dissabte, 3 d’octubre de 2015

Model e2cat, Eix 4: Interacció amb els grups d'interès i entorn, subeix 4.2 ALIANCES

SUBEIX 4.2: ALIANCES

Els centres d’excel·lència gestionen les seves aliances d’acord amb una política prèviament definida, la qual és coherent amb la missió, visió i valors de l’organització, s’adequa al seu projecte educatiu i estratègia i aporten valor als alumnes i a d’altres grups d’interès. D’acord amb l’oferta formativa i la seva estratègia, aquests centres tenen una actitud proactiva per establir aliances amb entitats externes. S’utilitzen eines d’anàlisi de l’entorn (contacte amb organitzacions representatives, institucions, empreses, etc.) per determinar quines aliances poden resultar més profitoses, per exemple amb l’anàlisi DAFO. 
Per al desenvolupament de la formació de l’alumnat els centres excel·lents estableixen aliances que d’acord amb la seva missió i projecte educatiu, siguin beneficioses pels seus grups d’interès i el servei que proporciona el centre; per exemple amb universitats, centres de primària i secundària, ajuntaments i els diferents serveis locals i supralocals, organitzacions empresarials i culturals, organitzacions d’exalumnes, centres a l’estranger, entitats esportives, etc.
Els centres educatius pel seu potencial i neutralitat poden catalitzar i afavorir la formació, o emergència, de grups amb interessos comuns (associacions, fundacions, clústers, startups, etc.)
Els centres excel·lents desenvolupen sistemes de gestió de proveïdors que contemplen la selecció de productes i serveis d'acord amb criteris de qualitat, seguretat, sostenibilitat mediambiental i responsabilitat social. Els centres planifiquen i avaluen l’efectivitat dels productes i serveis adquirits abans de comprar-los de tal manera que es redueixen els costos de control, retorn i temps, una vegada comprats.


ALIANCES: ASPECTES PER ANALITZAR I REFLEXIONAR

Les organitzacions que aposten per models d’excel·lència disposen d’un ampli ventall de col·laboradors externs, que es revisa periòdicament, per tal de renovar aquells acords que han estat profitosos així com incorporar noves aliances. Aquests centres diversifiquen les seves col·laboracions segons les seves necessitats i finalitats perseguides en l’estratègia de les aliances. 
Les aliances i convenis amb empreses faciliten el desenvolupament d’activitats de pràctiques dels alumnes, per exemple la formació en centres de treball, l’ús o obtenció de recursos tecnològics per al centre, la formació i desenvolupament del professorat o el desenvolupament de projectes d’innovació, o d’altres. 
Els centres excel·lents són conscients de la rellevància de mantenir un contacte permanent amb els seus col·laboradors externs. És per això que organitzen activitats de millora contínua i innovació per tal d’identificar canvis i procuren estendre l’abast de col·laboració amb les empreses més enllà de la Formació en Centres de Treball, mitjançant estades que tenen per objectiu formar l’alumnat en entorns laborals, formació de personal treballador, serveis d’innovació, etc.
Per a cada aliança el centre excel·lent disposa d’un pla de desenvolupament o conveni de col·laboració que contempla els objectius, els compromisos de les parts, el pla d’activitats, la fórmula de seguiment i l’avaluació final.
Per decidir la renovació de les aliances, s’utilitzen els resultats de l’avaluació i s’incorpora la visió de l’entitat col·laboradora a través de procediments de seguiment establerts, consulta, queixes i suggeriments.
En l’establiment d’aliances s’impulsa que a més del centre, altres departaments o àrees es coresponsabilitzin de la concreció de convenis o relacions formals.
Els centres defineixen com s’identifiquen els aliats clau de l’organització en línia amb l’estratègia i plans, determinen qui i com s’encetarà la col·laboració, i les responsabilitats en l’èxit final del pla. Per això cal que estiguin estructurades les sistemàtiques de treball de les aliances amb institucions, altres centres educatius, entitats cíviques, associacions de mares i pares d’alumnes, proveïdors, empreses, etc.ALIANCES: EXEMPLES D’ACTUACIONS

Formalitzar acords amb empreses i organitzacions per tal que el professorat pugui fer estades de reciclatge o actualització professional.
Preveure, en els acords amb empreses i proveïdors, la possibilitat que expliquin a l’alumnat i/o professorat productes, processos, tecnologia o serveis, dels quals siguin experts. Contemplant a més, si aquesta formació es fa en el centre o a les instal·lacions dels socis.
Gestionar els convenis per realitzar la formació en centres de treball controlats com un procés clau propi del centre.
Diversificar les col·laboracions segons les necessitats i finalitats establertes al Projecte de centre.
Plantejar-se amb les empreses col·laboradores la possibilitat de realitzar acords de formació, assessoraments i reconeixement de l’experiència laboral dels seus treballadors, etc.
Incentivar el treball conjunt amb les aliances del centre en projectes d’innovació i transferència de coneixement, i augmentar el valor afegit del treball desplegat pel centre fent tangible el coneixement.
Establir aliances per tal de col·laborar en la formació inicial del professorat.
Informar a l’alumnat universitari de la possibilitat de fer unitats formatives que complementin la seva formació des d’una vessant més pràctica en els centres d’FP.
Incentivar la col·laboració amb l’alumnat a través dels òrgans de representació: Consell de delegats, associacions d’estudiants, etc.
Preguntar als socis la percepció sobre el servei proporcionat i el desenvolupaments dels convenis de col·laboració.
Analitzar conjuntament amb els socis els resultats del centre, les noves propostes i projectes.
Preguntar a les empreses les necessitats que tenen i tindran de qualificacions i personal.
Fer agermanaments amb centres estrangers per a l’intercanvi d’alumnat.
Compartir amb els ajuntaments els recursos públics: pistes i zones esportives, sales d’actes, serveis socials, mediació, orientació, assessorament psicopedagògic, biblioteques, aules per a formació, etc.
Treballar competències i maduració personal a través de les activitats d’aprenentatge-servei.
Realitzar benchmarking de processos i bones pràctiques amb les aliances.
Realitzar activitats conjuntes de difusió dels resultats aconseguits amb els socis.
Establir, intercanviar, accions de mentoring amb professorat d’altres centres educatius
Fer públiques les relacions i convenis amb el socis.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada