diumenge, 19 d’abril de 2015

Model e2Cat, eix 1: Lideratge i estratègia (subeix 1.1 de Lideratge)

Eix 1 Lideratge i estratègia

Introducció:

El centres d’excel·lència defineixen el seu model de lideratge democràtic fonamentat en el seu plantejament institucional (missió, visió i valors), el Projecte Educatiu, una estratègia enfocada a satisfer les necessitats i expectatives dels seus grups d’interès i els objectius propis del centre, per tal de fer del futur una realitat. Les persones que lideren un centre excel·lent són accessibles, transmeten proactivitat, donen exemple i responen a les necessitats i expectatives dels professionals que hi treballen. Despleguen accions per tal d’assegurar l’acompliment dels objectius establerts amb la col·laboració i implicació de l’equip humà del centre educatiu de manera flexible i d’èxit continu.
Des del lideratge es transmet la cultura i els valors propis de l’organització. Aquestes persones disposen de la competència i la formació necessàries per gestionar el desenvolupament de l’equip humà, tot dissenyant i implantant estratègies que facilitin a les persones i els equips del centre el desenvolupament de les seves funcions.
El centre excel·lent desenvolupa i revisa la seva estratègia i el projecte educatiu, considerant la seva situació inicial i els objectius a assolir. Integra el Projecte Educatiu, el Projecte de direcció i el Pla Estratègic. Una vegada analitzats els resultats dels seus indicadors, es defineixen els objectius estratègics i els processos i activitats necessàries per assolir-los. Es desenvolupa la metodologia a seguir i es revisen i milloren els resultats.
Els centres excel·lents creen una estructura de processos tot assegurant la seva eficàcia i eficiència, mitjançant la definició i el seguiment d’indicadors; alhora defineixen una estratègia pressupostària que doni suport a la planificació anual del centre.

Apartat 1.1: lideratge

Els líders condueixen al centre cap a l’assoliment de l’èxit del seu Projecte Educatiu, amb la participació i coresponsabilitat de tots els grups d’interès i parts implicades en l’educació, a través d’un sistema de gestió integral del centre de qualitat.
Els centres excel·lents estableixen el seu model de lideratge distribuït identificant els lideratges de l’organització i definint les funcions corresponents d’acord amb la seva responsabilitat. El centre estableix perfils professionals per als seus càrrecs a través de l’anàlisi dels coneixements i les competències necessàries per ocupar-los.
A l’hora de configurar l’equip directiu, el centre té en compte les necessitats canviants dels diferents grups d’interès (alumnat, famílies, administració educativa, relació amb les empreses, ...); així com les característiques de les diferents àrees que cal gestionar (recursos, persones, tecnologia, ...) de forma flexible i innovadora, per tal d’assegurar l’eficàcia en l’assoliment dels resultats i l’eficiència dels recursos esmerçats.
El centre excel·lent entén la importància del lideratge del professorat a l’aula i li proporciona el suport, els recursos i la formació necessària per exercir-lo.
Els líders gestionen i milloren l’organització tenint en compte el  determinat en el Projecte Educatiu, motiven a les persones i ofereixen un perfil de referència d’acord amb els valors i principis consensuats, reforçant la cultura de l’excel·lència entre el seu personal.

Lideratge: aspectes per analitzar i reflexionar

§   El centre excel·lent disposa d’un sistema clar i implantat de processos, controlats i avaluats contínuament per afavorir la correcte presa de decisions en els revisions de millora. Cadascun dels responsables dels processos fa retiment de comptes dels seus resultats a la direcció i aquesta a les diferents parts implicades de l’organització.
§   Les persones que exerceixen càrrecs de direcció i coordinació són accessibles, de manera que recullen les necessitats i expectatives de les persones que conviuen al centre.
§   Les persones que lideren el centre es mostren proactives en l’anticipació i resolució de problemes i actuen com a mediadores davant del sorgiment de conflictes a l’organització.
§   Els centres fomenten que a l’equip humà hi hagi persones amb els coneixements i les competències necessàries per assumir funcions de lideratge en el cas que es produeixin relleus. D’aquesta manera, s’assegura que el coneixement, la cultura i valors, en el funcionament ordinari del centre, no es perden com a referent, per possibles canvis en les persones que ocupen càrrecs de responsabilitat. Entre aquestes cal assegurar que inclou l’ús eficaç de les noves tecnologies, així com les tècniques de gestió que permetin la incorporació d’aprenentatges innovadors i una gestió eficient.
§   Les persones que exerceixen funcions de lideratge han rebut formació en habilitats directives, gestió d’equips humans, mediació i gestió de conflictes i avaluen en quina mesura aquesta formació els ha permès millorar el seu acompliment. Aquesta formació s’adreça a totes les persones que actuen en els diferents grups de treball, més enllà dels membres que formen part de l’equip directiu.
§   Les organitzacions excel·lents insten a les persones a prendre un paper actiu en la vida del centre. Se les incentiva a participar en equips de millora, nous projectes i activitats de l’entorn, així com als òrgans de govern del centre.  Es fomenta la relació entre els diferents departaments i òrgans de coordinació del centre. Es reconeix l’esforç i el valor aportat per cadascuna de les persones que es mostren especialment implicades en la millora contínua del centre.
§   Els càrrecs amb funcions de lideratge també tenen un paper clau en la gestió de les aliances del centre, i per tant busquen que els beneficis que s’obtenen suposin un èxit sostingut en el llarg termini.
§   En un centre excel·lent, els líders s’impliquen en la gestió del canvi analitzant l’evolució de l’entorn socioeconòmic, avaluant l’impacte potencial d’aquests canvis sobre l’activitat del centre i planificant accions enfocades a donar resposta als desafiaments identificats. Un cop implantades aquestes iniciatives, es realitza el seguiment, s’avalua la seva efectivitat i s’incorporen millores fruit de l’aprenentatge assolit.
§   Les persones responsables asseguren que se comuniquen en tots els nivells de l’organització els principis i valors, així com la informació necessària per tal de realitzar les tasques i funcions determinades per a cada lloc de treball.
§   El centre educatiu Impulsa els valors de l’esforç, el mèrit i el respecte al professorat entre els alumnes i fomenta la cultura de la responsabilitat i la superació personal.
§   Els líders asseguren els recursos necessaris, es prenen decisions per tal d’assolir els objectius planificats, i garanteixen que aquests siguin sostenibles en el temps.
§   Els centres excel·lents treballen assegurant l’oportuna renovació i promoció de les persones al capdavant dels llocs de responsabilitat.
§   Els líders treballen per aconseguir l’èxit escolar, millorar el rendiment escolar, l’assoliment de la qualificació educativa i professional més elevada, de tal manera que ajudi a corregir  possibles desigualtats d'origen social i abordar amb garanties d'èxit la integració escolar de tots els alumnes. Tot això com a mitjà per assolir nivells més elevats de cultura i de benestar individual i col·lectiu.

Lideratge: exemples d’actuacions

§   Donar exemple i actuar com a model dels valors i principis de la qualitat.
§   Ser accessibles, escoltar i respondre a tots els membres de l’institut.
§   Revisar, avaluar i millorar l’efectivitat de les decisions i actuacions.
§   Definir, prioritzar, participar i implicar-se en les activitats de millora i projectes del centre.
§   Comunicar i possibilitar la participació del personal en les activitats de millora.
§   Assignar els recursos, organitzatius, materials i humans necessaris per dur a terme el servei, la millora contínua i la innovació.
§   Planificar un servei del centre gestionat per processos, controlats per responsables, amb objectius definits, alineats amb la missió, garantint la transparència i rendició de comptes dels seus resultats.
§   Afrontar, comprendre i donar resposta a les necessitats que es generen per part de l’alumnat, famílies, empreses, Institucions, etc.
§   Determinar les necessitats educatives de la societat en forma de compromisos i metes a assolir; per exemple en forma de cartes de serveis, les quals es fan públiques, s’avaluen i es rendeix comptes dels resultats obtinguts.
§   Establir i participar en activitats de coordinació amb els centres que proporcionen alumnat a l‘institut i amb els centres, organitzacions i empreses receptores d’alumnes de l’Institut.
§   Participar activament en conferències, seminaris, etc. relacionats amb l’ensenyament i la seva millora.
§   Animar a tots els nivells de coordinació de l’institut a identificar les necessitats i expectatives de tots els grups d’interès, així com el reforç de la fidelització i les aliances.
§   Agrair personalment, fer agraïments públics, fer lliuraments d’acreditacions, o altres formes de reconeixement a les persones i equips de l’institut, i altres grups d’interès (proveïdors AMPAS, empreses i institucions, centres de primària i secundària, associacions i organitzacions empresarials i d'altres implicats en els resultats del centre).
§   Revisar periòdicament la missió, visió i valors de centre i assegurar la cohesió de l’equip humà en el seu assoliment.
§   Impulsar l’actualització didàctica i metodològica, la formació contínua del personal, la incorporació de la innovació educativa i uns ensenyaments que preparin l’alumnat per al present i el futur.
§   Liderar la incorporació de sistemes de gestió eficients per exemple en: el control de la despesa, la gestió de l’aula (entorns personalitzats d’aprenentatge, continguts i equips digitals, metodologies actives i motivadores, seguiment i controls de les programacions, etc.), el control i gestió de les assistències (alumnat, professorat, PAS, etc.), el consum d’energia, el control de l’inventari, la comunicació interna i externa, l’accés a la informació de forma ubiqua i permanent, la gestió del coneixement (cursos, biblioteca, programari informàtic, etc.), la gestió online, el sistema de gestió (control de processos, documents, pla estratègic, etc.). En definitiva liderar la reducció de temps dedicat a gestió, augmentant l’eficàcia i l’eficiència, per tal de dedicar-lo a l’ensenyament i aprenentatge, vertadera aportació de valor del centre a l’alumnat en particular i la societat en general.
§   Rendir comptes a les parts interessades en l’educació i assegurar la transparència de: resultats educatius, queixes i suggeriments, resultats d’auditories, resultats d’enquestes, resultats de projectes i plans, criteris d’elaboració del pressupost, criteris d’elaboració dels horaris, nous objectius i estratègies, aliances i convenis, canvis en l’organització, etc.
§   Desplegar una política de responsabilitat social corporativa, enfocada a tenir en compte l’equilibri dels interessos de les diferents parts implicades en l’educació (professorat, alumnat, famílies, empreses, societat, ...).
§   Garantir que la gestió del centre es respectuosa amb les persones, l’entorn proper i el medi ambient, i per tant sostenible en el temps.
§   Optimitzar l’ús dels recursos públics (tangibles i intangibles); realitzar despeses amb criteris d’eficàcia (adreçats al que es vol assolir), eficiència (màxim rendiment del diner públic) i sostenibilitat (que la inversió garanteixi la seva continuïtat en el llarg termini).
§   Aplicar i actualitzar de manera sistemàtica sistemes de gestió i assegurament de la qualitat com la ISO 9001, o d’altres de gestió de la qualitat total (CAF, EFQM, o l’e2CAT), que ajudin al centre a enfocar, contínuament, el servei cap a l’assoliment de les necessitats i expectatives dels seus grups d’interès.
§   Desplegar polítiques de portes obertes, on la societat (ONGs, associacions professionals, exalumnat, entitats locals i ciutadanes, etc.) puguin participar en activitats, incloses les d’ensenyament i aprenentatge, i així es garanteixi el compromís i coresponsabilitat de tots els agents implicats en l’educació.
§   Treballar per aconseguir millorar el rendiment escolar, l’assoliment de la qualificació educativa i professional més elevada, de tal manera que ajudi a corregir  possibles desigualtats d'origen social i abordar amb garanties d'èxit la integració escolar de tots els alumnes. Tot això com a mitjà per assolir nivells més elevats de cultura i de benestar individual i col·lectiu.
§   Assegurar el correcte traspàs de funcions i responsabilitats a través de sistemes d’acompanyament en la renovació de persones i equips.

§   Liderar el canvi continu i flexible de l’organització en totes les àrees del centre per tal de garantir la resposta adequada a les noves necessitats educatives, incloses: les necessitats de nous ensenyaments i aprenentatges (emprenedoria, idiomes, digitalització, competències personals, professionals i socials, etc.); els canvis de metodologies educatives (projectes, col·laboració i cooperació, internacionalització, presentacions orals, autoformació, ensenyament actiu, automotivació, ...), la incorporació d’instruments de suport a l’aprenentatge (dispositius digitals, simuladors, xarxes de comunicació, autoavaluació, accés permanent a dipòsits d’informació, etc.), etc.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada