dijous, 24 de setembre de 2015

Model e2cat, Eix 4: Interacció amb els grups d'interès i entorn, subeix 4.1 Orientació amb els grups d'interès

EIX 4 INTERACCIÓ AMB ELS GRUPS D’INTERÈS I L’ENTORN 

Subeix 4.1 Orientació amb els grups d'interès
Els centres d’excel·lència tenen identificats els grups d’interès (alumnat, professorat, famílies, empreses, institucions i entitats, etc.) als quals orienta directa i indirectament la seva activitat. Disposen d’un procés sistemàtic i planificat per recollir informació sobre les seves necessitats i expectatives, tant en l’àmbit educatiu com d’altres serveis. Han d’establir mecanismes sòlids i sistemàtics per tal de mantenir un diàleg permanent amb aquests grups d’interès amb la finalitat de ser capaços d’identificar i anticipar-se a les necessitats de l’entorn. Amb la finalitat de mantenir les relacions amb els grups d’interès, el centres assignen responsables, equilibren les seves necessitats i estratègies, reten comptes de les fites assolides i incrementen els nivells de satisfacció dels partners. Els centres dissenyen serveis i processos que els aportin valor afegit i satisfacció. Aquests centres planifiquen i gestionen les aliances externes amb altres organitzacions d’acord amb la seva estratègia, i estructuren les relacions amb col·laboradors i proveïdors. Les institucions educatives excel·lents intenten que les seves aliances siguin útils i rellevants per al desenvolupament del procés d’ensenyament i aprenentatge. Mantenen el conjunt d’obligacions i compromisos legals i ètics amb els grups d’interès tant en els àmbits social com el laboral o mediambiental. Aquestes organitzacions recullen i analitzen la informació procedent dels indicadors, les aliances i els recursos d’informació i coneixement, per tal d’afavorir un context innovador i així poder establir prioritats i objectius de millora. D’acord amb els coneixements adquirits, innoven i desenvolupen noves fórmules de col·laboració, nous models organitzatius de la formació, així com noves metodologies didàctiques. Els centres excel·lents busquen fórmules per tal que els seus processos puguin enriquir-se amb la col·laboració dels socis, i, fins i tot, treballar conjuntament per establir interrelacions entre els sistemes de valors de les diferents organitzacions que tingui com a conseqüència la creació de projectes innovadors. L’interès d’aquestes relacions busca el potencial benefici de les organitzacions en el llarg termini, i com a conseqüència l’equilibri entre el benefici social, econòmic i ambiental. Les accions estan guiades per l’establert al Projecte Educatiu, el qual explicita els valors que són nexe d’unió entre els diferents grups d’interès participants de les aliances. Els centres han de fer esforços per conèixer, relacionar-se i aportar valor afegit a l’entorn en el qual desenvolupen l’activitat. D’igual manera han de vetllar per recollir el coneixement i aprenentatges del seu exalumnat i revertir-lo en el centre quan sigui possible, creant relacions mútuament beneficioses amb totes els parts implicades en l’ensenyament que tingui com a valor l’augment i difusió del coneixement. 


APARTAT 4.1: ORIENTACIÓ ALS GRUPS D’INTERÈS

Els centres d’excel·lència identifiquen les necessitats i expectatives dels seus grups d’interès. La informació per determinar aquestes necessitats pot venir de diferents fonts com per exemple, visites a empreses i entitats, enquestes, assistència a conferències, estades en empreses, grups de discussió, queixes i suggeriments, prospeccions en Internet, informes d’experts, etc. Quan el centre identifica necessitats contraposades, utilitza criteris objectius i coneguts per decidir quins àmbits d’actuació resulten prioritaris, tenint en compte sempre en primer lloc les necessitats educatives de l’alumnat. La informació procedent de l’anàlisi de necessitats i expectatives dels grups d’interès és un de les principals fonts d’informació que s’utilitza per a l’elaboració del projecte educatiu i el pla estratègic. Els centres d’excel·lència formen persones de manera integral, en els diferents àmbits del coneixement i per tal que es desenvolupin amb èxit en les tres esferes: personal, social i professional; per tal de fer front als reptes de futur i les urgències del present, amb un desplegament de capacitats transversals claus en el marc dels valors propis del centre. En un servei educatiu cal tenir en compte que:  Les necessitats i expectatives de l’alumnat no sempre són explícites. 
 Les necessitats d’avui no sempre resolen problemes de demà, per això cal proporcionar una formació integral de qualitat que, entre d’altres, ensenyi i motivi a aprendre contínuament al llarg de la vida.
 La formació de qualitat i amb valors sòlids, proporciona el caràcter per tal d’abordar, amb garanties d’èxit, les diferents fases que al llarg de la vida l’alumnat haurà de fer front.
 La importància de la família i l’entorn de l’alumnat en el seu aprenentatge és molt determinant. Cal afavorir doncs la coresponsabilitat i la participació d’aquest grup d’interès. 
 La responsabilitat de l’educació és compartida, per això cal determinar i explicitar molt clarament els compromisos de cadascú en el procés d’ensenyament i aprenentatge, controlar el seu desplegament, revisar-los, actualitzar-los i comunicar a les parts implicades els resultats. 
 Aquells altres aspectes que el centre consideri i per tant estiguin reflectits en el Projecte Educatiu. 


ORIENTACIÓ ALS GRUPS D’INTERÈS: ASPECTES PER ANALITZAR I REFLEXIONAR 


 Els centres d’excel·lència planifiquen serveis d’informació i orientació professional al llarg de la vida, tant adreçat al seu alumnat, com a la població, les empreses i entitats.
 Cal assegurar-se que en el procés d’informació, preinscripció i matrícula, l’alumnat - especialment el d’etapes post obligatòries - realment es matricula del que vol fer i amb suficient coneixement del que se li exigirà. 
 Específicament, en l’àmbit dels ensenyaments professionals els centres defineixen itineraris formatius i metodologies didàctiques adequades a les necessitats dels diferents grups d’interès. 
 L’oferta d’unitats formatives adaptades als continus canvis que proporciona la tecnologia, són una oferta que es pot convertir en font de formació contínua per l’ex-alumnat o persones que requereixin actualitzar els coneixements i competències professionals. 
 El centre en el seu entorn, ha de ser una referència respecte de la informació i orientació acadèmica i els serveis que l’administració educativa i el centre determinin.
 El centre participa en la societat civil de l’entorn per conèixer i donar resposta a les necessitats de formació que es presentin, bé com a oferta, traslladant les necessitats a instàncies superiors o bé orientant en les diferents alternatives possibles. 
 Els centres mantenen relacions de coordinació vertical amb les escoles que proporcionen alumnes i les institucions superiors que els reben. 
 Els centres mantenen una coordinació horitzontals amb d’altres Instituts de la zona, fins i tot dissenyant Projectes educatius de ciutat, si escau. 
 Els centres excel·lents coneixen la inserció laboral dels seus estudiants i actuen en conseqüència. 
 Els centres coneixen l’èxit educatiu dels seus estudiants en etapes educatives superiors, i actuen en conseqüència. 
 Els centres excel·lents fan esforços per avançar-se als canvis (tecnològics, socials, metodològics, laborals, etc.) i realitzen una oferta formativa flexible, adaptada i de qualitat. Per això mantenen radars que aporten informació contínua per a l’anàlisi, diagnòstic i planificació de l’estratègia formativa. 
 Els centres escolten i tenen en compte les veus dels seus grups d’interès, sempre. 
 Els centres educatius intensifiquen les polítiques de mobilitat de la Unió Europea per a aconseguir que les persones joves puguin dur a terme activitats educatives reglades i activitats formatives laborals en altres estats membres. 
 Les famílies són un grup d’interès molt important, les relacions amb el centre s’organitzaran inversament proporcional a l’edat de l’alumnat. Aquesta relació formarà part de l’estratègia del centre. 


ORIENTACIÓ ALS GRUPS D’INTERÈS: EXEMPLES D’ACTUACIONS 

 Implantar nous serveis per donar resposta als grups d’interès desprès d’identificar les seves necessitats mitjançant l’anàlisi, entre altres, de: 
 • Nous mètodes d’ensenyament i d’aprenentatge.
 • Necessitats de l’entorn. 
 • La incidència de les noves tecnologies en els processos d’ensenyament aprenentatge. 
 • Les competències clau en els nous models d’empreses i organitzacions.
 • Perfil social, econòmic o cultural del seu entorn per tal d’afavorir l’accés al mercat de treball qualificat.
 Dissenyar l’oferta formativa inclusiva, contemplant l’educació integral de l’alumnat i l’acompliment normatiu: 
 • Coneixements racionals i emocionals. 
 • Competències bàsiques, personals, culturals, professionals i socials. 
 • Capacitats claus transversals com la col·laboració, assumpció de responsabilitats, autonomia, assertivitat, presa de decisions, comunicació, etc. 
 • Adaptada als temps i el context. 
 • Atenent a la diversitat de procedència, interessos, capacitats i motivacions. 
 • En definitiva ensenyar a saber, saber ser, saber fer i saber estar.
 • Ser una palanca social per fer una societat més justa, equitativa i avançada proporcionant competències per a la igualtat d’oportunitats. 
 Identificar i aprofitar noves oportunitats d’innovació en serveis i per donar resposta als grups d’interès. Entre les diferents possibilitats, es poden citar serveis de: informació, orientació professional, formació semi-presencial i dual, programes de mobilitat, e-learning, esports, idiomes, mediació, formació contínua en col·laboració amb empreses, reconeixement de l’experiència laboral, atenció individualitzada, emprenedoria, autoconeixement i intel·ligència emocional, entre d’altres. 
  Establir canals de comunicació per propiciar el contacte entre els diferents grups d’interès, tant en la seva relació amb el centre com entre el propi grup (per exemple, un centre d’excel·lència podria organitzar trobades que propiciessin l’intercanvi d’experiències entre les famílies, reunions amb empresaris de la zona, xerrades d’interès social a les persones de l’entorn, etc.). 
  Desenvolupar mecanismes per tal que els seus usuaris participin activament en la vida del centre, (antics alumnes, empreses i escola, ...) ja sigui assistint o realitzant activitats culturals impulsats pel centre, oferta formativa complementària, Moodles (EVA) en obert, borsa de treball, realització d’activitats esportives, o bé responent les enquestes de satisfacció i altres eines destinades a conèixer les seves percepcions. 
  Fomentar la integració dels interessos personals amb els de la institució formativa, possibilitant tasques no docents o extracurriculars en el centre, de col·laboració amb les empreses i l’entorn social del centre, etc.
 Proporcionar la possibilitat de fer un ús eficients de les instal·lacions del centre a l’entorn (biblioteca, pistes esportives, sala d’actes, aules d’informàtica, etc.). 
 Oferir formació i/o informació a famílies, empresaris i exalumnes sobre temes emergents i/o que el centre troba mancances i que cap institució resol.
 Utilitzar canals de comunicació efectius, especialment amb els grups d’interès que habitualment no estan en el centre educatiu. Per exemple la web, el correu electrònic, fòrums, etc. 
 Afavorir el contacte entre l’exalumnat, per exemple amb fòrums, trobades o xarxes socials.  Avaluar permanentment l’oferta formativa i serveis proporcionats per tal d’adaptar-los a les noves necessitats i expectatives dels estudiants.
 Assegurar la fidelitat i sentit de pertinença, dels diferents grups d’interès, més enllà del temps d’estada a l’escola.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada