dissabte, 14 de gener de 2017

Punt 8.1 ISO 9001:2015: Què diu i que farem

8 FUNCIONAMENT

8.1 Planificació i control operacional
L'organització ha de planificar, implementar i controlar els processos (veure 4.4) necessaris per a complir amb els requisits determinats en la prestació dels productes i serveis, i per implementar les accions determinades en el punt 6, per mitjà de:
a) la determinació dels requisits per als productes i serveis;
b) l'establiment de criteris per a:
1) processos;
2) acceptació dels productes i serveis;
c) La determinació dels recursos necessaris per aconseguir la conformitat amb els requisits dels productes i serveis;
d) La implementació del control dels processos d'acord amb els criteris;
e) La determinació, el manteniment i la conservació de la informació documentada en la mesura que sigui necessari:
1) per tenir confiança en què els processos s'han dut a terme tal com estava previst;
2) per demostrar la conformitat dels productes i serveis amb els seus requisits.

Els elements de sortida d'aquesta planificació han de ser adequats al funcionament de l'organització.
L'organització ha de controlar els canvis planificats i revisar les conseqüències dels canvis involuntaris, ha d’emprendre accions per a mitigar els efectes adversos, segons sigui necessari.

L'organització ha d'assegurar el control dels processos contractats externament (veure 8.4).

Contextualització

El centre educatiu elabora i implementa el Projecte educatiu a través del Pla estratègic / Projecte de direcció, les concrecions curriculars i els processos, d’acord amb l’organització prevista del sistema de gestió a les NOFC, que s’acaba concretant curs a curs a la Programació General Anual del centre.
El pressupost, les persones que conformen la plantilla, els recursos tangibles (edifici, infraestructures i inventari) i els intangibles (relacions, comunicació, coneixement, conscienciació, lideratge i empoderament...), asseguren que  els processos es desplegaran per aconseguir la conformitat amb els requisits del servei educatiu i assolir la missió.
Amb una gestió del centre enfocada als processos, amb el suport de la gestió documental i el control dels canvis, augmentem la confiança en què s’assoliran els processos d’acord amb el previst i es podrà evidenciar la conformitat del servei educatiu realitzat i la millora contínua.

Aspectes a tenir en compte:
§Caracteritzar, definir i controlar els processos i l’assoliment dels objectius de la qualitat.
§Planificar el desplegament del projecte de centre i les concrecions curriculars, amb els corresponents criteris d’organització, criteris de distribució i seqüenciació curricular, criteris pedagògics, atenció a la diversitat, criteris de promoció, criteris i instruments d’avaluació i qualificació, criteris de realització del treball de recerca, planificació de l’FCT,  l’FP dual i l’aprenentatge-servei, mòduls de síntesi, projecte i recerca, tractament de les llengües, l’emprenedoria, els recursos educatius i didàctics, banc de metodologies d’ensenyament i aprenentatge, d’altres.
§Planificar el servei educatiu amb les corresponents programacions didàctiques, convenientment  actualitzades i contextualitzades.
§Planificar el desplegament del Pla d’Acció Tutorial.
§Planificar el servei educatiu concretant els horaris de professorat i alumnat, proveint els recursos determinats a les programacions didàctiques i d’acord amb els criteris d’organització i pedagògics aprovats pel Claustre.
§Concretar la planificació general anual del centre. Cal Incloure seguiments i avaluació de l’E/A, calendaris de proves d’avaluació, pla d’auditories, revisió per la direcció, reunions de coordinació i departamentals, guàrdies, seguiment d’objectius, etc.
§Desplegar  les actuacions previstes per assolir els objectius anuals del Pla Estratègic -incloure objectius de resultats educatius, cohesió social i millora de la confiança dels grups d’interès-.
§Aplicar el previst al pressupost per tal de garantir l’assignació dels recursos en el funcionament dels processos.
§Assegurar la disponibilitat operativa del material i recursos previstos a l’inventari.
§Actualitzar els manuals de serveis o plans de qualitat dels diferents ensenyaments.
§Planificar les inversions en equipaments i infraestructures en el mig i llarg termini.
§Desplegar les normes funcionament i organització d’acord amb el NOFC.
§Planificar les activitats curriculars dins i fora de l’aula.
§Planificar les activitats complementàries dins i fora del centre.
§Planificar el SGQ incloent dates d'auditories, enquestes, memòries, seguiment d’objectius, seguiment de processos, revisions del sistema, etc.
§D'altres que el centre consideri.

Exemples d'evidències per a l'auditoria:


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada