per tal de realitzar la seva missió educativa i/o de gestió de la manera més eficaç i eficient possible. Preveure nova formació i/o actualització quan les condicions inicials hagin canviat.
 • Animar, potenciar i recompensar la formació contínua del professorat i PAS.
 • Ajudar a les persones del centre a establir els seus propis objectius i com aquests s’han assolit.
 • Inventariar i fer pública la formació disponible en el centre, per tal d’augmentar les transferències d’informació i coneixement entre el personal.
 • Compartir experiències d’aula amb altres companys, del mateix centre o d’altres, és una fórmula d’èxit per millorar la funció docent.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada