dilluns, 27 d’abril de 2015

Model d'excel·lència en la gestió e2Cat: 1.2 Estratègia

Eix 1 Lideratge i Estratègia


Subeix 1.2 Estratègia

Els centres determinen una estratègia centrada en els seus grups d’interès, les seves necessitats educatives i les expectatives envers el servei que proporciona. Aquesta estratègia es concreta en la seva documentació (projecte educatiu, projecte de direcció, pla estratègic, normes d’organització i funcionament, plans anuals, ...) on es defineixen les línies directives que guien a l’organització. Un centre excel·lent ha de vetllar per la coherència entre tots els seus documents, especialment els de caràcter estratègic, per això cal que determini, comuniqui i revisi periòdicament la  seva missió, visió i valors.
Per tot això, és necessari que aquests centres coneguin la seva situació de partida/inicial (interna i externa) a través de diverses fonts:
§  Els resultats dels indicadors de centre (vinculats als seus processos, resultats, Pla Estratègic, ...)
§  L’anàlisi DAFO
§  Avaluacions (avaluacions internes i externes, contrastació amb referents externs,...)
§  Resultats d’auditories
§  Dades de l’oferta i la demanda dels estudis
§  Informació del mercat laboral
§  Necessitats i expectatives dels grups d’interès
§  Marc legal i reglamentari
§  Tecnologia, empreses de l’entorn, recerca, innovació, transferència de coneixement o altres
§  Aspectes socioeconòmics, de responsabilitat social i ambiental
§  D’altres que el centre consideri
Una vegada analitzats els indicadors i dades, es defineixen els objectius estratègics i els processos necessaris per assolir-los. Es despleguen accions de comunicació interna per tal de concretar les accions a seguir, els recursos necessaris, els indicadors de seguiment i finalment es comunica el Pla estratègic al conjunt de la comunitat educativa. Aquests objectius i accions es concreten en els diferents Plans anuals del centre. Les persones que lideren el centre tenen un rol protagonista en el procés de definició  i abast de l’estratègia i del retiment de comptes als grups d’interès.

Estratègia: aspectes per analitzar i reflexionar

§  El centre identifica les expectatives i necessitats dels grups d’interès del centre: alumnat, famílies, empreses, professorat, administració educativa,... i entorn social i, defineix “qui”, “com” i “quan” pot obtenir la informació, els mitjans utilitzats i com incorporar-la a les revisions de l’estratègia del centre.
§  Estableix processos de reflexió, a partir de la informació recollida, que produeixi com a resultat un pla estratègic o pla d’actuació que reculli les actuacions del centre a mig i llarg termini, les integri en els processos, determini els recursos necessaris, els elements de control i la comunicació amb les parts interessades.
§  Fa un seguiment periòdic i sistemàtic del desplegament de l’estratègia i la posada en pràctica dels plans del centre utilitzant dades objectives i verificant que s’assoleixen els objectius i metes determinades.
§  El centre disposa de mecanismes per detectar els possibles canvis en les necessitats i expectatives dels grups d’interès i de l’entorn.
§  Es revisa, actualitza i millora periòdicament els projectes, programes i resultats obtinguts per tal d’assolir els nous objectius.
§  S’estableix un sistema d’informació que permeti la comparació amb altres centres, l’impacte de les accions desplegades, la qualitat del treball realitzat, i la comunicació i compromís dels grups implicats.
§  El centre determina quin són els seus trets diferencials i els factors crítics d’èxit, els potencia, desplega, comunica i millora.
§  El centre utilitza per implementar i desplegar les seves accions i projectes un sistema de gestió basat en processos, l’assumpció de responsabilitats i el retiment de comptes.
§  L’estratègia del centre és el camí per assolir el Projecte de centre.

Estratègia: exemples d’actuacions

§  Fer un diagnòstic de la situació inicial tenint en compte els diferents grups d’interès, i si se segmenten adequadament: professorat, alumnat, famílies, empreses, institucions, etc.
§  Fer ús en el diagnòstic de la situació interna i externa del centre i la corresponent projecció de futur, de tècniques i eines de gestió contrastades tal com la DAFO, el mètode CANVAS, el diamant de Porter, el disseny d’escenaris, o d’altres que el centre consideri útils en cada moment.
§  Relacionar els objectius estratègics amb els processos claus del centre, assegurar que són innovadors, que utilitzen el coneixement, i assegurar que s’orienten al llarg termini i estan enfocats a satisfer les necessitats i expectatives dels grups d’interès, per exemple: la millora dels resultats d’aprenentatge, la millora dels resultats acadèmics, l’abandonament prematur, la cohesió social i la confiança en el sistema educatiu dels diferents grups d’interès.
§  Comunicar a l’organització l’esquema de processos necessaris per assegurar que es pot desplegar completament la política i l'estratègia.
§  Assignar responsables del Pla estratègic, per a cadascun dels objectius, línies i actuacions, els quals són coresponsables del resultat del Pla.
§  Assegurar que els objectius dels departaments, coordinacions i personal del centre estan alineats amb la política i estratègia, i compten amb els recursos necessaris per assolir-los.
§  Incorporar una estratègia per tal d’assegurar-se que es treballen i comparteixen els valors acordats en el Projecte educatiu.
§  Realitzar la corresponent rendició de comptes al Claustre, Consell Escolar i Departament d’Ensenyament. Per a la transparència de resultats es poden fer públics els resultats claus a la web del centre.
§  Establir un Pla de màrqueting que garanteixi la difusió i promoció de l’oferta educativa diferenciada a la població a la qual s’adreça.
§  Conèixer els resultats i accions d’altres centres educatius que sobresurten per les fites aconseguides, visitar-los i compartir estratègies.
§  Desenvolupar i revisar, el Projecte Educatiu, els trets d’identitat i la missió del centre, així com els valors i els  principis pedagògics i organitzatius en què es basa.
§  Acordar amb proveïdors i aliats, estratègies per participar en els processos claus, projectes i innovacions; per exemple participant de la formació, afavorint la formació dual, el disseny de projectes comuns, fent formació a demanda, adaptacions curriculars a les necessitats de l’entorn, etc.
§  Afavorir les estratègies de treball en grup, formes cooperatives i col·laboratives, centrades en assolir els objectius, d’organització flexible, enfocades en el treball innovador i fer ús intensiu de les TICs per assolir elevats rendiments.
§  Assegurar que l’estratègia i les accions programades per assolir-la són conegudes i compartides per l’organització. L’ús de mapes estratègics i quadres de comandament i control poden ser útils per relacionar i comunicar objectius, línies d’actuació i recursos necessaris per realitzar les accions necessàries.

§  Verificar periòdicament que l’estratègia, realment, condueix a l’assoliment del Projecte de centre.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada