divendres, 11 de setembre de 2015

ISO 9001:2015 aplicada a centres educatius. Punt 5: Lideratge

5.1 Lideratge i compromís

5.1.1 General

L'alta direcció ha de demostrar el seu lideratge i compromís pel que fa al sistema de gestió de la qualitat a través de:
a) prendre la responsabilitat per a l'eficàcia del sistema de gestió de la qualitat;
b) garantir que els objectius de la política de qualitat i la qualitat s'estableixen per al sistema de gestió de qualitat i són compatibles amb el context i la direcció estratègica de l'organització;
c) garantir la integració dels requisits del sistema de gestió de qualitat en els processos de negoci de l'organització;
d) promoure l'ús de l'enfocament basat en processos i el pensament basat en el risc;
e) vetllar perquè els recursos necessaris per al sistema de gestió de qualitat estiguin disponibles;
f) comunicar la importància d’una gestió de qualitat eficaç que estigui d'acord amb els requisits establerts per al propi sistema de gestió;
g) garantir que el sistema de gestió de qualitat assoleix els resultats previstos;
h) participar, dirigir i donar suport a les persones per contribuir a l'eficàcia del sistema de gestió de la qualitat;
i) la promoció de la millora;
j) el suport a altres funcions de gestió de les seves àrees de responsabilitat.


NOTA la referència al "negoci" en aquesta norma, pot interpretar-se com allò que dona sentit a les activitats que són fonamentals per als propòsits de l'existència de l'organització, si l'organització és pública, privada, amb finalitats de lucre o sense.

Contextualització en els centres educatius: 
Algunes de les fórmules habituals per tal que la direcció proporcioni evidència del seu lideratge i compromís són: 
Reunions periòdiques de la comissió de qualitat i retroalimentació als grups d’interès: Claustre, Consell Escolar, alumnat, famílies, empreses, administració educativa, i d’altres.
Impulsar la millora contínua controlant els resultats dels processos, proporcionant recursos, afavorint l’eficàcia i eficiència, satisfent les necessitats i expectatives dels grups d’interès, implementant estratègies, realitzant retiments de comptes i assegurant la transparència de la gestió.
Assistir regularment a les reunions de les Xarxes del PQiMC.
Realitzant i complint amb els requisits determinats a la revisió per la direcció, evidenciant l’assoliment dels resultats i proposant al centre millores i innovacions d’acord amb la política del sistema de gestió de qualitat.
Implementar, acreditar i mantenir la certificació del servei educatiu del centre d’acord amb la norma ISO 9001, e2cat i/o d’altres.
El PQiMC proposa un lideratge distribuït i transformador. Això es pot interpretar com una gestió per processos, en la que els responsables dels processos són qui realment impulsen la millora contínua i la innovació, assegurant l’obtenció dels millors resultats possibles, la coordinació i la coresponbilitats de les persones que hi treballen al procés. L’assumpció de les responsabilitats en tots els processos i àrees de treball dels centres ha d’aconseguir transformar reglament l’organització ja que no quedarà cap activitat fora del cicle PDCA.El que proposàvem a l’anterior guia de la ISO que resulta vigent és: 

Mantenir evidències que el Claustre coneix els requisits del servei que proporciona, i que està compromès en la satisfacció de les necessitats que tenen les diferents parts interessades en servei del centre, especialment l’educatiu.
Assegurar el compliment dels requisits legals i reglamentaris.
Disposar d’un procés actiu d’elaboració i/o revisió de la política i els objectius de la qualitat, els quals han de coincidir amb l’expressat a la planificació estratègia, o bé incloure aquest punt a la revisió per la direcció.
Comunicar i fer coresponsables de la política, l’estratègia i els objectius, al conjunt de la comunitat educativa.
Assegurar que es realitzen revisions sistemàtiques del sistema de gestió, així com del seguiment dels objectius per tal de garantir l’assoliment del planificat. 
Evidenciar la disponibilitat de recursos, per exemple,  amb el pressupost,  el Pla Estratègic i el contingut actualitzat de l’inventari.
Una forma d’evidenciar el compromís de la direcció és mitjançant l’elaboració de l’acta fundacional, moment a partir qual s’implementa els sistema de gestió d’acord amb l’establert a la norma ISO 9001.
Participar activament en les reunions i activitats del PQiMC i ser difusor de la qualitat i millora contínua en el seu entorn.

5.1.2     Enfocament al client (cal entendre l’alumnat o en alguns cas, com per exemple el primer cicle de l’ESO, les famílies)

L'alta direcció ha de demostrar el seu lideratge i compromís pel que fa a l'orientació al client, assegurant que:
a) els requisits del client, així com els legals i reglamentaris que li són d’aplicació, es determinen, es comprenen i es proporciona una resposta consistent;
b) els riscos i les oportunitats que poden afectar la conformitat dels productes i serveis, així com la capacitat de millorar la satisfacció del client es determinen i s'aborden;
c) Es manté el focus en la millora de la satisfacció del client.

Contextualització en els centres educatius:
Cal evidenciar que el centre treballa per donar resposta a les necessitats educatives i les expectatives dels seus grups d’interès, especialment l’alumnat, i en alguns casos les famílies. El compliment de l’establert al Projecte Educatiu, les actualitzacions curriculars periòdiques, el compliment normatiu i legal, l’escolta activa i planificada de les diferents veus dels grups d’interès, poden ajudar a evidenciar com el centre proporciona resposta aquest punt de la norma.
D’altra banda l’actualització de la norma ens demana que fem un anàlisi de riscos i oportunitats com a mesura preventiva i estratègica que asseguri un servei  educatiu que proporcioni una resposta adequada malgrat els canvis que es puguin produir. Com ja hem anunciat anteriorment, tenim algunes bones solucions per abordar el tema dels riscos i oportunitats:
El diagnòstic, pronòstic i pla estratègic / direcció cada quatre cursos.
La planificació estratègica dels processos cada quatre cursos.
El seguiment i millora anual del sistema de gestió.
La implementació de la gestió dels problemes complexos a través de els propostes dels equips de millora.
L’escolta activa de les veus dels grups d’interès i una adequada retroalimentació.

El que proposàvem a l’anterior guia de la ISO que resulta vigent és: 
Elaborar un sistema d’informació de les característiques del servei educatiu i els continguts dels cursos, donar-li publicitat i mantenir-lo actualitzat.
Assegurar que l’alumnat  i les famílies coneixen les característiques del servei.
Conèixer les necessitats que tenen els grups d’interès – per exemple a través dels resultats de les enquestes d’inserció, les enquestes de satisfacció, els requisits reglamentaris, els estudis sectorials, l’anàlisi de la competència, els radars tecnològics, els resultats d’estudis institucionals, contactes amb les empreses, la formació contínua del professorat,  necessitats educatives detectades, altres necessitats del nostre servei, etc.- i, incloure les noves necessitats en el servei que presta el centre i vetllar pel seu acompliment.
Realitzar anàlisis periòdicament per tal d’ajudar a determinar noves necessitats, presents i futures. (Per exemple amb l’eina DAFO, o una autoavaluació de centre amb models d’excel·lència).
Realitzar entrevistes i/o enquestes, per tal de conèixer les necessitats, i, la satisfacció dels nostres grups d’interès.
Establir sistemàtiques de revisió dels cursos amb l’objectiu de la seva actualització i millora, d’acord amb les noves necessitats detectades, el Projecte Educatiu  i els canvis legals i reglamentaris.
Establir un acord amb les parts implicades a través de la carta de compromís o la carta de serveis.

5.2 Política

5.2.1 Desenvolupament de la política de qualitat

L'alta direcció ha d'establir, implementar i mantenir una política de qualitat que:
a) és adequada al propòsit i el context de l'organització i recolza la seva direcció estratègica;
b) proporciona un marc per a l'establiment d'objectius de qualitat;
c) inclou un compromís de complir amb els requisits aplicables;
d) inclou un compromís de millora contínua del sistema de gestió de qualitat. 

Contextualització en els centres educatius:
 Aquest punt es resolt de la mateixa manera que a la norma anterior. En el cas dels objectius hem d’assegurar-nos que estan alineats amb el previst al Projecte Educatiu i els que desprès se concretaran i desplegaran al Projecte de direcció / Pla estratègic.

El que proposàvem a l’anterior guia de la ISO que resulta vigent és: 
Definir una política de qualitat que doni resposta a totes les parts interessades del centre (alumnat, famílies, empreses, altres organitzacions.
Que sigui coherent amb el Projecte del centre i la redacció de la missió, visió i valors.
Compromesa amb  la millora contínua.
Revisable periòdicament (per exemple incloent-la a la revisió per la direcció)
La política ha de ser àmpliament comunicada al claustre i el centre ha d’evidenciar que la coneix. Cal fer-ne  difusió en el pla d’acollida del nou personal, la matrícula de l’alumnat, la web del centre, el Projecte Educatiu, etc. Tal com ens demana la norma al capítol següent.

5.2.2     Comunicar la política de qualitat

La política de qualitat ha de:
a) estar disponible i ser mantinguda com informació documentada;
b) es comunicarà, s’assegurarà que es comprèn i és d’aplicació dins de l'organització;
c) estar a disposició de les parts interessades pertinents, segons correspongui.

Contextualització en els centres educatius: 
Per tal que el centre s’alineï amb una política comuna cal que aquesta sigui visible i accessible, es conegui, s’entengui i sigui realment el referent de les accions que es despleguen en els projectes, processos i activitats del centre. Preguntar als grups d’interès potser una forma eficient de saber si s’està complint amb aquest punt de la norma. Incloure-al Projecte Educatiu i comunicar-la al nou  professorat i l’acollida de l’alumnat, és una fórmula que pot servir per evidenciar el compromís amb la política.

5.3 Funcions, responsabilitats i autoritats de l’organització

L'alta direcció s'ha d'assegurar que les responsabilitats i autoritats per a les funcions pertinents s'assignen, són comunicades i enteses dins de l'organització.
L'alta direcció ha d'assignar la responsabilitat i autoritat per:
a) garantir que el sistema de gestió de qualitat està d'acord amb els requisits d'aquesta norma Internacional;
b) garantir que els processos estan proporcionant els resultats previstos;
c) informar sobre el desenvolupament del sistema de gestió de qualitat i les oportunitats de millora (vegeu 10.1), en particular a l'alta direcció;
d) garantir l’adequada orientació al client en tota l'organització;
e) assegurar que la integritat del sistema de gestió de la qualitat es manté quan es planifiquen i implementen canvis en el sistema.

Contextualització en els centres educatius:
A més del que ja teníem previst en aquest punt de la norma anterior, el fet de no disposar de manual de qualitat i l’augment de requisits de la norma, fa que al Projecte Educatiu s’hagi de fer esment del sistema de gestió de qualitat que s’implementa i desenvolupa en el centre.
A les NOFC, a més de les funcions i responsabilitats del coordinador/a de qualitat i la comissió de qualitat, de com s’organitzen i comuniquen; també caldrà incloure un apartat dedicat a la gestió per processos, així com les responsabilitats transversals que assumeixen els seus responsables i com rendeixen comptes a la direcció i els grups d’interès.

El que proposàvem a l’anterior guia de la ISO que resulta vigent és: 
Les NOFC han de recollir totes les funcions i responsabilitats de l’equip directiu i també dels coordinadors.
La direcció ha de definir i comunicar les funcions i  responsabilitats.
La direcció ha d’elaborar l’organigrama funcional, el qual ha d’estar inclòs a les NOFC (document de les Normes d’Organització I Funcionament del Centre).  
Les NOFC han d’estar comunicat a l’organització i disponible per a tothom La direcció ha  de  determinar, quan i com,  cal fer  la rendició de comptes dels responsables dels processos.
Quan hi ha canvis de funcions i responsabilitats, la direcció les ha de comunicar i reflectir a les NOFC. S’han de mantenir evidències d’aquesta acció.
En el procediment d’acollida del centre, una de les activitats hauria de ser la comunicació de funcions i responsabilitats.
La direcció del centre ha de designar un responsable del sistema de gestió de qualitat amb les  funcions de:
 Responsable del Sistema de Gestió del centre.
 Dirigir la comissió de la qualitat.
 Supervisió de la implementació dels processos.
 Assegurar que el personal del centre  coneix el sistema i els requisits del client.

 Informar a la direcció de l’estat del sistema de gestió i de qualsevol necessitat de millora que pugui tenir.
 Desenvolupar les relacions/activitats externes al centre sobre assumptes relacionats amb el sistema de gestió de qualitat.
 Formar al personal del centre en el coneixement del Sistema de gestió de qualitat, les eines de la qualitat, i la sensibilització sobre la necessitat de satisfer les necessitats i expectatives  del client.
 Mantenir i controlar el SGQ i preparar les reunions i l’informe de la Revisió per la direcció.
 Les funcions i responsabilitats de tot el personal, incloses les del coordinador/a de qualitat, han d’estar recollides en el NOFC, i comunicades al personal.
 Proporcionar formació i informació al professorat de nova incorporació, almenys, del sistema de gestió de la qualitat, els objectius de la qualitat, els recursos que proporciona el centre per desenvolupar la seva activitat, l’accés a la documentació, la sensibilització de l’enfocament al client; i l’assegurament que el professorat entén els procediment que el manual de servei incorpora per tenir controlat el procés d’ensenyament i aprenentatge. Aquesta formació és responsabilitat del representant de la direcció.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada