diumenge, 22 de febrer de 2015

10 motius que justifiquen implementar ISO 9001 en els centres educatius

  1. La norma internacional ISO 9001, determina gestionar per processos, és a dir, el que ja fem, des del punt de vista de la gestió, amb el procés d’ensenyament i aprenentatge l’hem d’aplicar a la resta de processos del centre.
  2. En tot moment ens orienta a aplicar la metodologia PDCA: reflexió i planificació de les accions, fer realment el que havíem planificat, establir punts de seguiment i control, i finalment avaluació dels resultats obtinguts i aplicació de millores en un nou cicle de treball.  1. Escoltar permanentment les veus dels grups d’interès: alumnat, professorat, famílies, organitzacions, col·laboradors, societat.
  2. Determinar clarament les funcions i responsabilitats de cadascun dels rols necessaris per assegurar l’organització i gestió dels centres educatius.
  3. Gestionar de manera eficaç i eficient els recursos.
  4. Fer un diagnòstic del context extern (general i específic) i intern, de la situació del centre.
  5. Desenvolupar plans d’acció, a curt, mig i llarg termini, per tal d’assolir els reptes que té encomanats l’ensenyament al nostre país.
  6. Avaluar el centre interna i periòdicament per tal d’assegurar que està realitzant allò que s'havia previst i corregir, contínuament, els processos i plans, si escau, per tal de garantir l'èxit educatiu.
  7. Avaluar externament el centre, amb auditories independents, per tal de comprovar que s’ha fet i assolit el que el centre educatiu s’havia compromès a fer, d’acord amb el Projecte Educatiu de centre, les lleis i normes que li són d’aplicació.
  8. Retre comptes al Claustre, el Consell Escolar i l’administració educativa,  com a compromís que els recursos esmerçats han servit per proporcionar els resultats que la societat demana a l’escola.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada