dissabte, 17 d’octubre de 2015

Model e2CAT subeix 4.4: INNOVACIÓ

SUBEIX 4.4: INNOVACIÓ


Els centres excel·lents participen en radars de prospecció d’innovacions tecnològiques, de productes, organitzatives, metodològiques i de serveis, a través de:
L’assistència a jornades, fires i congressos. 
La recerca a la xarxa del Projecte de qualitat. 
La informació d’empreses i entitats col·laboradores.
Les alertes a Internet.
La comunicació en el centre.
La participació en fòrums virtuals i/o presencials.
La vigilància de l’activitat del centre.
Altres.

Els centres excel·lents incorporen en les activitats d’ensenyament i aprenentatge, en la mesura de les seves possibilitats, el què han aprés en aquestes activitats. 
Els centres que s’orienten a l’excel·lència generen projectes d’innovació, dissenyen nous serveis i activitats, revisen els seus plans de formació, accedeixen a la millor tecnologia possible i incrementen el valor de la formació en centres de treball.  
Com a punt de partida per a què la millora contínua es converteixi en innovacions, els centres d’excel·lència:
Identifiquen els seus factors clau d’èxit. 
Analitzen les potencialitats de l’organització.
Recullen informació sobre la satisfacció, necessitats i expectatives dels grups d’interès a què s’orienten. 
Analitzen la informació de l’entorn en els aspectes socioeconòmics, tecnològics, ambientals, legals, polítics, culturals, etc.
Realitzen visites de benchmarking a d’altres organitzacions. 
Treballen conjuntament amb les empreses i altres entitats col·laboradores.
Seleccionen les millors idees, les defineixen i decideixen quines innovacions desplegaran.
Proporcionen recursos.
Gestionen la innovació.
Mesuren els resultats obtinguts, aprenen, milloren, incorporen en el centre els nous aprenentatges i transfereixen els coneixements apressos a la societat.

Els projectes d’innovació es planifiquen, s’assignen responsables, s’adjudiquen els recursos necessaris, s’estableixen els controls de seguiment i els objectius i metes a assolir.
Les innovacions es documenten, es fan proves pilot, i quan s’assegura la validesa s’implementen i es fa difusió i es rendeix comptes dels resultats.
Els centres excel·lents tenen sistemes per detectar bones pràctiques, fruit o no de projectes d’innovació. Aquestes bones pràctiques i innovacions es reconeixen i valoren, es difonen i quan s’escau es realitza transferència de coneixement a d’altres centres educatius o empreses per a la seva posada en valor.
Els centres excel·lents protegeixen el dret a la propietat intel·lectual i utilitzen les llicències de creative commons per protegir-les i alhora permetre la seva difusió.


INNOVACIÓ: ASPECTES PER ANALITZAR I REFLEXIONAR

Els centres excel·lents incorporen la innovació com una àrea comuna de desenvolupament del centre que millora la capacitat emprenedora dels alumnes i genera valor per al centre i les empreses o entitats amb qui té aliances.
Els centres excel·lents col·laboren en projectes d’innovació amb empreses, universitats i centres de recerca en el desenvolupament i millora tecnològica .
Els centres que s’orienten a l’excel·lència, identifiquen en quines àrees poden desenvolupar projectes d’innovació, per incorporar en els seus processos d’ensenyament i aprenentatge, per a millorar els coneixements del seu professorat, per produir o desenvolupar nous productes o serveis, per augmentar el valors dels productes i/o serveis dels socis i/o aliances. 
Quan el procés d’innovació està estructurat de forma sistemàtica, els centres poden  disposar  d’un pla d’innovació alineat amb la missió, visió, valors i estratègia del centre, on recullen aquestes actuacions.
La creació i la innovació sistemàtica produeixen cada vegada més valor per al centre i la societat.
Els centres excel·lents avaluen els canvis introduïts, amb la finalitat d’analitzar si la innovació ha estat profitosa, ha millorat els resultats clau  així com l’eficàcia i l’eficiència dels seus processos. En cas que no hagi estat així, es revisa la seva implementació i la viabilitat de la innovació en la realitat del centre.
En la gestió del centre es pot fer ús de referents en la gestió de la innovació, tal com el manual d’Oslo i la col·lecció de normes ISO 166.000.
La majoria de les eines de la qualitat són útils i necessàries en la gestió del procés innovador: gestió de procés, estadística, equips de millora, quadre de control d’informació, benchmarking, DAFO, gestió d’equips, lideratge, etc.

Resultat d'imatges de innovació

INNOVACIÓ: EXEMPLES D’ACTUACIONS

Tractar el coneixement, la informació i les persones com avantatge estratègic del centre, donar-li valor i gestionar-lo de manera sistemàtica i estructurada.
Fer l’esforç de valoritzar els intangibles, verdader diferencial de qualitat en les organitzacions.
Crear, valorar i mantenir una cultura de la innovació.
Alinear els objectius de l’organització, amb els personals i la innovació.
Animar a la generació d’idees i atorgar el temps per a desenvolupar-les.
Incentivar les activitats cooperatives.
Permetre i incentivar la creació de grups innovadors, flexibles i d’alt rendiment.
Tenir en compte, gestionar i aprofitar la innovació interna i l’externa.
Valorar quan cal posar en marxa innovacions incrementals o disruptives.
Valorar la qualitat, el talent, la perseverança, el coneixement i la creativitat com a base de la innovació.
Treballar amb conceptes d’innovació oberta col·laborant amb socis i altres organitzacions, aprofitant els recursos comuns i cooperant en equips multidisciplinaris.
Recordar que la innovació abasta: els processos, els productes, els serveis, la comercialització, el màrqueting, les organitzacions, la gestió, etc.
Centrar la innovació on aporti valor afegit, tangible i/o intangible.
Recordar que la innovació també pot provenir de la fase d’avaluació i millora del cicle PDCA.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada