divendres, 11 de setembre de 2015

Model e2cat, eix 3 Recursos: 3.3 Seguretat i medi ambient

Apartat 3.3: seguretat i medi ambient


Els centres excel·lents fan una aposta decidida per sensibilitzar tots els grups que integren la comunitat educativa envers els aspectes de seguretat, medi ambient i sostenibilitat.
Amb aquest objectiu els centres que s’orienten a l’excel·lència desenvolupen iniciatives per conèixer:


 L’impacte ambiental que deriva de la seva activitat.
 Els riscos laborals i professionals.
 Els riscos per a l’alumnat dins i fora del centre.
 La seguretat de les instal·lacions i equipaments enfront de robatoris, incendis o altres emergències.
 La seguretat alimentària del servei de cafeteria i menjador.
 La seguretat dels sistemes d’informació i les dades de caràcter personal.
 La formació necessària per a un ús correcte dels equips i instal·lacions.
 La sostenibilitat de les activitats en el llarg termini.
 L’equilibri entre els aspectes ambientals, econòmics i socials.
 La salut, les addiccions, la seguretat vial, l’ambient de treball, etc.
 D’altres.


La informació obtinguda a partir de l’avaluació ambiental, energètica i de seguretat s’utilitza per elaborar una política de medi ambient i seguretat que reflecteix els compromisos adoptats pel centre en aquests àmbits. El centre elabora una política de sostenibilitat que contempla la col·laboració amb l’entorn i una estratègia de seguretat de persones i actius que es concreten en plans d’actuació amb calendaris d’execució i assignació de responsables.
El centre usa com a referents en la gestió normes nacionals i internacionals de provada solvència (LOPDP de dades personals, ISO 14001 de medi ambient, OHSAS 18000 de seguretat i salut, ISO 27001 de seguretat de dades,  -o ISO 45000, nova norma ISO prevista de seguretat i salut-, EMAS ecogestió i ecoauditoria ambiental, RSC i RSE, SGE 21 de Forética o ISO 26000 de responsabilitat social, etc.) i capacitat, malgrat que no les utilitzi per obtenir el reconeixement extern de la certificació.Seguretat i medi ambient: Aspectes per analitzar i reflexionar El fet que en els centres educatius s’estiguin preparant els futures generacions és una oportunitat única per desplegar les polítiques de sensibilització i formació envers un desenvolupament sostenible de la societat.
 L’escola ha de tenir clar que influeix tant o més amb l’exemple que dóna a l’alumnat que amb els coneixements que transmet.
 Els centres d’excel·lència tenen un coneixement actualitzat de la normativa que cal aplicar en matèria de seguretat, salut i medi ambient. El coneixement actualitzat de la normativa s’estén més enllà de l’equip directiu, de manera que tots els membres de l’equip humà que hi treballa són conscients de la regulació que el centre ha de tenir en compte en aquesta matèria per garantir el seu compliment.
 Planifiquen i duen a terme accions formatives (com per exemple: cursos de primers auxilis, ús d’extintors, seguretat vial, identitat digital, etc.) que compten amb una elevada implicació de la comunitat educativa.
 Es determinen els processos per controlar l’activitat ambiental, des de la formació i sensibilització, a la gestió d’elements perillosos, emmagatzemen i eliminació de residus.
 Es determinen processos i s’assignen responsables per tal de controlar i eliminar els riscos, formar i informar dels aspectes relacionats amb la prevenció al centre, coordinar la realització de simulacres d’evacuació i confinament per tal de millorar-ne el seu funcionament, etc.
 Es realitza educació per a la salut.
 Es treballa la seguretat i la prevenció laboral i professional.
 Es tenen en compte els riscos derivats de l’ús d’equips digitals personals.
 Es posen a l’abast de l’alumnat recursos per a la consulta i assessorament personal.
 Existeixen protocols d’intervenció ràpida en cas de perills i amenaces contra la integritat personal.
 Els centres implanten la seva política mediambiental a través de:
 La inclusió de criteris de sostenibilitat en la gestió de compres, el manteniment d’instal·lacions i la gestió de residus. Una política responsable d’inversions en instal·lacions (energies renovables, materials no-agressius, integració i ús d’instal·lacions al barri, etc.). La minimització de consum de recursos materials i subministraments. El desenvolupament d’una política de reutilització, recollida selectiva i reciclatge. La minimització de residus sòlids, abocaments i emissions del centre. La gestió energètica eficient. La sensibilització i formació com ambaixadors de la sostenibilitat ambiental i la seguretat de les persones del centre.
 D’altres.
 D’altra banda, aquests centres disposen de sistemes de gestió de la prevenció de riscos laborals integrats al sistema de gestió del centre. En l’organització s’aplica un programa de seguretat que contempla l’adequació dels equipaments didàctics i instal·lacions, l’adequació dels accessos, la instal·lació de dispositius antiincendis i la senyalització de les dependències del centre, etc.
 Els centres adopten una actitud proactiva davant el repte que suposa la protecció del medi ambient a través d’iniciatives i accions concretes que configuren el Pla ambiental del centre.
 Respecte de la protecció de dades de caràcter personal, implanten sistemes de gestió i procediments de seguretat en l’ús de la informació. El centre té controlat la dispensació de medicaments, l’ús de la farmaciola i l’atenció de primers auxilis i l’actuació en cas d’emergències mèdiques.
 Dins del pla de manteniment i actuació ambiental es determina com es controla i s’actua sobre el tema de plagues.


Seguretat i medi ambient: exemples d’actuacions

 El centre ha integrat en un procés la gestió ambiental, salut, seguretat i qualitat.
 Planificar i desenvolupar accions per aconseguir la sostenibilitat ambiental i els resultats excel·lents en aquesta àrea. Es pot tenir en compte el que s’estableix en la norma ISO 14001 o l’EMAS.
 Establir sistemes d’indicadors referits tant a l’estat d’implantació de les actuacions previstes, com als resultats d’aquestes en termes de nivells de protecció i prevenció, de consum, generació de residus o inversions en energies renovables, per tal d’assegurar el control i la informació per a l’anàlisi i millora.
 Impulsar la realització d’auditories ambientals, de riscos laborals i de seguretat dels sistemes d’informació i dades de caràcter personal que gestiona el centre; de manera que s’acompleixi amb l’exigit per la normativa legal i reglamentària, i s’asseguri l’establert en el Projecte de centre i els diferents plans que els hi apliquen.
 Establir protocols d’actuació en emergències, evacuació i confinament.
 Assegurar el compliment dels aspectes ergonòmics: pantalles, cadires, etc.; i d’ambient de treball: soroll, llum, ventilació, humitat, fred, calor, etc.
 Assegurar el correcte control d’emissions, emmagatzematge i eliminació de residus.
 Sistematitzar la recollida selectiva de residus i mantenir registres de l’activitat.
 Identificar i avaluar els riscos de salut i seguretat, realitzar plans per eliminar-los o minimitzar-los i gestionar-los controlats pel sistema de gestió de la qualitat o integrat.
 Establir la informació necessària per als usuaris: plànols, retolació, llums i itineraris d’emergència; ús d’extintors i boques d’incendis i responsabilitats en casos d’emergència informació i formació sobre l’ús d’equips i maquinari, ús d’equips individuals de protecció, etc.
 Establir i comunicar les polítiques d’estalvi energètic i de subministraments.
 Incloure la formació ambiental en la programació i activitats de sensibilització en el Pla d’acció tutorial.
 Realitzar activitats formatives i de sensibilització que estiguin alineades amb els valors ambientals i de salut establerts pel centre en la seva Política, per exemple el tabaquisme, el malbaratament de recursos, la reutilització, la recollida selectiva de residus, etc., per a l’alumnat i també per a les famílies i entorn.
 Determinar funcions i responsabilitats respecte de la salut, seguretat i el medi ambient en cadascun dels responsables de l’organigrama.
 Determinar la coresponsabilitat dels diferents grups d’interès en la seguretat i sostenibilitat del centre.
 Assegurar que les pràctiques en empreses es realitzen amb els estàndards de seguretat i salut determinats per la normativa legal aplicable.
 Comprovar que en les sortides del centre s’apliquen convenientment les normes de seguretat i salut, incloses les relacionades amb el transport escolar i l’acompanyament.
 Mantenir un pla d’ús, manteniment i renovació d’EPIs, extintors i BIEs.
 Controlar la senyalització d’emergència del centre.
 Realitzar simulacres, mantenir registres i elaborar plans de millora. Establir la comissió de seguretat i salut.
 Establir la comissió ambiental i les ecoauditories.
 Elaborar i implementar el Pla d’autoprotecció del centre.
 Fer difusió, sensibilització i formació dels aspectes de seguretat i ambiental.
 Mantenir els registres corresponents de l’activitat de seguretat i ambiental.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada