diumenge, 20 de setembre de 2015

Model e2cat, eix 3 Recursos: 3.4 Informació i coneixement

Els centres d’excel·lència disposen d’una estratègia per dur a terme la gestió de la informació i el coneixement que és coherent amb el projecte educatiu i el pla estratègic del centre. El centre ha definit quina informació i coneixement són rellevants per a l’organització i li proporciona un tractament específic. 
Una de les principals fonts per a l’establiment de l’estratègia d’informació i coneixement és l’anàlisi de les necessitats d’informació dels diferents grups d’interès. Això s’utilitza també per a la definició de perfils d’usuaris interns i externs i per a l’establiment de mecanismes específics que els garanteixin l’accés a la informació i el coneixement.
Aquests centres planifiquen accions per detectar i mantenir el talent i el coneixement que s’incorpora i el que es genera en el centre. Per fer-ho, planifiquen accions d’emmagatzematge, intercanvi i transmissió del coneixement entre tots els membres de la comunitat educativa per tal de garantir que el coneixement professional individual esdevé també coneixement de l’organització.
Els centres educatius estan sensibilitzats en la difusió lliure del coneixement però mantenint el respecte i reconeixement als drets d’autor i propietat intel·lectual, per això publiquen el seu coneixement i materials sota llicències de creative commons: by-nc-nd (reconeixement autoria, no comercial i sense obra derivada)   .
La informació i el coneixement és clau en la presa de decisions, per això es tenen en compte processos d’observació, recollida i tractament de la informació quan s’hagin de prendre decisions estratègiques.


SUBEIX 3.4, INFORMACIÓ I CONEIXEMENT: ASPECTES PER ANALITZAR I REFLEXIONAR


Cal que es posi a disposició de les persones del centre la informació necessària per prendre decisions o realitzar les funcions assignades al seu lloc de treball. I quan sigui necessari convertir aquesta informació en coneixement mitjançant processos d’ensinistrament.
S’ha de documentar la informació necessària per tal que es puguin desplegar les funcions i responsabilitats amb el coneixement necessari.
La informació i coneixement s’ha de tractar adequadament per tal que estigui disponible, de manera eficient, en els llocs adequats i per al seu ús de manera instantània, si és possible. Les tecnologies de la informació la comunicació s’han demostrat eficaces per complir amb aquestes funcions, prèvia formació de les persones que han de fer ús.
El coneixement que es treballa en xarxes de professorat i grups d’alumnat que treballen cooperativament, s’ha demostrat que disposa de molt potencial per al procés d’aprenentatge.
L’accés a la informació i el coneixement s’ha de garantir que respecta l’establert per l’organització i garanteix la protecció de dades personals i els drets d’autor i de la propietat intel·lectual.
Els centres han de potenciar l’augment del coneixement i competències dels seus grups d’interès. Per això pot crear grups de treball, de creativitat, d’ innovació i de millora, els quals aprofitaran i repercutiran a l’organització l’aprenentatge assolit.
Els centres que s’orienten a l’excel·lència elaboren sistemes d’indicadors i quadres de coordinació i informació (QCI) tant pel control de les accions com per garantir la informació del personal de l’organització.
Els centres d’excel·lència fan ús de totes les fonts d’informació que tenen al seu abast, ja siguin registres derivats de la seva activitat, resultats de les enquestes que responen els grups d’interès, dades de l’oferta i la demanda dels seus estudis i l’evolució del mercat de treball. 
Els centres estan compromesos amb la creació i difusió de coneixement a les seves organitzacions desenvolupament iniciatives que transcendeixen les activitats vinculades al servei d’ensenyament i aprenentatge. Es fomenta la participació de les persones en grups d’intercanvi i millora de processos pedagògics, estades de professorat en empreses, la realització de visites de benchmarking a altres organitzacions i anima el professorat a:
Participar en projectes d’innovació, en el centre i en col·laboració amb l’entorn. 
Elaborar i difondre articles, llibres i ponències vinculades al seu àmbit d’especialització.
Elaborar blocs i wikis, professionals i amb l’alumnat.
Redactar memòries que recullen l’activitat dels departaments del centre.
D’altres.
Aquests centres intenten establir bones pràctiques d’intercanvi de coneixement, tal  com trobades entre el professorat, grups d’intercanvi i realització de sessions de benchmarking. També duen a terme actuacions per cultivar, desenvolupar i protegir la propietat intel·lectual que posseeixen els membres de l’organització i donen difusió als documents i publicacions elaborats per persones del centre.
Les organitzacions excel·lents gestionen el seu coneixement implícit, és a dir, implanten iniciatives per fer emergir el capital intel·lectual de l’equip humà que no es troba recollit en cap suport. Igualment, garanteixen que la informació generada pel centre arriba als seus destinataris de manera eficaç. Això implica que bona part del material que es troba en suport físic s’incorpori progressivament al suport digital, el qual pot estar disponible a través la pàgina web del centre, la intranet corporativa i altres dispositius que agilitzin la difusió d’informació. 
Els centres compten amb una sistemàtica per garantir i millorar contínuament la validesa, seguretat i integritat de la informació que gestionen. Aquests centres avaluen el compliment de la llei de serveis de la societat de la informació. Realitzen  auditories per verificar que l’activitat del centre s’ajusta a la llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal i estableixen mecanismes per garantir la conservació de les dades relatives a alumnat que ja no es troba al centre.
Es distingeix entre dades, informació i  coneixement, i s’actua convenientment en cada cas. Els sistemes de gestió basats en ERPs (sistemes integrals per a planificar i gestionar els recursos de l’organització), poden resultat eines molt eficaces i eficients en la integració de dades i la gestió del coneixement, especialment quan cal prendre decisions estratègiques. Cal aprofitar doncs, les potencialitats que poden proporcionar els programaris de gestió que es poden implementar en els centres educatius.
A intervals programats, el centre fa ús del coneixement col·lectiu per generar noves idees i innovacions; animant a què els diferents grups d’interès hi participin.

SUBEIX 3.4,  INFORMACIÓ I CONEIXEMENT: EXEMPLES D’ACTUACIONS

Elaborar guies i proporcionar formació de com accedir a la informació que genera el centre.
Establir sistemes físics de presentació de la informació en el centre: taulells, monitors, bústies personals, webs, blocs, wikis, agendes, etc.
Establir el procediment d’informació i comunicació del centre per tal d’assegurar les comunicacions horitzontals, verticals, sincròniques, asincròniques, entre els diferents grups d’interès i de coordinació del centre. Cal incloure el pla de reunions amb famílies, empreses, institucions, representants de l’alumnat, Claustre, Consell Escolar, comissions de treball, equips de millora, etc.
Establir sistemes online per proporcionar la informació als grups d’interès: web, intranet, facebook, twitter, mail, fòrums, calendaris online, sistemes d’alertes, comunicats de faltes, etc.
Elaborar articles, llibres i ponències vinculades a l’àmbit d’especialització i fer-les públiques determinant l’ús que s’ha de fer dels drets d’autor i protecció intel·lectual.
Sensibilitzar per utilitzar en el centre llicències de  creative commons.
Crear cursos en la plataforma Moodle (o d’altres Entorns Virtuals d’Aprenentatge) de les assignatures i matèries amb el coneixement acumulat del professorat i les incorporacions que hagin fet l’alumnat en els cursos anteriors. 
Plantejar-se oferir cursos en obert, tipus MOOC (massive online open course) tant per l’alumnat que no pot assistir a classe, com l’alumnat d’FP DUAL, o d’altres casos que el centre consideri; per exemple com a promoció dels bons cursos que imparteix el centre.
Redactar memòries que recullin l’activitat dels departaments i coordinacions del centre.
Realitzar plans d’acollida on s’informi a les persones dels recursos disponibles  on trobar la informació i coneixement, i com participar activament de les activitats culturals, associatives i intel·lectuals que es desenvolupen en el centre.
Detectar bones pràctiques educatives, de gestió del centre, aula, i de gestió del coneixement i fer-les visibles entre el professorat, grups d’intercanvi i realització de sessions de benchmarking intercentres.
Gestionar el coneixement tàcit, és a dir, implantar iniciatives per fer emergir el capital intel·lectual i experiències de l’equip humà que no es troba recollit en cap suport.
Dipositar i fer accessible el material dels cursos que realitza el professorat.
Dipositar i fer accessible el material que genera l’alumnat.
Proporcionar recursos per mantenir disponible de manera ubiqua i permanent la memòria auxiliar emmagatzemada en dispositius digitals o reservoris de documentació.
Afavorir la creació d’EPL (entorns personals d’aprenentatge) per tal que es pugui fer ús de la diversitat de recursos disponibles en l’accés i dipòsit de continguts per a l’aprenentatge sincrònic o asincrònic.
Realitzar enquestes per conèixer la percepció dels grups d’interès sobre la informació i els canals de comunicació que proporciona el centre.
Preguntar sobre la qualitat dels mitjans informàtics i de xarxes que proporciona el centre.
Establir les estratègies de repetició i de retroalimentació que cal tenir en compte per tal d’assegurar que la informació ha arribat al receptor i s’ha produït, efectivament, comunicació.
Treballar en la línia que l’ús d’un dispositiu no és un fre, o incompatibilitat, per accedir a la informació.
Desenvolupar estratègies per a l’elaboració i manteniment d’eportfolis amb evidències competencials.
Elaborar bancs de vídeos amb classes per a reforços i alumnat amb dificultats d’assistència.
Dissenyar les accions del centre, especialment les educatives, tenint en compte l’avenç que es preveu en les tecnologies de la informació i la comunicació. Elaborar plans de formació on s’inclogui la formació del professorat en aquestes àrees.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada