diumenge, 11 d’octubre de 2015

Model e2CAT subeix 4.3: RESPONSABILITAT SOCIAL

Apartat 4.3: responsabilitat social dels centres educatius

Els centres excel·lents entenen que la responsabilitat social comença pel desplegament de valors i el lideratge responsable del centre, per la qual cosa desenvolupen i implanten activitats i sistemes  adreçats a l’equip humà i l’alumnat per tal de millorar la seva estada i convivència a l’organització, com poden ser els codis de conducta (normativa de centre), sistemes de gestió de conflictes, plans de seguretat, educació per a la salut, educació pel lleure, foment de l’esport, prevenció de les addiccions, prevenció de riscos laborals, mesures d’igualtat de gènere i formació en valors per a l’alumnat.
Més enllà de les persones que integren la comunitat educativa, els centres d’excel·lència estan compromesos amb l’entorn, i desenvolupen activitats per a sensibilitzar i formar l’alumnat i els socis en la correcció dels efectes negatius que pugui tenir la seva activitat:
Els centres d’excel·lència apliquen una política de sostenibilitat adreçada a minimitzar l’impacte ambiental de la seva activitat, com per exemple: utilitzen energies renovables i materials no-agressius amb el medi ambient, dissenyen actuacions adreçades a minimitzar els consums de materials i subministraments, fomenten el reciclatge i procuren reduir la generació de residus sòlids, abocaments i emissions.
Aquests centres tenen polítiques educatives inclusives i duen a terme accions de conscienciació social relacionades amb la xenofòbia, drogodependències, homofòbia, malalties infeccioses, la igualtat de gènere, el respecte envers la població nouvinguda, etc., tant per al seu alumnat com per a l’entorn proper i la societat en general.
Els centres excel·lents són curosos amb els temes de seguretat i salut; per això implementen sistemes integrats de gestió de riscos laborals al centre i fan conscienciació a les empreses amb les que es fa formació als centres de treball.
Els centres identifiquen activitats de responsabilitat social que puguin aportar valor a la societat i als seus grups d’interès:
§  Realitzant accions com ara cessió d’instal·lacions, l’organització i/o participació en activitats esportives, culturals o mediambientals impulsades per agents locals i empreses per tal de fomentar la connexió del centre amb el territori.
§  Estan atents i realitzen serveis a la comunitat que beneficien, si pot ser,  ambdues parts.
§  Igualment, col·laboren activament en programes de cooperació amb països en vies de desenvolupament i zones amb necessitats especials.
§  Treballen per tal que cap estudiant abandoni el curs o no pugui fer-ho amb garanties, per manca de recursos econòmics.
Els centres excel·lents tenen una gestió transparent, rendeixen comptes i fan públics, sempre, els seus resultats.
Són centres excel·lents perquè sota el principi d’equitat, garanteixen la igualtat d’oportunitats i cap alumna o alumne veu restringides les seves possibilitats d’assolir un aprenentatge de qualitat; tret de les pròpies autolimitacions que es faci i que el centre hauria de diagnosticar, tractar i corregir amb promptitud i eficàcia, quan això és possible, o bé treballar amb d’altres organitzacions sense perdre de vista la responsabilitat adquirida amb l’alumnat.


Responsabilitat social: Aspectes per analitzar i reflexionar

§  Els centres han de tenir en compte a les persones amb dificultats, del tipus que sigui, i posar en marxa mecanismes per tal de minimitzar-les: educatives, d’accessibilitat, d’orientació, psicològiques, d’integració, d’acceptació, etc.
§  Els centres excel·lents analitzen l’impacte social, laboral i ambiental que genera la seva activitat tant dins de l’organització com en el seu context, per tal de dissenyar accions destinades a corregir possibles externalitats negatives i a reforçar aquells aspectes que tenen una incidència positiva.
§  Igualment els centres analitzen les necessitats socials, ambientals o culturals de l’entorn i identifiquen oportunitats per tal de generar valor amb el seus alumnat o altres grups d’interès.
§  A l’hora de planificar les iniciatives que es duran a terme, els centres identifiquen les necessitats i expectatives dels grups d’interès sobre els quals generen algun tipus d’impacte, més enllà dels membres de la comunitat educativa. Després de fer això incorporen activitats a l’estratègia del centre destinades a actuar sobre les externalitats identificades.
§  Per a desenvolupar la responsabilitat social, els centres elaboren un pla d’acció amb activitats concretes, defineixen indicadors de seguiment i resultats a assoli, i nomenen responsables encarregats del seu seguiment, avaluació, retiment de comptes i millores.
§  Els centres d’excel·lència són proactius i van més enllà del què la normativa en aquests àmbits els hi exigeix.
§  Els centres d’excel·lència vetllen per tal que els recursos esmerçats a les aules s’aprofitin completament, sigui mantenint unes ràtios eficients, o bé realitzant estratègies d’ensenyament i aprenentatge d’èxit (IOC, elearning, blended learning, teleassistència, videoconferència, entorns personals d’aprenentatge, formació personalitzada, etc.), quan l’alumnat no assisteix amb regularitat al centre (baixes mèdiques, semipresencialitat, estades a l’estranger, FP-DUAL, etc.).

Responsabilitat social: exemples d’actuacions

§  Impartir tots els continguts curriculars planificats, avaluar contínuament la seva idoneïtat i millorar-los.
§  Realitzar totes les hores assignades al currículum, i si en algun cas excepcionalment no es pot complir assegurar que l’alumnat realitzarà les activitats complementàries per tal d’assolir els objectius programats.
§  Cercar estratègies metodològiques diverses per facilitar la motivació de l’alumnat, l’aprenentatge continu i l’adquisició de noves competències.
§  Desenvolupar Projectes de centre que vetllin per la formació integral de l’alumnat.
§  Proporcionar els recursos materials, organitzatius i d’ambient òptims per realitzar el procés d’ensenyament i aprenentatge amb criteris de qualitat.
§  Desplegar un sistema de gestió incloent els aspectes ambientals, de seguretat i de qualitat de manera eficient.
§  Optimitzar l'ús dels recursos públics: el temps de les persones que hi treballen, els edificis, els econòmics, els organitzatius i els recursos materials.
§  Publicar els resultats dels processos claus a la web del centre.
§  Preguntar a les parts implicades per l’impacte que produeix el centre i les expectatives que en tenen.
§  Avaluar, millorar i retre comptes del compliment i dels resultats assolits en relació als aspectes econòmics, socials, ambientals i especialment els educatius.
§  Utilitzar les tecnologies més eficients i respectuoses possible amb el medi ambient.
§  Establir criteris d’elaboració d’horaris que afavoreixin l’equilibri entre la vida laboral i personal.
§  Actuar formal i correctament però amb flexibilitat, quan les circumstàncies canviants de les persones així ho requereixin.
§  Expulsar a l’alumnat del centre és un fracàs de les polítiques i accions educatives, per tant s'utilitzarà només en casos excepcionals, justificats i pel menor temps possible; garantint els drets, l’escolarització i el correcte aprenentatge de les matèries del curs.
§  En el cas excepcional d’un canvi de centre d’un alumnat que ho requereix, cal conèixer l’evolució i resultats obtinguts, per tal de tenir-ho en compte en altres situacions semblants.
§  Estar alerta i actuar en casos de detecció de manca de les necessitats bàsiques de l’alumnat: desnutrició, salut, maltractaments, desatenció, etc. i posar en marxa les accions que corresponguin.
§  Participar activament en les reunions, activitats i grups ciutadans de l’entorn.
§  Participar i mesurar les aparicions del centre en els medis  de comunicació. Treballar per aconseguir un impacte positiu dels medis que aporti valor al centre i en conseqüència a l’entorn socioeconòmic.
§  Implicar-se en accions d’ajuda, sensibilització i formació de l’alumnat, envers les situacions de pèrdua de reconeixement dels drets humans. Igualment analitzar com el centre pot ajudar en l’assoliment dels objectius de desenvolupament del mil·lenni o altres accions que el centre pensi que reforcen el compliment del seu Projecte Educatiu.
§  Comprar a proveïdors socialment responsables.
§  Controlar les emissions, residus, consums, i d’altres aspectes ambientals i de salut (il·luminació, soroll, ergonòmics, etc.) aprofitant l’efecte educatiu que això té com a exemple en l’alumnat.
§  Fer participar a l’alumnat en la assoliments dels valors proposats pel centre, tals com mantenir l’escola neta, els llums apagats, un ambient sense sorolls, respecte de les diferències, etc.
§  Mantenir una borsa de treball i distribuir les ofertes amb criteris de qualitat, responsabilitat i equitat social.
§  Establir indicadors que proporcionin informació objectiva dels resultats obtinguts en els aspectes de responsabilitat social, per tal de realitzar el corresponent anàlisis i noves actuacions al pla d’actuació o estratègic.

§  Fer públiques les accions de responsabilitat social i treballar en l’entorn per tal d’estendre aquestes polítiques entre la població i les institucions de l’àrea d’influència.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada