diumenge, 6 de setembre de 2015

Model e2cat, eix 3: Gestió de Recursos. Subeix 3.2 Materials i tecnològics

APARTAT 3.2: MATERIALS I TECNOLÒGICS

Els centres educatius tenen definida i apliquen una sistemàtica per identificar les necessitats de l’organització en matèria d’edifici, infraestructures, equips i tecnologia. L’establiment de necessitats es realitza a partir de la informació proporcionada per una diversitat de fonts: 
Enquestes de satisfacció dels grups d’interès. 
Disseny curricular de les diverses àrees, matèries i mòduls, i projecte educatiu.
Dades d’ocupació dels espais.
Auditories. 
Memòries dels departaments i coordinacions. 
Indicadors econòmico-financers.
Sol·licituds raonades.
Control de l’inventari.
Queixes i suggeriments.
D’altres.

Els centres disposen d’un pla de manteniment preventiu i correctiu d’edificis, infraestructures i equipaments. En aquest pla s’hi incorporen criteris d’eficiència i sostenibilitat. Aquests centres disposen de mecanismes per gestionar el manteniment i avaluar la seva aplicació efectiva. Els centres realitzen inventaris dels recursos materials de què disposen i apliquen plans de renovació que tenen en compte el cicle de vida dels actius.Cal que l’enfocament en matèria de les TIC/TAC estigui alineat amb el projecte educatiu i el pla estratègic del centre. Els centres que s’orienten a l’excel·lència són conscients de la importància de les noves tecnologies i consegüentment, impulsen i faciliten la incorporació de les TIC i TAC en l’activitat del centre. Per a la millora contínua d’aquest tipus de recursos, es realitzen prospeccions tecnològiques a través de l’assistència a fires i congressos, la participació en cursos formatius, la transferència de bones pràctiques en les xarxes del projecte de qualitat i l’aprofitament de la informació de radars tecnològics i les entitats col·laboradores.

MATERIALS I TECNOLÒGICS: ASPECTES PER ANALITZAR I REFLEXIONAR

Cal desplegar plans de manteniment general de l’edifici i específics en el cas d’àrees especialment sensibles: seguretat, elevadors, emergència, calderes, dipòsits de combustibles, aigua i electricitat, alarmes, equips informàtics i xarxes, aire condicionat, etc.
El centres, a partir de les avaluacions realitzades, defineixen criteris per a la selecció de productes i equipaments que tenen en compte el cicle de vida del producte, l’eficàcia, el preu, el consum energètic i la seguretat. 
Els centres excel·lents disposen d’un sistema de gestió de proveïdors que permet aplicar els criteris de qualitat, econòmics, de seguretat i medi ambient, per a la selecció de productes i serveis.
Pel que fa a la tecnologia, els centres s’orienten a la millora contínua dels seus equips didàctics i informàtics a través de la col·laboració amb universitats, empreses i centres de recerca i de la participació en projectes d’innovació. 
Els centres són conscients de la necessitat d’incorporar l’ús de les TIC a les activitats d’ensenyament i aprenentatge i, per això, doten les aules dels equips informàtics necessaris. D’altra banda, disposen de les tecnologies adequades per dur a terme els processos clau (tant aquells que afecten a l’alumnat i el professorat com als usuaris externs del centre). Per tal de garantir la continuïtat d’aquests serveis, els centres compten amb mecanismes que asseguren el funcionament alhora que milloren i innoven.
Els centres excel·lents tenen en compte l’impacte dels seus actius en el personal i la comunitat que l’envolta, redueixen o eliminen els aspectes negatius, tals com sorolls, ambient, abocaments, transports, etc.
Es disposa de radars tecnològics per tal d’incorporar  el maquinari, programari i actuacions més eficients en gestió i processos d’ensenyament i aprenentatge.

MATERIALS I TECNOLÒGICS: EXEMPLES D’ACTUACIONS

Incloure en les memòries dels departaments didàctics i coordinacions les propostes de compres d’equips, necessitats d’obres i manteniment, adequacions de l’edifici i propostes de millores convenientment justificades.
Determinar les funcions i responsabilitats associades a la neteja, manteniment i millora dels equips i espais.
Establir reglaments i pautes de funcionament en aules, laboratoris i tallers específics; comprovar sistemàticament el seu acompliment i actuar en conseqüència.
Treballar en la coresponsabilitat dels diferents grups d’interès en la millora d’equips i edifici.
Auditar els plans de manteniment i establir plans de millora.
Realitzar enquestes als grups d’interès per tal de conèixer l’adequació i funcionalitat d’equips i instal·lacions.
Assegurar la funcionalitat dels equipaments, especialment els que afecten directament al procés d’ensenyament i aprenentatge, la seguretat i la salut.
Reduir l’impacte ambiental del maquinari (apagat automàtic, salva pantalles, impressions en modo esborrany, etc.).
Planificar la formació necessària per a l’ús responsable dels equipaments.
Reorganitzar els espais del centre a les diferents matèries i cursos amb criteris d’eficiència i sostenibilitat.
Incloure en les programacions didàctiques els recursos necessaris per desplegar-les i assegurar-ne que estaran disponibles a través de l’inventari, compres, lloguers o aliances.
Implementar polítiques de centralització de compres quan sigui possible.
Dissenyar activitats d’ensenyament i aprenentatge amb els socis i col·laboradors (o altres centres educatius) quan no sigui rendible comprar el maquinari i equipament necessari de manera individual.
Incentivar l’ús d’equips informàtics propis de l’alumnat, reduint la despesa en compres i manteniment d’equips.
Planificar la renovació i amortització d’equips i tecnologia.
Valorar la incorporació d’activitats de simulació quan siguin excel·lents per a l’aprenentatge, deixant la realització real de l’activitat per fer-la in company-class o  amb els socis i col·laboradors.
Determinar la formació necessària per utilitzar la maquinària i equips; documentar i posar a l’abast dels usuaris/es les instruccions d’ús, les normes de seguretat, els equips de protecció necessaris, els períodes de manteniment, etc.
Integrar els proveïdors i socis en els processos del centre quan sigui possible (formació a càrrec de proveïdors, optimització de processos, donacions  o préstecs, etc.).
Realitzar benchmarking per detectar bones pràctiques i incorpora-les quan sigui possible.
Detectar la percepció dels grups d’interès, les queixes i els suggeriments. Incorporar-les quan s’escaigui, així com obrir les accions preventives i correctives quan correspongui.
Crear radars per conèixer les innovacions en equips i tecnologia que es produeixen i que pot aprofitar el centre.
Utilitzar, quan sigui possible, tecnologies alternatives respectuoses amb el mediambient, rendibles social i econòmicament.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada